رابطه بین متغیرهای بنیادی بازار با بازده سهام در شرکت های پذیرفته …

تهرانی،رضا. (۱۳۸۴). “بررسی عوامل موثر بر قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران.” رساله دکتری .
تهرانی،ر.و عسگرنوربخش،(۱۳۸۶)،”مدیریت سرمایه گذاری” ،انتشارات نگاه دانش ،چاپ سوم.
جونز،چ.پ.،ترجمه رضا تهرانی و عسکر نوربخش،(۱۳۸۴)، “مدیریت سرمایه گذاری “،انتشارات نگاه دانش، تهران، چاپ دوم.
جهانجانی،علی؛پارسیان،علی. (۱۳۷۶). “مدیریت سرمایه‌گذاری و ارزیابی اوراق بهادار . انتشارات دانشکده مدیریت تهران .
جهانخانی،علی و محمود مرادی،(۱۳۷۵) ،”مدیریت سرمایه گذاری و ارزیابی اوراق بهادار“، دانشگاه تهران چاپ سوم.
جوری،مران. (۱۳۸۵).”بررسی رابطه بین اندازه شرکت با سود غیرمنتظره در شرکت‌های سهامی عام“. پایان‌نامه کارشناسی ارشد حسابداری .
حافظ نیا، م.ر.،(۱۳۸۱)،”مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی“، تهران،سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی، انتشارات سمت.
خاکی،غلامرضا. (۱۳۸۵). “روش تحقیق با رویکرد پایان‌نامه نویسیانتشارات مرکز تحقیقات علمی کشور با همکاری کانون فرهنگی انتشارات درایت .
خشنود.س،(۱۳۸۴)،”بررسی عوامل موثر بر ساختار مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران “، پایان نامه کارشناسی ارشد.
راعی،ر. و احمد تلنگی،(۱۳۸۷)،”مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته“،انتشارات مدیریت ،چاپ دوم.
رباط میلی، م ،(۱۳۸۶)،”مقایسه عملکرد مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای (CAPM) با مدل سه عاملی فاما و فرنچ در پیش بینی بازده مورد انتظار در بورس اوراق بهادار” ،تهران،پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه الزهرا (س).
رضایی بلوک آبادی .ع ،(۱۳۷۹)،”بررسی تاثیر عوامل B/M )) واندازه در سود آوری شرکتها“، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی.
ریموند،پی .نوو،ترجمه علی جهانخانی و علی پارسائیان،(۱۳۸۳)،”مدیریت مالی“،انتشارات سمت.
سرمد.ز و همکاران،(۱۳۸۱)،”روش تحقیق در علوم رفتاری“،انتشارات آگاه،چاپ ششم.
سینایی.ح ،(۱۳۷۳)،”سنجش کارایی در بورس اوراق بهادار تهران“،فصلنامه تحقیقات مالی،شماره دوم.
شباهنگ، ر.، (۱۳۸۰)،”مدیریت مالی “، مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی،تهران، چاپ هشتم، جلد اول.
شریعت‌پناهی،مجید. (۱۳۸۲). “جزوه تصمیم‌گیری در مسائل مالی.” انتشارات دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی .
طارمی ،م،(۱۳۸۵)،”آزمون مدل سه عاملی فاما و فرنچ در بورس اوراق بهادار تهران جهت پیش بینی بازده سهام“،پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه الزهرا (س).
منصوری.م ،(۱۳۸۷)، “بررسی متغیرهای مدل سه عاملی فاما فرنچ“،مجموعه مقالات همایش دانشجویان حسابداری دانشگاه الزهرا (س).
مهیاری،محسن, ا. (۱۳۸۷). “بررسی رابطه متغیرهای حسابداری بر بازده سرمایه‌گذاری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.” پایان‌نامه کارشناسی ارشد .
موسوی کاشانی، ز،(۱۳۷۸)، “بررسی تاثیر اندازه شرکت بر بازده سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران“، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی.
Anderson,Jeff and Gray Smith. (2006). A Great Company Can be Great Investment? Financial Analysts Journal , ۸۶-۹۳٫
Basu, S. (1997). The Investment Performance of Common Stock In Brelation to Their Price Earning Ratios: A Test of the Efficient Market Hyhothesis. Journal of Finance , ۳۲, ۶۶۳-۶۸۲٫
Brek, J. (1995). A Critique of Size Related Anomalies. Review of Financial Studies , ۸, ۲۷۵-۲۸۶٫
Chan, L. K., & Hamao, Y. A. (1993). Can Fandamentals Predict Japaneses Stock Returns? Financial Analysts Journal , ۴۹, ۶۳-۶۹٫E evaluation the Performance of Value Versas Glamoar Stocks, the Impact of Section Bais. Journal of Financial Economics , ۳۸, ۲۶۹-۲۹۶٫
David, R., Jeffery, J., & David, O. (2007). A Modified Price-Sales Ratio:A Useful Too For Investors. Journal of Business & Economics Research .
Easley,David,Hvidkjaer,S and Ohara Maureen. (2002). Is Information Risk a Determined of Asset Return? Journal of Finance,57 , ۲۱۸۵-۲۲۲۱٫
F, S. (1964). Capital Asset Price: A Theory of Market Equilibrium Under Condition of Risk. Journal of Finance,19 , ۴۲۵-۴۴۲٫
Fama & French. (2003). The Capital Asset Pricing Model: Theory and Evidence. Journal of Economic Perspective , ۲۸-۴۶٫
Fama & French. (1992). The Cross Section of Expected Stoch Return. Journal of Finance , ۴۲۷-۴۳۲٫
Fisher, K. (1984). Super Stock Homewood illinois:dow jones.
Fisher,Kenneth and Meir Statman. Investor Sentiment and Stock Returns.Journal of Portfolio Managment. ۲۰۰۵: ۳۵-۵۲٫
H, P. S. (2006). Handling Valuations Models. Journal of Apllied Coporate finance , ۴۸-۵۵٫
haugen, r. (1990). modern investment theory. Journal of Finance , ۱۵۳-۱۶۷٫
Kiim, D. (1990). A New Look at the Effects of Firm Size and E/P Ration on Stock Returns. Financial Analysts Journal , ۱۴۶, ۵۶-۵۷٫
Laporta,Rafael,Lakonishok,Josef. (1997). Good New For Value Stock: Further Evidence on Market Efficency. Journal of Finance,52 , ۸۵۹-۸۷۴٫
Leibowitz, M. L. (2002). The Levered P/E Ratio. Financial Analysts Journal , ۶۸-۷۷٫
Lewellen, J. (2004). Predicting Returns With Financial Ratios. Journal of Financial Economics , ۷۴ (۲), ۲۰۹-۲۳۵٫