فایل دانشگاهی – رابطه هوش هیجانی و رفتارهای کاری معکوس و رفتار شهروندی سازمانی در بین …

۲۶

۳-۷- روایی و پایایی
قابلیت اعتماد پرسشنامه در دو بعد روایی و پایایی مورد اندازه گیری قرار می‌گیرد که در ادامه به نحوه محاسبه آنها پرداخته شده است.
روایی تحقیق[۱۶۲]
برای اطمینان از اینکه پرسشنامه‌های طراحی شده واقعاً متغیرهای اصلی مدل را اندازه گیری می‌کند، به تحلیل روایی آن پرداخته شد. بطور کلی پرسشنامه مورد قبول، پرسشنامه‌ای است که:
۱) سؤالات آن بتواند متغیرهای مدنظر را بخوبی اندازه‌گیری کند.
۲) به اهداف معین تحقیق دست پیدا کند.
۳) روایی بالایی داشته باشد.
اگرجه درزمینه تحقیق حاضر تحقیقی مشابه موجود می باشد، اما محقق برای دست یابی به نتایج تحقیق اقدام به بومی سازی پرسشنامه نموده است .بدین ترتیب که پرسشنامه‌های اولیه بین صاحبنظران دانشگاهی و دست اندرکاران و بخشی از نمونه موردمطالعه قرار گرفته و پس از جمع آوری نظرات آنان، اصلاحات لازم در پرسشنامه‌ها بعمل می آید.
روائی پرسشنامه تحقیق حاضر با گذراندن مراحل ذیل مورد تائید قرار گرفت.
۱) سؤالات مطرح شده درپرسشنامه مشابه متغیرهای موردنظرتحقیقات ، مطرح این حوزه می ‌باشد.
۲) پرسشنامه مدنظر، مطابق با فرهنگ ایرانی و شرایط کاری این حوزه بومی سازی شده است.
۳)این پرسشنامه توسط اساتید محترم راهنما و مشاورو نخبگان و متخصصان مطالعه گردیده وباانجام دادن اصلاحات،به تأییدوتصویب نهائی رسیده است،لذا می‌توان میزان روایی این پرسشنامه رابالا دانست.
سنجش پایایی تحقیق[۱۶۳]
در این تحقیق، آزمون پایایی به این منظور مورد استفاده قرار گرفته است که از تشابه پاسخ‌ها از جانب پاسخ دهندگان، اطمینان حاصل شود. به عبارت دیگر،برداشت از سوالات توسط پاسخگویان یکسان بوده و دوگانگی در درک از سوالات وجود نداشته باشد.
باتوجه به اینکه پرسشنامه درچندمرحله توسط اساتید محترم وصاحبنظران دانشگاهی بررسی و اصلاح گردید،پاسخگویان برای پاسخگویی به سؤالات پرسشنامه وفهم مناسب از آنها با مشکل خاصی مواجه نشدندواین نشان میدهدپرسشنامهفاقدمشکل می‌باشد.برای تعیین پایائی پرسشنامهنیزازروش آلفای کرونباخاستفاده گردیده است.خروجی استخراج شده از نرم افزار SPSS دراین مورددرجدول زیر آمده است.
جدول ۳-۲-: محاسبه آلفای کرونباخ پرسشنامه

متغیرها آلفای کرونباخ
ارزیابیهیجاناتدیگران ۰٫۷۶۷
استفادهازهیجانات ۰٫۷۸۸
ارزیابیهیجانهادرخود(خودآگاهی) ۰٫۷۳۱
تنظیمهیجانات ۰٫۷۶۰
برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.