سامانه پژوهشی – رابطه بین هوش معنوی با راهبرد های مدیریت تعارض در بین مدیران دبیرستان …

بر اساس نتایج در راهبرد راهحلگرایی و هوش معنوی مقدار آزمون F برابر ۸۳/۱۱، ۷۴/۶ و معنادار بدست آمد. بنابراین میان حداقل یکی از گروه ها با دیگر گروه ها از نظر تحصیلات تفاوت معنادار وجود دارد برای مشخص شدن این گروه ها از آزمون تعقیبی شفه استفاده شد که نشان داد میان گروههای فوق لیسانس به بالا با فوق دیپلم و لیسانس در متغیر هوش معنوی تفاوت وجود دارد. در متغیر راهبرد کنترل برای گروه های فوق لیسانی به بالا با فوق دیپلم، فوق دیپلم با لیسانس تفاوت معنی داری وجود دارد.
مک گراو (۱۹۹۳) در تعریف هوش معنوی می‌گوید: هوش معنوی، توانایی عمل همراه با آگاهی و ترحم را دارد، در عین حالی که سلامت و آرامش درونی و بیرونی(بردباری) را صرف نظر از شرایط حفظ می‌کند.
این پژوهش هم راستا با تحقیقات دیلاور (۲۰۰۵) می باشد، نتایج تحقیق نشان دادکه تفاوت‌های موجوددرسطح تحصیلات افرادیک سازمان، عامل بازدارنده اصلی جهت ایجاد یک ارتباط صحیح و درست بین آن‌ها می‌شود. افراد با سطح تحصیلات بالا نسبت به افراد با سطح تحصیلات پایین، دربین گروه‌های تخصصی خود با تضاد و تعارض کمتری مواجه می‌شوند. دیلاور یکی دیگر از مهم‌ترین عوامل زمینهساز تعارض را اختلاف درتسهیلات اختصاص داده شده بین افراد در رده‌ها و پست‌های مختلف برشمرد. همچنین هم راستا با نتایج مطالعه زکوی و همکاران (۱۳۸۷) دانشجویان مقاطع تحصیلی بالاتر از نگرش مذهبی بیشتری برخوردار بودند، و نیز همراستا با مطالعه رحیم (۱۹۸۳)، مالک (۲۰۰۰)، بزرگی (۱۳۷۷)، خرم ورز (۱۳۷۸)، مایر و سالوی و کارلوس[۲۱۰] (۲۰۰۰) و همچنین یانگ و مائو[۲۱۱] (۲۰۰۷) بود، آنها نیز سن، عقاید مذهبی سابقه کار رابطه معنیداری با هوش معنوی داشتند. کینگ (۲۰۰۹) در پژوهش خود بین هوش معنوی و سطح تحصیلات رابطه ضعیفی یافت. نتایج این پژوهش نا هم راستا با رقیب و همکاران (۱۳۸۷) و اکبری زاده و همکاران (۱۳۹۰) می باشد. همچنین نا هم راستا با تحقیقات سوزان و همیلتون[۲۱۲] (۲۰۰۷) می باشد، نتایج تحقیقات آنها نشان می دهد که رابطه معنی داری بین میزان تحصیلات دانشجویان با راهبردهای مورد استفاده آنها وجود ندارد. راهبردهای سازنده مدیریت تعارض در حفظ و تقویت جو مثبت مدرسه مهم هستند، ولی با این وجود کمتر دانشی پیرامون راهبردهای مدیریت تعارض جهت استفاده معلمان و مدیران وجود دارد (بریتاک و بریسرد[۲۱۳]، ۲۰۰۶)، به طوری که اغلب پژوهشهای قبلی بر سازمان های غیر آموزشی انجام شده است.
در تبیین نتیجه به دست آمده می توان گفت افرادی که تحصیلات بالایی دارند معمولاً بیش از دیگران در محیط های علمی قرار می گیرند و احتمالا نگرش دقیق تری نسبت به مسائل روزمره پیدا میکنند. از طرف دیگر این افراد نسبت به اعمال و رفتارهای خود و دیگران توجه زیادی کرده و سعی در پی بردن به علل رفتار خود و دیگران دارند. این خصوصیات این افراد را مستعد می کند که در ارتباط خود با محیط عملکرد بهتری از خود نشان دهند.
– تعیین راهبرد غالب مدیریت تعارض مدیران دبیرستانهای دولتی دخترانه شهر اهواز
با توجه به نتایج یافت شده خرده مقایس راهحلگرایی نسبت به خرده مقیاس کنترل و عدممقابله کمترین را به خود اختصاص داده است یعنی از بقیه خرده مقایسها به بیشترین نمره نزدیکتر است و به عبارتی دیگر در بین مدیران بیشترین استفاده را داشته است. یافتههای این پژوهش نشان میدهند که راهبرد مورد استفاده(غالب) مدیران در حل تعارضات در مدارس راهبرد راهحلگرایی می باشد که از این نظر با یافتههای وایدر و هاتفلد (۱۹۹۶)، افزالور(۲۰۰۲) و فهیم دوین(۱۳۸۴) همسویی دارد. نتایج دیگر تحقیق نشان میدهد که راهبرد راهحلگرایی موثرترین روش در حل تعارض است، که لازمه آن مشارکت، همفکری و همکاری است و تنها در محیطی که راستی، صداقت و برابری وجود دارد به بهترین وجه، موثر واقع میشود(بلیک و موتن،۱۹۶۴). همچنین نتایج این پژوهش هم سو با یافتههای وطنخواه و همکاران(۱۳۸۶) هم سو میباشد.
راهبرد راهحلگرایی، شامل شیوه های همکاری ومصالحه است. بنابراین می توان نتیجه گرفت که تنها افرادی می توانند چنین محیطهایی را خلق کنند که دارای هوش معنوی بالا باشند تا موقعیت را در جهت ایجاد جو دوستانه و بدون “برد و باخت” تغییر دهند.
پژوهشها سبک راهبرد راهحلگرایی را راهبردی مطلوب در مدیریت تعارض معرفی کردهاند چرا که با استفاده از این سبک، رسیدن به اهداف بیشتر تحقق می یابد (وایدر و هاتفلد، ۱۹۹۶). در این روش مدیر با همکاری و مشارکت و همفکری کارکنان به بررسی راه حلهای موجود برای مواجه شدن با تعارض می پردازد و سعی می کند تا بهترین راهحل را انتخاب کند (بزازجزایری، ۱۳۷۷).

