روانشناسی در مورد آمار ایدز در ایران

راه انتقال در۳/۱۸ درصد ازاین گروه نامشخص مونده. درمقایسه این آماربامواردیکه دچار شدن اونا درسال ۱۳۸۹ گزارش شده.اعتیاد تزریقی ۴/۶۶درصد،  ایجاد روابط جنسی ۱/۲۱درصد،  وانتقال ازمادرمبتلا به کودک ۵/۲ راتشکیل داده. در۱۰ درصد ازموارد شناسایی شده دراین سال راه انتقال نامشخص بوده وهیچ مورد جدید دچار شدن ازراه خون وفراوردهای خونی گزارش نشده. (دانشگاه علوم پزشکی خراسان رضوی، ۱۳۹۱).

اعتیاد

جدول ۲-۱: موارد گرفتار به ایدز در ایران تا تیرماه ۹۱

 

موارد گرفتار به HIV و ایدز طبق جنس در ایران تا تاریخ ۱/۴/۱۳۹۱
جنس گرفتار به HIV و ایدز گرفتار به ایدز فوت
تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد
مرد ۲۱۵۷ ۹۱٫۵ ۲۷۲۰ ۱/۸۹ ۴۱۳۴ ۹۵٫۹
زن ۱۹۶۸ ۸٫۵ ۳۳۶ ۹/۱۰ ۱۷۷ ۴٫۱
جمع ۲۳۱۲۵ ۱۰۰ ۳۰۵۴ ۱۰۰ ۴۳۱۱ ۱۰۰

 

جدول ۲-۲: آمار ایدز در استان خراسان رضوی تا تاریخ ۰۱/۰۴/۱۳۹۱

جنس جنسیت مبتلایان
  تعداد درصد
مرد ۴۳۷ ۹۰,۱
زن ۴۸ ۹,۹
جمع ۴۸۵ ۱۰۰

 

جدول ۲-۳ :آمار ایدز در استان خراسان رضوی تا تاریخ ۰۱/۰۴/۱۳۹۱

کل افراد +HIV ۴۸۵
مهاجرت به استان دیگه ۱۴۸
فوت ۱۳۷
تحت پیگیری ۳
نبود همکاری ۳۰
شناسائی نشده ۴۹
زندانی ۳۵
فعال(مراجعه تکراری به مرکز مشاوره) ۸۳

 

جدول ۲-۴ :آمار ایدز در استان خراسان رضوی تا تاریخ ۰۱/۰۴/۱۳۹۱

 

جنس فوت تحت مراقبت گرفتار به ایدز
تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد
مرد ۱۳۱ ۹۵,۶ ۹۳ ۷۸,۸ ۶۵ ۸۴,۵
زن ۶ ۴,۴ ۲۵ ۲۱,۲ ۱۲ ۱۵,۵
جمع ۱۳۷ ۱۰۰ ۱۱۸ ۱۰۰ ۷۷ ۱۰۰
علمی