دسترسی به منابع مقالات : شناخت عوامل موثر بر اعتماد مخاطبان جنوب شرق استان تهران به اخبار تلویزیونی …

-اندرسون نیز در سال ۱۹۷۱بنیان نظری تفکر درباره اعتبار منبع و اجزای آن را فراهم نمود . به نظر اندرسون اعتبار منبع را می توان به عنوان وزنه ای تصور کرد که ارزش اطلاعات را در یک پیام بیشتر می کند . ویژگی های مختلف منبع وزن را معین می کند.
اندرسون می گوید که پایگاه اعتماد پذیری و تخصص منبع همگی بر این وزن تاثیر می گذارند . همچنین اندرسون درباره فرآیندی که از طریق آنعوامل گوناگون ممکن است در تعیین این وزن ترکیب شوند ، تعمیق می کند (بدیعی ، ۱۳۷۴) .
او می گوید که بهترین فرضیه می تواند «مدل ضرب شونده» باشد . یعنی ارزشهای ابعاد مختلف اعتبار منبع صرفاً جمع نمی شوند ، بلکه در یکدیگر ضرب می شوند . این امر می تواند به تبیین مهارت خاص در ارتباط که گاهی به آن نام «کاریزما»داده شده است کمک کند .
شاید یک ارتباط گر دارای «کاریزما»(فره مند)نمره خیلی زیادی در تمامی یا تقریباً تمام ابعاد اعتبار منبع داشته باشد و این نمره ها با هم ترکیب شوند تا ضرب آنها در هم به یک «وزن یا اهمیت نهایی» برسد .
نکته دیگر قابل توجه ارتباط ، اعتماد به ارتباط میان فردی با اعتماد به وسایل ارتباط جمعی است که اول بار در الگوی جریان دومرحله ای ارتباط مطرح شد . الگویی فرض را بر این می گذارد که وسایل ارتباط جمعی به طور غیر مستقیم و از طریق رهبران فکری در جامعه اثر می گذارد . ارتباط این مدل با تحقیق اعتبار در این است که چگونگی شکل دهی درک مردم از اعتبار بر مبنای ارتباط بین فردی را توضیح میدهد .
-بررسی های میشل چارنلی ۱بر روی «صحت گزارشگری روزنامه ها »و گروه تحقیق دانشگاهییل ۲ بر «اعتماد به منبع خبری »از جمله اینگونه بررسی هاست . سازمان نظر سنجی روپر نیز از جمله موسساتی است که از سال ۱۹۵۹نظر سنجی در مورد اعتبار رسانه و اعتماد مردم به رسانه را مورد بررسی قرار داده است .(بدیعی ، ۱۳۷۴)
-همچنین سی سیلی گازیونوو کریستین مک گراث در مقدمه گزارش تحقیقی که در سال ۱۹۸۵میلادی در ایالات متحده آمریکا انجام شد ، اشاره کرده اند که تحقیق درباره اعتبار منبع دو پیشینه دارد :
یکی بر روی «صحت گزارش روزنامه »و دیگری «قابل باور بودن منبع به عنوان جزئی از دربرگیری ارتباطات»(Journalism Quarterly,1986)
۲-۲- نظریه های مرتبط با تحقیق
عناصر الگو : نیازها و انگیزه ها
بحث فراگرد استفاده و رضامندی معمولاً با نیازهای فرد شروع می شود . در تدوین های اولیه این الگو کم و بیش نیازهای اساسی برابر می دانستند . تازه ترین تحولات در این نظریه نشان می دهد که نیازهای ذیربط در سطوح دیگر نیز دیده می شوند .
این ما را وا می دارد که علایق سطحی تر را (که ممکن است مبتنی بر نیازهای اساسی تر باشند )نیز جز و نیازهای ذیربط به شمار آوردیم . نیازهای ذیربط عبارتند از :
نیاز به هدایت ، امنیت ، کنش متقابل و دوری از تنش ، انگیزه از نیاز ها ناشی می شوند و جنبه های کنشی آنها را تشکیل می دهند . در باب انگیزه ها ، طبقه بندی ها ی گوناگون پیشنهاد شده است .
یکی از معروف ترین آنها طبقه بندی مک کوئیل و همکاران (۱۹۷۲)است که ابعاد زیر را در بر می گیرد :
۱-آگاهی : مشورت خواهی جهت گیری در مورد رویدادهای در بخش های مختلف محیط و یادگیری
۲-هویت شخصی : کسب خود آگاهی ، یافتن الگو های رفتار ، تقویت ارزشهای شخصی
۳-یگانگی وکنش متقابل اجتماعی : آگاهی از شرایط دیگران ، فراهم کردن امکان برقراری رابطه با دیگران .
۴-فراغت : آرامش دوری از مشکلات روزمره ، پر کردن وقت ، ارضای نیازهای جنسی (ویندال و همکاران،۱۳۷۶) .
۲-۲-۱-نظریه توجه گزینه ای به اخبار
نظریه توجه گزینه ای به مثابه بخشی از نظریه سه گزینه ای، در مورد اخبار توضیح داده می شود. در یک روند ارتباطی شلوغ ، انسان به کمک توجه گزینه ای خود نه به همه اطلاعاتی که به اعضای حسی اش می رسد ، بلکه تنها به بخشی از اطلاعات که باعث تحریک او می شود توجه می کند و از آنجا که تجربه اجتماعی افراد متفاوت است، آنچه موجب تحریک یک فرد می شود می تواند نسبت به آنچه دیگران را تحریک می کند متفاوت باشد ، بنابراین افراد متفاوت به مسائل مختلف توجه می کنند.
تهیه کننده سعی می کند پیام خود را طوری در فیلم برجسته کند تا توجه مخاطب را جلب کند.
برجسته کردن بخشی از اطلاعات، موجب کمرنگ شدن آزادی مخاطب در مقابل متن می شود. فرستنده پیام دائما توجه مخاطب را به جنبه هایی که ازنظر خودش مهم تر است ، جلب می کند .
“براساس تحقیقات دانشگاهی برای برجسته سازی اطلاعات ارائه شده در برنامه خبری وبالابردن حافظه مخاطب می توان با دستکاری عوامل ساختاری برنامه توجه مخاطبان را بالا برد تا تاثیر برنامه خبری بر آنها افزایش یابد” (میرفخرایی ،۱۳۸۶ ، ص۳۸).
برای جلب توجه باید مطلب را به شکلی تحریک کننده برای انگیزش گونه های مختلف جمعیتی مخاطبان ارائه داد .
“روایت داستان خبری به شکل قابل توجه را می توان بامفاهیمی چون گوناگونی ارائه ، استفاده نکردن از مصاحبه های طولانی و استفاده نکردن خبرنگار از گفتار متن طولانی توضیح داد”(میرفخرایی ،۱۳۸۶،ص ۴۸).
در گزارش های خبری، جالب کردن خبر برای مخاطب از طریق پرورش آن براساس رعایت عوامل خبری صورت می گیرد. برای بررسی میزان استفاده از عوامل خبری به مثابه یک راهبرد گفتمانی در پرورش خبر به منظور جالب کردن، عمق بخشیدن و ایجاد گوناگونی در اخبار ،می توان از سه شاخص استفاده کرد:
۱-شمارش زمان و تعدد خبرها در یک برنامه خبری ۲-شمارش تعدد صحنه و تعدد

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.

آوا در یک خبر۳-ارزیابی کیفی به کارگیری عوامل خبری در هر خبر پخش شده .
صحنه و نما دو مفهوم متفاوتند، نما عبارت است از قطع و وصل دوربین ، حال آنکه صحنه می تواند شامل تعدد نما باشد و به دو صورت تعریف می شود. منظور از صحنه کلیه اتفاقاتی است که در یک صحنه جغرافیایی رخ می دهد.
هر چه تعداد صحنه ها بیشتر باشد ،خبر برای مخاطب گوناگون تر و در نتیجه جالب توجه تر و جذاب تر خواهد بود. اما هر چه تعداد صحنه ها کمتر باشد خبربرای مخاطب یکنواخت تر، خسته کننده تر و ازجذبه کمتری برخورداراست.
تعدد آوا نیز از الزامات خبر جالب توجه و گوناگون است. آوا به گفتاری اطلاق می شود که به قول ولوسینف شنیده می شود، یعنی آنکه مفاهیم مورد نظر مصاحبه شونده به نحوی در گزارش سازمان داده شود که بدون هیچ تغییری به گوش مخاطب برسد(میرفخرایی ، ۱۳۸۶).
بر اساس تعداد آوا در خبر، می توان آنها را به دو دسته تک آوایی ( تک گفتاری)و چند آوایی تقسیم کرد.
اگر خبری تنها سخنرانی یا نقل قول یک فرد را برای چند ثانیه یا چند دقیقه منعکس کند خبری تک گفتاری یا تک آوایی خواهد بود.
اگر چندین مصاحبه زنده یا نقل قول از چندین فرد متفاوت در خبری ارائه شود آن خبر چند گفتاری محسوب می شود.
در گزارشهای خبری از عوامل یا عناصر خبری برای پرورش یا پردازش استفاده بیشتری می شود. اگر چنین باشد این امر اثبات کننده گوناگونی و جذابیت بیشتر گزارش خبری در مقابل خبر خوانی روی فیلم صامت خواهد بود.
هرچه تعداد آواهای شنیده شده دریک خبر ، یعنی تعداد مصاحبه های آن بیشتر باشد ، آن خبر جالبتر خواهد بود.
همچنین برا ی جلب توجه بیشتر در خبر تلویزیونی، تعداد صحنه های به نمایش در آمده در یک گزارش نیز از اهمیت زیادی برخورداراست. هرچه تعداد صحنه های یک گزارش بیشتر باشد گوناگونی گزارش بیشتر خواهدبود و درنتیجه امکان جلب توجه مخاطب نیز بیشتر است (میرفخرایی ،۱۳۸۶).
نتایج تحقیقات نشان می دهد که:۱- عمده مخاطبان داخلی نسبت به خبرهای خارجی علاقه بیشتری نشان می دهند ۲- خبرهای خارجی تلویزیون به این دلیل که امکان حس بصری آنچه را که در دوردست ها اتفاق می افتد و امکان تماس مستقیم با آن برای مخاطب وجود ندارد ، فراهم می کند، نسبت به خبرهای خارجی نشریات توجه بیشتری را جلب می کنند.
ملموس یا نزدیک کردن خبر به مخاطب تنها به معنای مجاورت خبر ونزدیکی فیزیکی نیست ، بلکه به معنای نزدیک بودن خبر به منافع و مسائل روزمره زندگی مخاطب است.