رابطه هوش هیجانی و رفتارهای کاری معکوس و رفتار شهروندی سازمانی در …

آموزش کارکنان درجهت درک وآگاهی از احساسات وعواطف خود تا بتوانند احساسات و هیجانات خود را به طور موثر وسازنده درمحیط کار کنترل نمایند
کارکنان باید انعطاف پذیریخود را افزایش دهند تا بتواند برهیجانات خود بر اسا س تفکر و رفتار به هنگام عمل نمایند.
کارکنان بایدهمیشه اهداف خود را تعییننمایند وسعی کننددردستیابیبه اهداف تلاش کنند.
کارکنان نباید مواد ،منابع وتجهیزات سازمان را هدر دهند.
کارکنان نباید بدون اجازه از سرپرستان سازمان را ترک کنند.
کارکنان نباید ساعات کاری خود را بیشتراز واقع بزنند تااز پرداختهای بیشتر برخوردار شوند.
مدیران باید اهدافشرکتراباکارکناندرمیانبگذارندوترتیبیدهندکهتکتککارکنانبدانندبرایدستیابیبهاهدافشرکتچهاقدامیمیتوانندانجامدهند. ازاینطریقآنهااحساسمسوولیتمیکنندوتشویقمیشوندنقشخودرابهدرستیایفاکنند .
مدیران باید درسازمان به تشکیل گروههای کاری کمک کنند دراین صورت برای تغییر درسازمان به راحتی می توان از کارکنان کمک گرفت ومشارکت کارکنان باعث کاهش مقاومت در برابر تغییر خواهد شد و احساس مهم بودن را در بین آن ها ایجاد خواهد کرد .
کارکنان باید دردر حل مشکلات سازمانی تلاش کنند.
کارکنان باید از قوانین وفرایندهای سازمانم پیروی وحمایت کنند.
کارکنان باید به دستورالعمل کارفرمایان وسرپرستان اهمیت دهند .
کارکنان باید.به میل و علاقه خود به دیگران که دارای مشکلات مربوط به محیط کار هستند کمک کنند.
کارکنان باید آموزش ببینند که با آرامش ومهربانی با مسافران رفتارکنند.وبر عصبانیت واسترسهاو فشارهای کاری غلبه کنند.
مدیران سازمانها بادی دانش هوش هیجانی و رفتارصحیح را در مجموعه خود ارتقاء بخشند.
مدیران سازمانها باید خلاقیت کارکنان را ارتقاء بخشیده و با دادن استقلال عمل به افراد و تشویق آنان به نوآوری سعی در توسعه واشاعه آن در سازمان نمایند.
مدیران سازمانها بایدالگوهای ارتباطی را مد نظر قرار دهند و شرایطی ایجادنمایند که همکاران با یکدیگر تعامل و ارتباط بیشتری داشته باشند.
۵-۴- پیشنهاداتی برای محققان آینده
پیشنهاد می شود که تحقیق حاضر در زمانهای دیگر و در جوامع و نمونه های دیگر نیز مورد آزمایش وبررسی قرار گیرد.
محققانآتیمیتواندهوش فرهنگی ،هوش سازمانی ورفتارهای کاری معکوس ورفتار شهروندی سازمانی رادرسایرشرکتهای خدماتیموردمطالعهوبررسیقراردهند.
استفاده ازمدلهایدیگربرای بررسیهوش هیجانی ورفتارهای کاری معکوس ورفتار شهروندی سازمانی.
بررسی وشناسایی عوامل موثربرهوش هیجانی ورفتارهای کاری معکوس ورفتار شهروندی درسطحگسترده تر وتاثیر هوش هیجانی وهوش فرهنگی بر توسعه توانمندیهای کارکنان هتلها درافزایش رضایت وجذب توریسم.
۵-۵- موانع ومحدودیت های پژوهش
در هر کار تحقیقاتی پژوهشگر با مشکلات و موانع و محدودیت هایی مواجه است کهبالطبع این تحقیق نیز از آنها مستثنی نبوده است اهم این موارد به شرح زیرمی باشد:
عدم همکاری ،درتکمیل پرسشنامه ها وعدم اعتماد کافی محقق به پاسخ پرسشنامه ها ،به دلیل آنکه برخی پاسخ دهندگان توجه کافی به سوالات ومفهوم عنوان شده نداشته اند.
بدلیل نو بودن موضوع در حوزه رفتار کاری ومعکوس ومتغیرهای مورد بررسی محقق نتوانسته است مقایسه مطلوبی با تحقیقات قبلی انجام دهد.
پیوست ها
پیوست الف پرسشنامه
باسلام واحترام
پاسخ دهنده محترم ،پرسشنامه ای که اکنون دراختیار دارید به منظور جمع آوری اطلاعات جهت انجام فعالیت تحقیقاتیبا عنوان«رابطه هوش هیجانی ورفتارهای کاری معکوس ورفتار شهروندی سازمانی در بین کارکنان هتلهای ستاره دار استان اصفهان »طراحی شده است .بنابراین کمک ومشارکت شما دراین زمینه برای ما خیلی مهم وارزشمند است .بسیار خرسند خواهیم شد تاحد امکان جوابهای صحیح به سوالات پرسشنامه ارائه دهید.پیشاپیش ازهمکاری شما دوستان عزیز تشکر می کنم .
دانشجوی کارشناسی ارشد :مدیریت

خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.