رابطه بین متغیرهای بنیادی بازار با بازده سهام در شرکت های پذیرفته شده …

۳

۰٫۰۰۵

۲۳٫۶۰۰

۰٫۹۹

۰٫۹۹

۰٫۱۹

نگاره ۲۴-۴: وضعیت هم خطی بین متغیرها
همانطورکه درنگاره ۲۳-۴ و ۲۴-۴ مشاهده می‌شود، مقادیر ویژه و شاخص وضعیت متغیرها نشان داده شده است. همانطورکه ملاحظه می‌کنید، مقادیر ویژه‌ی نزدیک به صفر که در اینجا مربوط به متغیرهای مستقل اندازه شرکت و مقدار ثابت که به ترتیب عبارت است از ۰٫۲۵۱ و ۰٫۰۰۵، مشخص کننده این مطلب است که همبستگی داخلی بین متغیرها، زیاد است و تغییرات کوچک در مقادیر داده‌ها به تغییرات بزرگ در برآورد ضرایب معادل رگرسیونی منجر می‌شود. از آن‌جایی که شاخص‌های وضعیت با مقدار بیشتر از( ۱۵) نشان‌دهنده احتمال هم خطی بین متغیرهای مستقل می‌باشد و مقدار بیشتر از ۳۰ بیانگر مشکل جدی در استفاده از رگرسیون در وضعیت موجود آن است، نگاره ۲۴-۴ نشان می‌دهد که هیچ یک از متغیرهای تحقیق مشکل جدی برای رگرسیون ایجاد نمی‌کند.

۴-۷٫ خلاصه نتایج آزمون فرضیه ها

آزمون کلیه فرضیات که در شش پرتفوی بین بازده واقعی با اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار مطرح گردید، دارای نتایجی بدین شرح است:
با توجه به نتایج فرضیه اول که بین اندازه شرکت با بازده واقعی سهام می‌باشد به جزء شرکت‌های S/H (شرکت‌هایی که اندازه کوچک و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار بالایی دارند)رابطه بین اندازه شرکت و بازده واقعی را تبیین نمودند، به عبارت دیگر با ضریب همبستگی ۲۸ درصد و ضریب تعیین ۸ درصد، با سطح معنی‌داری ۰٫۰۱۴ معنی‌دار می‌باشد ولی شدت این رابطه در حد بالایی نمی‌باشد.
همچنین شرکت‌های B/H (شرکت‌هایی که اندازه بزرگ و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار بالایی دارند) رابطه بین اندازه شرکت و بازده واقعی را تبیین نمودند که ضریب همبستگی ۳۳ درصد موید آن می‌باشد.
نتایج فرضیه دوم بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار شرکت با بازده واقعی سهام می‌باشد. خروجی‌های حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها بوسیله نرم افزار آماری SPSS گویای این واقعیت است که به جزء شرکت‌های S/H (شرکت‌هایی که اندازه کوچک و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار بالایی دارند) و S/M (شرکت‌هایی که اندازه کوچک و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار متوسطی دارند)رابطه بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار شرکت با بازده واقعی را تبیین نمودند، به عبارت دیگر با ضریب همبستگی ۳۳ و۲۳- درصد و ضریب تعیین۱۳٫۳ و ۵ درصد، با سطح معنی‌داری۰٫۰۱۷ و ۰٫۰۵ معنی‌دار می‌باشد ولی شدت این رابطه در حد بالایی نمی‌باشد.
نتایج رگرسیون چند متغیره نیز بدین صورت است که بین اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار شرکت با بازده سهام واقعی آن در شرکت‌های B/H (شرکت‌هایی که اندازه بزرگ و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار بالایی دارند) و S/H (شرکت‌هایی که اندازه کوچک و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار بالایی دارند) و S/L (شرکت‌هایی که اندازه کوچک و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار پایینی دارند)ضریب همبستگی دارای مقادیر ۴۱ و ۳۰ و ۳۳ درصد می‌باشد، که به ترتیب دارای ضرایب تعیین ۱۷ و ۹ و ۱۱ درصد هستند اما این رابطه فقط در شرکت‌های S/H و S/L معنادار می‌باشد.
به طور کلی می توان نتایج فرضیات را در جدول زیر خلاصه کرد :

فرضیه پرتفوی مقدار آماره آزمون مقدار معنی داری رد یا پذیرش فرضیه صفر
فرضیه اول B/H ۰٫۳۲۴ ۰٫۰۳۹ پذیرش فرضیه صفر
B/M -۰٫۰۸ ۰٫۰۱۹
برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.