۵-۲- نتیجهگیری نهایی

بررسی مجموعه نتایج به دست آمده در پژوهش حاضر و تفاسیر مربوط به نتایج، نشان داد که بین هوش معنوی و دو راهبرد عدم مقابله و راهحلگرایی مدیریت تعارض رابطه مثبت و معنا داری وجود دارد. بین هوش معنوی با مدیریت تعارض رابطه مثبت و معنادرای بدست آمده است. میزان هوش معنوی در بین مدیران بالاتر از حد مطلوبیت می باشد و همچنین دو متغیر جمعیت شناختی سابقه خدمت و میزان تحصیلات تنها با راهبرد راهحلگرایی معنادار شدند. و نیز راهبرد غالب مدیریت تعارض در بین مدیران راهبرد راهحلگرایی می باشد.
بنابراین، با توجه به این‌که هوش معنوی موثر بر مدیریت تعارض می باشد، می توان نتیجه گرفت که هوش معنوی به عنوان زیربنای باورهای فرد نقش اساسی را در زمینههای گوناگون به ویژه ارتقاء و بهبود مدیریت که مدیریت تعارض جزئی از آن است، ایفا نماید. لذا توجه به هوش معنوی و تبیین آن می تواند مدیران را بر درک ارزش و معنای زندگی، حل مسائل و در پیوند با خود، دیگران و جهان یاری رساند.
همبستگی معنادار هوش معنوی با مدیریت تعارض و میزان بالای هوش معنوی در بین مدیران مشاهده شد که نشان دهنده تأثیر هوش معنوی برتمام ابعاد می باشد. هوش معنوی تنها در رابطه با احساس خوب نسبت به افراد مطرح نمی شود بلکه در رابطه با این است که ما چگونه رفتار میکنیم و در شرایط پر استرس و در واکنش با افراد و موقعیتهای سخت، چگونه تصمیم گرفته و رفتار نماییم. افراد دارای هوش معنوی بالا دید کلنگرانه به زندگی داشته و با بهره مندی از فضایل اخلاقی و مثبت، توانایی بیشتری برای حل مشکلات و سازگاری دارند.
بنابراین، آن‌چه مهم است این است که صرف نظر از سابقه خدمت و میزان تحصیلات، باید شرایطی را فراهم نمود که هوش معنوی مدیران در دوران تحصیل و آموزش های ضمن خدمت به صورت مداوم توصیه شود. همچنین در مدیریت، معنویت مدیران باعث ایجاد یک فضای معنوی در مدارس خواهد شد، لذا پیشنهاد می شود که مدیران به تقویت جنبه های معنویت در محیط کار توجه بیشتری شود. در نهایت به منظور رشد و تقویت هوش معنوی باید شرایطی فراهم شود که به موضوع معنویت مدیران توجه گردیده و معنویت باید مبتنی بر اصولی همچون عشق به همنوع، یافتن معنا در کار، تفکر سیستمی و کل نگر، احساس تقدس در انجام همه امور، آگاهی و شکرگزاری بابت موهبتهای زندگی فردی و سازمانی، اجازه انجام تمرین معنوی، جلسات بازبینی اقدامات سازمان به لحاظ معنوی و غیره باشد. این معنویت می تواند مختص افراد مذهبی نباشد و همه سازمان را در بر گیرد.

۵-۳- محدودیت‌ها

۵-۳-۱- محدودیت‌های اجرایی
سختگیری زیاد روسا و معاونین آموزش و پرورش کل در دادن مجوز برای توزیع پرسشنامه ها در سطح مدارس
پراکنندگی جغرافیایی مدارس در سطح شهر که دسترسی به مدیران را دشوار می ساخت
عدم همکاری برخی از مدیران در پاسخگویی به پرسشنامه
۵-۳-۲- محدودیت‌های پژوهشی
به عنوان محدودیت این پژوهش باید به خودسنجی پرسشنامه هوش معنوی اشاره کرد که ممکن است بعضی از شرکت کنندگان، علیرغم توضیحات پژوهشگر مفهوم سؤالات را متوجه نشده باشند.
انجام نشدن تحقیقی در خصوص بررسی رابطه هوش معنوی با راهبردهای مدیریت تعارض چه در داخل و چه در خارج از کشور برای مقایسه نتایج این پژوهش با سایر تحقیقات، از دیگر محدودیتهای پژوهش بود.
جامعه پژوهش حاضر محدود به مدیران زن دبیرستانهای دخترانه دولتی بود که این امر تعمیم نتایج به سایر گروهها را با احتیاط همراه میکند.
از دیگر محدودیتها می توان به تفاوت فرهنگی در تعریف معنویت، درهم آمیختگی مقوله های معنوی و مذهبی در جامعه ایرانی اشاره کرد.

۵-۴- پیشنهادها

۵-۴-۱- پیشنهادهای کاربردی
با توجه به یافته‌های پژوهش مبنی بر بررسی رابطه بین هوش معنوی با راهبردهای مدیریت تعارض در مدیران دبیرستان، مطلوب است که:
با توجه به نتایج فرضیه کلی و ارتباط تنگاتنگ بین هوش معنوی و سبکهای عدم مقابله، راهحلگرایی و کنترل، پیشنهاد می شود که معنویت و سلسله اعمالی که باعث بالا رفتن این بعد ذهن می شوند را به آحاد مردم به ویژه مدیران در رأس اقدمات سازمانها قرار گیرد و فرصتهای مناسبی جهت یادگیری مستمر و بهبود هوش معنوی مدیران تدارک دیده شود.
به مدیران پیشنهاد میشود در رویارویی با تعارضات سعی نمایند از همکاری دبیران سود ببرند و موقعیت تعارض را با همفکری آنان به موقعیتی تبدیل کنند که برای دانش آموزان و مدرسه سودمند باشد.
برگزاری دورههای آموزش مدیریتتعارض و بررسی نظرات اساتید دانشگاه، کارشناسان آموزش و پرورش، مدیران پیرامون روش آموزش و شرایط و امکانات اجرایی دوره نیز از جمله اقداماتی است که می توان جهت آشنایی مدیران با تعارض و راهبردهای برخورد با آن پیشنهاد کرد.
با توجه به اهمیت هوش معنوی در میزان موفقیت مدیران در انجام وظایف مدیریتی خود می توان هوش معنوی را به عنوان یکی از عوامل مهم و تأثیرگذار در گزینش مدیران و بکارگیری آن در فرآیند استخدام و ارتقاء شغلی مدیران به حساب آورد.
با برگزاری کارگاههای آموزشی مستمر برای معرفی و شناساندن مهارتهای هوش معنوی به مدیران و کارکنان در سطوح مختلف دانشگاه میتوان به گسترش معنویت کمک نمود.
پرورش هوش معنوی و مدیریت تعارض معلمان در مدرسه به میزان بسیار زیاد به عملکرد مدیران بستگی دارد. بنابراین نیاز است مدیران مدارس خود رهبران باهوش معنوی بالا و قابلیت مدیریت کردن تعارض در سازمان باشند؛ لذا در انتخاب و انتصاب مدیران این اصل مهم مد نظر قرار گیرد.
۵-۴-۲- پیشنهادهای پژوهشی
با توجه به اینکه این پژوهش برای اولین بار انجام میگیرد، پیشنهاد میشود که پژوهشی مشابه در سایر مؤسسات آموزشی، دانشکده‌ها و دانشگاه‌ها و مقایسه نتایج این پژوهش‌ها با هم انجام شود.
پژوهش بر مدیران مرد و همچنین مدیران مدارس در مقطع ابتدایی و راهنمایی اجرا شود.
پژوهشهایی برای رشد هوش معنوی افراد در نواحی مختلف کشور با توجه به فرهنگهای مختلف بر حسب گروههای دینی یا اقلیتهای مذهبی در مشاغل مختلف انجام شود.
منابع ومآخذ
منابع فارسی
احمدی، سید جعفر؛ کج باف، محمد باقر (۱۳۸۷). بررسی نگرش معنوی دانشجویان دانشگاه اصفهان و ارتباط با برخی ویژگیهای جمعیت شناختی.
ایزدی یزدان آبادی، احمد ( ۱۳۷۹ ). مدیریت تعارض، تهران، دانشگاه امام حسین.

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir