شناخت عوامل موثر بر اعتماد مخاطبان جنوب شرق استان تهران به اخبار تلویزیونی …

فصل اول و دوم این تحقیق به روش کتابخانهای است که ازبرخی کتابها ، مجلات ، وبلاگ های اساتید ارتباطات ، جامعه شناسی ، روانشناسی با مراجعه به کتابخانه ها و بانک اطلاعاتی اسناد و مدارک دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران ، دانشکده ادبیات دانشگاه شهید بهشتی ، دانشگاه علامه طباطبایی ، دانشکده صداو سیما ، مرکز تحقیقات صداو سیما، کتابخانه اداره کل امو زش و پژوهش معاونت سیاسی سازمان صداو سیما،دانشکده هنر ، سینما ، تابخانه ملی ایران ، رادیو و پایگاه پایان نامه های وزارت علوم ، تحقیقات وفناوری مطالب مرتبط با موضوع تحقیق یعنی اعتماد مخاطب استفاده شده است.
۳-۴- جامعه آماری
در این پژوهش با توجه به موضوع تحقیق افراد ۱۵ سال به بالای ساکن شهرستان های جنوب شرق استان تهران را که شامل شهرستانهای ورامین، قرچک، پیشوا ، جوادیه و پاکدشت جامعه آماری را تشکیل می دهد. که براساس سر شماری عمومی نفوس و مسکن در سال ۱۳۹۰ تعدادجمعیت شهرستان پاکدشت۲۹۱۳۹۷نفر،شهرستانهای ورامین و قرچک ۵۲۶۲۹۴نفر و شهرستان پیشوا۷۵۴۵۴ نفر که کل جمعیت این شهرها ۹۱۴۰۰۰می باشد.
توضیح اینکه شهر قرچک سال ۹۱ از شهرستان ورامین جدا شد که بر اساس اعلام فرمانداری قرچک حدود ۲۵۰۰۰۰ نفر جمعیت دارد.
۳-۵- نمونه آماری
حجم نمونه آماری مور مطالعه ۴۰۰ نفر می باشد .
۳-۶- روش نمونه گیری
وقتی یک مطالعه پژوهشی برای تائید یا رد یک فرضیه به اجرا در می آید و نتیجه تحقیق به جمعیت تعمیم داده می شود بهترین نوع نمونه گیری احتمالی است که در آن شانس هر فرد از جامعه آماری برابر است.در این تحقیق که جامعه آماری مربوط به چند شهرستان است نمونه آماری را به نسبت جمعیت هر شهرستان توضیع کردیم .حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران می باشد.
۳-۷- حجم نمونه و روش محاسبه
در این تحقیق به دلیل محدودیت های مالی ، زمانی و نیروی انسانی پوشش کامل تمام جامعه آماری ممکن نبود و نمونه ای از جمعیت ورد مطالعه انتخاب گردید.
برای تعیین حجم نمونه ساده ترین روش استفاده از فرمول کوکران می باشد. فرمول کوکران یکی از پرکاربردترین روش‌ها برای محاسبه حجم نمونه آماری است . در این پژوهش برای محاسبه حجم نمونه آماری از فرمول کوکران استفاده شد.
با توجه به اینکه حجم جامعه مشخص است خواهیم  داشت:
N= حجم جامعه آماری
n= حجم نمونه
Z= مقدار متغیر نرمال واحد استاندارد، که در سطح اطمینان ۹۵ درصد برابر ۱٫۹۶ می باشد.
P=مقدار نسبت صفت موجود در جامعه است. اگر در اختیار نباشد می توان آن را ۵/۰ درنظر گرفت. در این حالت مقدار واریانس به حداکثر مقدار خود می رسد.
q= درصد افرادی که فاقد آن صفت در جامعه هستند (q =1-p)
d= مقدار اشتباه مجاز
اگر  مقدار خطای مجاز را ۰۵/۰ درنظر بگیریم. آنگاه طبق فرمول بالا حجم نمونه ۳۸۴ خواهد بود.
در این پژوهش برای کاستن از خطای نمونه گیری و اطمینان بیشتر حجم نمونه را به ۴۰۰ نفر افزایش یافت.
۳-۸- روش گردآوری اطلاعات
متداولترین روش گردآوری اطلاعات در تحقیقات اجتماعی استفاده از پرسش نامه است در این پژوهش به منظور گردآوری داده ها از پرسشنامه به همراه مصاحبه حضوری استفاده شده است و مقیاس استفاده در پرسشنامه لیکرت می باشد.
۳-۹- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
جدول های فراوانی و داده های آماری ماخوذ از جمع بندی پرسشنامه ها با استفاده از نرم افزار spss نسخه ۱۶تجزیه و تحلیل شده است. تجزیه وتحلیل در دو بخش توصیفی واستنباطی انجام شده است . در بخش توصیفی از جداول فراوانی ، توزیع فراوانی ، میانگین، میانه، نما به عنوان شاخص‌های مرکزی و پراکندگی و نمودار به کار گرفته شده است .
در بخش تحلیلی نیز از رابطه بین برخی متغیرها ، معنادار بودن یا معنادارنبودن آنها ، جداول تقاطعی[۱] و آماره‌های متناسب با سطح اندازه ‌گیری متغیر‌ها و تکنیک‌های آماری مورد نیازاستفاده شده است.
مهمترین آماره و تکنیک‌های به کار گرفته شده عبارت از: آزمون کندال،اسپیرمن،‌کای اسکوئر،vکرامروهمبستگی پیرسون است.
بنابراین نتایج حاصل از این فرآیند در فصل چهارم با عنوان یافته های پژوهش ارائه خواهد شد.
۳-۱۰-اعتبار( روایی )و پایائی ابزار اندازه گیری
الف: اعتبار و روایی
پرسشنامه ای دارای اعتبار و روایی (Validity) است که برای اندازه گیری یک ویژگی کافی و مناسب باشد.
بطور کلی مقصود از روائی آن است که وسیله اندازه‌گیری واقعا بتواند خصیصه مورد نظر را اندازه‌گیری نماید نه متغیر دیگری را. اگر وسیله اندازه‌گیری از لحاظ خصیصه مورد نظر دارای روائی کافی نباشد، نتایج پژوهش بی‌ارزش خواهد بود. نظر کارشناسان و خبرگان می‌تواند کمک خوبی برای بهبود روایی ابزار اندازه‌گیری باشد.
روایی این پرسشنامه با استفاده از روش محتوا صورت گرفت واز نظرات وراهنمائی بیش از ده نفر مدیران خبر واحد مرکزی خبر و اساتید علوم ارتباطات و مدیریت رسانه که در خصوص موضوع تحقبق صاحب نظر بودند استفاده گردید و در نهایت پس از انجام بررسی های واصلاحات لازم، پرسشنامه از طرف اساتید مورد تائید قرار گرفت و پرسشنامه اصلی تهیه شد.
ب: پایایی پرسشنامه
پایایی (Reliability) یعنی اگر در چند زمان مختلف در یک جمعیت از آن استفاده کنیم در نتایج به دست آمده اختلاف چندانی مشاهده نکنیم. ابزار اندازه گیری (پرسشنامه) در شرایط یکسان نتایج یکسانی به دست دهد

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

.
برای تعیین پایایی ابزار اندازه‌گیری شیوه‌های مختلفی وجود دارد از جمله روش اجرای دوباره (بازآزمائی)، روش موازی(همتا)، روش تنصیف(دو نیمه کردن)، روش کودر، ‌ریچاردسون و روش آلفای کرونباخ، در این تحقیق آلفای کرونباخ شاخصی برای تعیین میزان پایایی پرسشنامه ها است.
پس از تدوین ، تنظیم و تائید پرسشنامه به منظور اطمینان از پایائی پرسشنامه آزمونی بین ۴۰ نفر از اعضای جامعه آماری بعمل آمدومیزان پایائی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ مورد مطالعه قرار گرفت که مقدار ظریب آلفای پرسشنامه ۸/۰بود نتایج حاصله نشان می دهد سوالات پرسشنامه ۸۰ درصد هبستگی درونی دارند و پرسشنامه از پایائی بالائی برخوردار است.
۳-۱۱- متغیرهای تحقیق
براساس موضوع تحقیق و سئوالات و فرضیه های ارائه شده متغیرهای وابسته ، مستقل و زمینه ای به شرح زیر است: