رابطه بین متغیرهای بنیادی بازار با بازده سهام در شرکت های پذیرفته شده …

S/L

۰٫۰۶۷

۰٫۰۰۴

۰٫۰۱۵-

۱٫۹۱۶

۰٫۰۳۶

نگاره شماره ۳-۴ : ضریب همبستگی و ضریب تعیین و آزمون دوربین- واتسون در ارتباط با اندازه شرکت و بازده
آزمون این فرضیه در شش پرتفوی انتخاب شده مورد بررسی قرار می‌گیرد. زمانی که عامل اندازه شرکت به تنهایی مورد آزمون قرار گرفت طبق نگاره شماره ۳-۴ نتیجه نشان داد که SMB (شاخص اندازه پرتفوی) برای تمام پرتفوی‌ها به جز S/H (شرکت هایی که از نظر اندازه کوچک هستند و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار آن‌ها بالاست) در سطح اطمینان ۹۵% معنی‌دار می‌باشد. بدین دلیل که مقدار سطح معنی‌داری بدست آمده کمتراز ۰٫۰۵ است، پس بین اندازه شرکت و بازده واقعی به جز شرکت‌های S/H (شرکت‌هایی که از نظر اندازه کوچک هستند و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار آن‌ها بالاست) رابطه ی معنادار وجود دارد. هم چنین مقدار R2 (ضریب تعیین) برای S/H برابر ۸ درصد به دست آمد که عدد بسیار پایینی است. بیشترین ضریب همبستگی مربوط به B/H (شرکت‌هایی که از نظر اندازه بزرگ هستند و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار آن‌ها بالاست) است که برابر ۳۲ درصد می‌باشد.
یکی از مفروضات رگرسیون استقلال خطاهاست در صورتی که فرضیه استقلال خطاها رد شود و خطاها با یکدیگر همبستگی داشته باشند، امکان استفاده از رگرسیون وجود ندارد.
آماره دوربین- واتسون به منظور بررسی استقلال خطاها از یکدیگر استفاده می‌شود که اگر مقدار آماره دوربین– واتسون در فاصله ۵/۱ و ۵/۲ باشد فرض همبستگی بین خطاها رد می‌شود و می‌توان از رگرسیون استفاده کرد. مقدار آماره دوربین- واتسون طبق نگاره ۳-۴ برابر ۲٫۲۴۷ می‌باشد و این عدد نشان می‌دهد که خطاها از یکدیگر مستقل هستند و بین خطاها خود همبستگی وجود ندارد و فرض همبستگی بین خطاها رد می‌شود و می‌توان از رگرسیون استفاده کرد.
نگاره شماره ۴-۴ نشان دهنده تحلیل واریانس بین متغیر اندازه شرکت به عنوان متغیر مستقل و متغیر بازده واقعی به عنوان متغیر وابسته می‌باشد، طبق این خروجی، معنی داری کلی مدل رگرسیون توسط نگاره ANOVA و از طریق فرضیه‌های آماری در ذیل آزمون می‌شود.
رابطه خطی بین دو متغیر وجود ندارد.H0 :
رابطه خطی بین دو متغیر وجود دارد.H1 :

مدل مجذور مربعات df مجذور میانگین Fآماره سطح معنی داری
رگرسیون ۱٫۹۷۶ ۱ ۱٫۹۷۶ ۶٫۳۱۸ ۰٫۰۱۴
مانده
دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.