شناخت عوامل موثر بر اعتماد مخاطبان جنوب شرق استان تهران به اخبار …

نمونه آماری
روش نمونه گیری
حجم نمونه و نحوه محاسبه آن
روش گردآوری اطلاعات
روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
اعتبار تحقیق و روایی ابزار اندازه گیری
متغیر های تحقیق
۳-۱- مقدمه روش تحقیق
روش در لغت به منای طرز رفتن و طرز حرکت را گویند(عمید،۱۳۶۳،ص ۱۲۷) و در اصطلاح روش را مجموعه ای از شیوه ها و تدابیر دانسته اند که برای شناخت حقیقت وبرکناری از لغزش به کار برده می شود. روش به سه چیز اطلاق می شود:
مجموعه طرقی که انسان را به کشف مجهولات و حل مسائل هدایت می کند.
مجموعه قواعدی که هنگام بررسی و پژوهش واقعیات باید به کار روند.
مجموعه ابزار یا فنونی که آدمی را در این مسیر از مجهولات به معلومات راهبری می نماید.(ساروخانی، ۱۳۷۲،ص۴۴۶).
روش لازمه دانش است و هیچ دانشی بدون روش میسر نیست و اعتبار هر دانشی به روش آن است.
علم و معرفت با دو روش استقراء و قیاس که مکمل یک دیگرند حاصل میگردد. همان طور که فرانسیس بیکن معتقد بود که اشتباه بزرگ فلاسفه یونان در به کار بستن قیاس است این فلاسفه به نظر بیشتر از مشاهده اهمیت می دادند. از نظر فرانسیس بیکن فکر و اندیشه باید معاون و مددکار مشاهده باشند نه جانشین آن .(رفیع پور،۱۳۷۳،ص۲۰).
مشاهدات مستلزم تبیین هستند ولی به همان ترتیب تبیین ها هم باید در برابر واقعیت به آزمون درآیند. فقط گردآوری داده ها و همچنین تبیین صرف بدون این که آن را دربرابر واقعیت مورد آزمون قرار دهیم کافی نیست . تحقیق جامعه شناسی بنیادی متضمن تعامل مستمری بین مشاهده و تبیین ، گردآوری داده های بیشتر برای آزمون تبیین اولیه و پالایش تبیین نظری است.
ارائه تبیین مناسب نیازمند نظریه پردازی و نظریه آزمائی می باشد.نظریه پردازی فرایندی است که با یک رشته مشاهدات آغازشده و به ساختن نظریه هایی درباره مشاهدات منتهی می شود .نظریه آزمایی این است که با استفاده از نظریه می توانیم پیش بینی کنیم که در دنیای واقعی ، امور به چه نحو خواهد بود. اگر پیش بینی ما صحیح باشدمنجربهتائید نظریه می شود و اگر پیش بینی ما غلط باشدیا نظریه غلط است یا پیش بینی ما به طور غیر منطقی و نادرست از نظریه استنتاج شده است . در عمل ، تعامل مستمری بین ساختن نظریه و آزمون نظریه وجود دارد( داواس،۱۳۷۶،ص۲۲).
انواع مختلف روش در تحقیقات اجتماعی وجود دارد، در این پژوهش از دو روش پیمایشی و کتابخانه ای استفاده شده است.
۳-۲- روش پیمایشی
پیمایش تحلیلی می کوشد با آزمون برخی فرضیه ها وجود شرایط را توصیف و تبیین کند(ویمر و دومینگ،۱۳۸۴،ص۳۲۸).
روش پیمایشی ابزاری است برای گرفتن پاسخ از نمونه پاسخگویان و دارای چهار ویژگی زیر می باشد.
۱-پیمایش یک نمونه گویای از جمعیت را بررسی می کند به خصوص از طریق نمونه گیری احتمالی(تصادفی ساده).
۲-پیمایش به طور مستقیم پاسخ و پاسخگویان را مورد ارزیابی قرار می دهد.
۳-پیمایش روشی برای جمع آوری داده ها چون از نمونه گویای جمعیت بدست می آید.
۴- پیمایش با یک مجموعه طبیعی سر و کار دارد.(ساروخانی، ۱۳۷۴،ص۳۰۲).
در این تحقیق برای برسی عوامل موثر بر اعتماد مخاطبان جنوب شرق استان تهران به اخبار تلویزیونی استان تهران به بخش خبری۳۰ /۱۸شبکه پنج سیما
از شیوه پیمایش از نوع توصیفی استفاده شده است که معمولترین شیوه پژوهش در علوم اجتماعی و علوم ارتباطات می باشد و خصوصیت مهم آن شیوه گردآوری داده ها ، اطلاعات و روش تجزیه و تحلیل آنها ست.
در این پژوهش داده ها از نظر توزیع فراوانی مطابق جداول ونمودارهای ترسیمی و رابطه و همبستگی متغیرها، مورد توصیف و تحلیل آماری قرار می گیرند. با توجه به جنبه های گوناگون مسئله مورد پژوهش، طیف وسیع جامعه آماری از نظر سنی، از رده جوانان تا سالمندان می باشد.
۳-۳- روش تحقیق اسنادی یا کتابخانه ای :
“پژوهش اسنادی، پژوهش مبتنی بر شواهد برگرفته از مطالعه اسناد؛ مانند آرشیوها یا آمار رسمی است”(مجدفر، ۱۳۸۲ ، ص ۲۸۶).
به طور کلی اسناد را می تو ان به چهار گروه تقسیم کرد:۱- اسناد نوشتاری ۲- اسناد عددی ۳- اسناد صوتی و تصویری ۴- اسناد ومدارک فنی .
“اسنادی که در پژوهش اسنادی مورد استفاده قرار می‌گیرند عمدتاً شامل اطلاعات و نتایجی است که توسط نویسندگان و پژوهشگران قبلی در حوزه مورد بحث فراهم گردیده‌اند”(گیدنز ، ۱۳۷۸، ص۷۲۶ ).
مآخذ مورد استفاده در تحقیقات اسنادی و کتابخانه‌ای سه دسته هستند:
کتب:
شامل دو دسته فرهنگ لغت‌ها، دانشنامه‌ها، اطلس‌ها و همچنین کتب تخصصی در یک رشته علمی‌اند؛
مجله‌ها و نشریات ادواری:
شامل روزنامه‌ها و سایر مجله‌های عمومی و تخصصی‌اند؛
اسناد:
شامل نشریه‌هایی است که توسط سازمان‌های ذی‌صلاح منتشر می‌شوند.

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.