دسته بندی علمی – پژوهشی : رابطه بین متغیرهای بنیادی بازار با بازده سهام در شرکت های پذیرفته …

۰٫۷۴۲

۰٫۴۶۱

لگاریتم طبیعی اندازه شرکت

۰٫۰۰۳-

۰٫۱۱۱

۰٫۰۰۳-

۰٫۰۲۳-

۰٫۹۸۲

نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار

۵٫۲۲۰-

۲٫۱۸۱

۰٫۳۲۷-

۲٫۳۹۴-

۰٫۰۲۰

نگاره شماره ۲۲-۴ : ضرایب معادله رگرسیون بین لگاریتم طبیعی اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار با بازده واقعی S/L
در خروجی نگاره شماره ۲۲-۴ و در ستون B به ترتیب مقدار ثابت و ضریب متغیر مستقل در معادله رگرسیون ارائه شده است و این معادله به صورت زیر می‌باشد:
 
طبق خروجی نگاره شماره ۲۲-۴ بقیه ستون‌های این نگاره شامل معیار ضرایب ستون B ، آماره t و sig است که جهت آزمون فرض تساوی هر یک از ضرایب ستون B با عدد صفر به کار می‌رود. حال اگر β و α به ترتیب مقدار ثابت و شیب خط رگرسیون جامعه باشد، آزمون فرض‌ها را برای این دو مقدار می‌توان به صورت زیر نوشت:
,
از آن‌جا که در این خروجی، sig آزمون تساوی ضریب نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار شرکت در رگرسیون با صفر کوچکتر از پنج درصد است، بنابراین فرض تساوی این ضریب با صفر رد می‌شود و نباید آن‌ها را از معادله رگرسیون خارج کرد. اما مقدار ثابت و ضریب اندازه شرکت با توجه به سطح معنی‌داری، معنادار نمی‌باشد و باید از معادله رگرسیون خارج گردد.

۴-۶٫ آزمون هم‌خطی

هم‌خطی وضعیتی است، که نشان می‌دهد یک متغیر مستقل تابع خطی از سایر متغیرهای مستقل است. قابل ذکر است که این آزمون در رگرسیون چندگانه انجام می‌پذیرد و در رگرسیون تک متغیره معنا ندارد. اگر هم‌خطی در یک معادله رگرسیون بالا باشد، بدین معنی است که بین متغیرهای مستقل همبستگی بالایی وجود دارد و ممکن است با وجود بالا بودن() مدل دارای اعتبار بالایی نباشد.
مقادیر ویژه برای تعیین تعداد ابعاد موجود در متغیرهای مستقل می‌باشند. وقتی چندین مقدار ویژه نزدیک به صفر هستند متغیرها شدیداً همبسته هستند و تغییرات کوچکی در مقادیر داده‌ها ممکن است به تغییرات بزرگی در برآوردهای ضرایب ختم شود.
شاخص وضعیت/ شرطی ریشه‌های دوم نسبت‌های بزرگ‌ترین مقدار ویژه به هر مقدار ویژه متوالی هستند. یک شاخص شرطی بزرگ‌تر از ۱۵ نشان‌دهنده یک مسئله احتمالی است و یک شاخص بزرگ‌تر از ۳۰ حکایت از یک مشکل جدی با خطی بودن دارد.
تلرانس یک آماره ای است که مشخص می‌کند چقدر متغیر مستقل بطور خطی با دیگری وابسته است. تلرانس بخشی از واریانس متغیر است که با متغیرهای مستقل دیگر موجود در مدل در نظر گرفته نشده است. یک متغیر با تلرانس خیلی پایین اطلاعاتی از مدل را ارائه کرده، و می‌تواند باعث مشکلات محاسباتی شود.
VIF یا عامل افزایش واریانس عبارتست از معکوس واریانس. با افزایش VIF ، واریانس ضریب رگرسیون آن را برآوردی ناپایدار می‌نماید. مقادیر VIF بزرگ نشانه‌ای از هم‌خطی چندگانه می‌باشد.

مدل
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.