سامانه پژوهشی – رابطه بین هوش معنوی با راهبرد های مدیریت تعارض در بین مدیران دبیرستان …

مقیاس ها

راهبرد عدم مقابله

راه حل‌گرایی

راهبرد کنترل

ضریب آلفای کرونباخ

۷۵/۰

۷۸/۰

۸۰/۰

۳-۷- روش اجرا

اجرای این پژوهش شامل ۲ مرحله می‌شود : ۱٫گرفتن مجوزهای لازم و ۲٫توزیع و جمع آوری پرسشنامه‌ها.
۱٫گرفتن مجوز: در تحقیق‌هایی که در آموزش و پرورش انجام می‌شود ابتدا باید مجوز برای توزیع پرسشنامه دریافت شود. برای این منظور ابتدا به آموزش و پروش کل و از آن‌جا به مرکز تحقیقات و پژوهش آموزش و پروش مراجعه شد. بعد از تأیید پرسشنامه‌ها، مجوز رسمی برای نواحی مورد نظر پژوهشگر دریافت گردید. سپس با مراجعه به آموزش و پرورش هر منطقه با گرفتن لیست دبیرستان‌های دخترانه برای مراجعه به دبیرستان‌های مذکور مجوز دریافت گردید.

  1. توزیع و جمع آوری پرسشنامه‌ها: با داشتن مجوز از منطقه آموزشی و پرسشنامه‌ها به هر مدرسه مراجعه شد و از مدیران محترم درخواست گردید که به پرسشنامه‌ها پاسخ دهند و پژوهشگر بعد از عودت پرسشنامه‌ها مدرسه مذکور را ترک نمود. به این ترتیب از عدم عودت پرسشنامه‌ها جلوگیری به عمل آمد.

۳-۸- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

در این پژوهش پس از جمع آوری پرسشنامه و اطمینان از کامل بودن آن ها با روش های ذکر شده محاسبه گردیده و با استفاده از روش های آماری زیر تجزیه و تحلیل شد:
از روش های آمار توصیفی از جمله محاسبه ی میانگین، فراوانی و … برای سوال ۱ پژوهش استفاده شد.
برای تشخیص رابطهی بین دو متغیر سؤال ۲و۳ پژوهش، از آزمون پیرسون استفاده شد.
از روش تحلیل واریانس یک طرفه و همچنین آزمون تعقیبی شفه برای سؤال ۴و۵ پژوهش استفاده گردید.
برای سؤال ۶ از روش آمار توصیفی از جمله فراوانی استفاده شد.

۳-۹- خلاصه فصل سوم

آن‌چه در این فصل ارائه شده مربوط به نحوه اجرای تحقیق بود که شامل طرح تحقیق، جامعه آماری، نمونه و روش نمونهگیری، ابزار پژوهش، روش اجرا و روش تجزیه و تحلیل اطلاعات می‌شود. همان‌طور که مشاهده نمودید این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ پژوهش در زمره پژوهش‌های توصیفی و از نوع همبستگی بود، جامعه آماری آن کلیه مدیران دبیرستان‌های دولتی دخترانه شهر اهواز بود (۴ ناحیه آموزشی) که در سال ۱۳۹۱ مشغول به فعالیت بودند، روش نمونهگیری سرشماری، ابزار پژوهش شامل مقایس هوش معنوی کینگ (۲۰۰۸) و مقیاس مدیریت تعارض پوت نام و ویلسون، روش اجرا هم شامل دو مرحله بود که یکی مربوط به فعالیت‌های قبل از اجرا و دیگری به اجرا پرسشنامه مربوط بوده است. برای تجزیه تحلیل اطلاعات نیز از سه روش آمار توصیفی و روش همبستگی پیرسون و تحلیل واریانس یک طرفه استفاده ‌گردید.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل یافته‌ها
۴- ۱- مقدمه
در این فصل یافتههای پژوهش با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت، جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات ابتدا داده ها پژوهش از پرسشنامهها استخراج و با استفاده از نرمافزارspss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در بخش تجزیه و تحلیل توصیفی اطلاعات ابتدا جدول فراوانی تحصیلات و نمودار ستونی آن ترسیم شد. سپس توزیع فروانی، درصد و میانگین پاسخ مدیریت تعارض و سبکهای آن محاسبه گردید.
۴-۲- یافته‌های پژوهش

۴-۱-۱- اطلاعات جمعیت شناختی

این بخش شامل اطلاعاتی است که از میزان تحصیلات نمونه ها و سابقه خدمت بدست آمده که همراه نمودار آن آورده شدهاند. جدول ۱-۴ ،۲-۴ و نمودار ۱-۴ ،۲-۴ مربوط به این شاخصها است.
جدول ۱-۴: توزیع فراوانی نمونه مورد مطالعه به تفکیک میزان تحصیلات

سطح تحصیلات فروانی درصد فروانی
دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir