فایل – رابطه بین متغیرهای بنیادی بازار با بازده سهام در شرکت های پذیرفته شده در …

سود حسابداری که عاید سرمایه گذار خواهد شد………..
ارزش سرمایه در زمانt=0 ………………………………………….
ارزش سرمایه در زمانt=1…………………………………………..
ضریب تبدیل سهام …………………………………………………… X

۲-۲-۲٫ بازده تحقق یافته در مقابل بازده مورد انتظار

تعیین تفاوت میان بازده تحقق یافته، در مقابل بازده مورد انتظار از اهمییت بالایی برخوردار است. برای این‌که، این دو بحث در مسایل و مباحث سرمایه‌گذاری به طور وسیعی مورد استفاده قرار می‌گیرند. بازده تحقق یافته، بازده ای است که واقع شده است، یا بازدهی که کسب شده است. در واقع بازده تحقق یافته بازده‌ای است که به وقوع پیوسته است و منظور از بازده در این تحقیق، بازده تحقق یافته یا بازده تاریخی می‌باشد.
بازده مورد انتظار، عبارتست از بازده تخمینی یک دارایی که سرمایه‌گذاران انتظار دارند در یک دوره آینده بدست آورند. بازده مورد انتظار با عدم اطمینان همراه است و احتمال دارد برآورده شود و یا این‌که برآورده نشود. سرمایه‌گذاران برای کسب بازده مورد انتظار بایستی یک نوع دارایی را خریداری کنند وتوجه داشته باشند که این بازده ممکن است تحقق نیابد[۱۳] .

۲-۲-۳٫ محاسبه بازدهی تاریخی

برای این‌که بتوان نرخ بازده حاصل از یک قلم سرمایه‌گذاری را حساب کرد، باید تغییر قیمت و جریان نقدی حاصل از آن دارایی را، طی دوره سرمایه‌گذاری محاسبه نمود. در مورد سهام عادی، تحلیل‌گر باید تغییرات قیمت آن سهام و سودهای دریافتی (سود تقسیمی) را مورد توجه قرار دهد. بنابراین، نرخ بازده سهام در طی یک دوره زمانی معین را به صورت زیر حساب می کنند[۱۴] :
بازده واقعی شرکت i در پایان دوره t………………….
قیمت سهام در پایان دوره…………………………………
قیمت سهام در اول دوره………………………………
سود تقسیمی هر سهم………………………………………
تغییرات قیمت سهم مزبور در طول آن دوره را با سود نقدی جمع و سپس حاصل آن‌ها را بر قیمت اول دوره سهم یاد شده تقسیم می‌کنند.
برای محاسبه میانگین بازده باید از فرمول زیر استفاده کرد:
که در این رابطه n نشان دهنده‌ی تعداد سال (دوره مورد نظر) و به معنی جمع کردن نرخ بازده سهام iام در طی n دوره است.

۲-۲-۴٫ معیارهای اندازه‌گیری بازدهی

بسیاری از اوقات عملکرد سرمایه‌گذاری در طی دوره زمانی حداقل چهار ساله مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. این روش از طریق اندازه‌گیری چند دوره در این محدوده زمانی انجام می گیرد – عموما ماهانه یا سه ماهه. این امر اندازه نمونه نسبتا مناسبی را برای ارزیابی آماری ارایه می‌دهد. در ساده‌ترین حالت خود، که در آن سرمایه‌گذار در طی دوره زمانی پولی را سپرده نمی‌کند، یا برداشتی انجام نمی‌دهد، محاسبه نرخ بازدهی دوره‌ای سرمایه‌گذاری ساده به نظر می‌رسد. در اینجا تنها چیزی که مورد نیاز است ارزش بازار سرمایه‌گذاری در دو نقطه زمانی شروع و پایان دوره می باشد.
به طور کلی، ارزش بازار سرمایه‌گذاری در یک نقطه زمانی از طریق جمع کردن ارزش‌های بازار اوراق نگه‌داری شده در دوره زمانی معیین، مشخص می‌شود. با در دست داشتن ارزش سرمایه‌گذاری در پایان و ابتدای دوره، می‌توان از طریق کسر کردن ارزش ابتدای دوره (Vb) از ارزش پایان دوره (Ve)، و سپس تقسیم کردن این مابه‌التفاوت به ارزش ابتدای دوره، نرخ بازدهی این سرمایه‌گذاری را به دست آورد[۱۵] .
=
اندازه‌گیری نرخ بازدهی سرمایه‌گذاری با این واقعیت تکمیل می‌شود که سرمایه‌گذاران ممکن است، به سرمایه‌گذاری پول اضافه کنند یا از آن پرداخت کنند. این امر یعنی اینکه درصد تغییرات در ارزش بازار سرمایه‌گذاری در طی دوره نمی‌تواند وسیله مناسبی برای اندازه‌گیری در طی آن دوره باشد. در اندازه‌گیری مناسب نرخ بازدهی سرمایه‌گذاری شناسایی زمان دقیق سپرده یا برداشت دارایی اهمیت دارد. اگر سپرده یا برداشت، درست قبل از پایان دوره صورت گیرد، در این صورت نرخ بازدهی سرمایه‌گذاری باید از طریق تعدیل ارزش بازار سرمایه‌گذاری در پایان دوره محاسبه گردد. در حالتی که سپرده‌گذاری می‌شود، ارزش پایان دوره باید به میزان مبلغ سپرده‌گذاری شده کاهش یابد. در حالت برداشت، ارزش پایان دوره باید به میزان این برداشت افزایش پیدا کند. اگر سپرده‌گذاری یا برداشت درست پس از شروع دوره صورت گیرد در این صورت نرخ بازدهی سرمایه‌گذاری باید از طریق تعدیل ارزش بازار سرمایه‌گذاری در اول دوره محاسبه شود. در حالت سپرده‌گذاری، ارزش ابتدای دوره به همین مبلغ افزایش می‌یابد.

۲-۲-۵٫ مفاهیم ارزش

تعیین ارزش انواع دارایی‌های مالی در تصمیم‌گیری سرمایه‌گذار نقش قابل توجهی دارد، زیرا سرمایه‌گذار قبل از خرید انواع اوراق بهادار، علاقه‌مند است از ارزش آن آگاهی یابد. ارزش اوراق بهادار به وسیله حقوق صاحبان سهام و سود بالقوه تبیین می‌شود. علاوه بر آن محیط اقتصادی و عملکرد بنگاه اقتصادی در صنعت بر ارزش اوراق بهادار و نرخ بازدهی آن موثر است. با تبیین ارزش شرکت در فرآیند ارزشیابی اوراق بهادار، شواهدی به دست می‌آید که بر پایه آن بتوان عملکرد شرکت را اندازه‌گیری نمود و در خصوص بازدهی آتی اوراق بهادار و تداوم فعالیت شرکت، راه‌کارهای عملی و اجرایی ارائه کرد.
ارزش یک قلم دارایی، اعم از این‌که واقعی یا مالی باشد، بستگی به این دارد که تا چه حد بتواند خواسته‌ها و نیازهای اشخاص را ارضا کند، ار

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

زش یا مطلوبیت دارایی‌های یک شرکت در گرو توانایی آن در ایجاد جریانات نقدی در یک دوره معین زمانی است .
فرض اصلی ارزشیابی دارایی‌های مالی این است که سرمایه‌گذار می‌خواهد ارزش بازار اوراق بهادار را بداند. زیرا اوست که اوراق بهادار شرکت‌ها را خرید و فروش می‌کند.
از دیدگاه مدیران مالی، ارزشیابی دارایی‌های مالی اهمیت قابل توجهی دارد زیرا آنان می خواهند که به هدف «حداکثر رساندن ثروت سهامداران» دست پیدا کنند. مدیران در تصمیم‌گیری‌ها، اهداف خود را به گونه‌ای تعیین می کنند که موجب افزایش تقاضای سرمایه‌گذاران برای خرید انواع اوراق بهادار شرکت گردد .
برای تعیین ارزش دارایی‌ها، مفاهیم متعددی استفاده می‌شود. این مفاهیم عبارتند از: ارزش اسمی، ارزش دفتری، ارزش بازار، ارزش با فرض تداوم فعالیت، ارزش با فرض انحلال شرکت و ارزش ذاتی سهام یک شرکت که به طور خلاصه به تبیین هر کدام می‌پردازیم.

۲-۲-۵-۱٫ ارزش اسمی

به موجب ماده ۲۶ اصلاحیه قانون تجارت، ارزش اسمی عبارت است از ارزشی که روی ورقه سهم یا برگ سهم نوشته شده است، که مبلغ اسمی سهم نیز گفته می‌شود.

۲-۲-۵-۲٫ ارزش دفتری[۱۶]

ارزش دفتری یکی از مفاهیم حسابداری است و با استفاده از این معیار ارزش هر یک از اقلام دارایی بر اساس داده‌های تاریخی تعیین می‌گردد. ارزش دفتری دارایی‌ها، همان ارقام و مقادیری است که در ترازنامه شرکت درج می‌شود. ارزش دفتری یک دارایی ثابت، تفاوت بهای تمام شده از استهلاک انباشته یا ذخیره مربوطه است. ارزش دفتری سهام عادی، مساوی است با مجموع حقوق صاحبان سهام که متعلق به سهام عادی است و برای محاسبه‌ی آن از تقسیم مجموع حقوق متعلق به صاحبان سهامداران عادی بر تعداد سهام عادی نزد سهامداران استفاده می شود[۱۷] .
= ارزش دفتری یک سهام عادی

۲-۲-۵-۳٫ ارزش بازار[۱۸]

ارزش بازار عبارت است از قیمت فروش یک قلم دارایی. مبنای قیمت تعیین بازار اوراق بهادار، روند خرید و فروش آن در بورس اوراق بهادار است. به این ارزش، ارزش مبادله نیز گفته می‌شود. در تعیین قیمت بازار عوامل مداخله‌گر‌نظیر‌عرضه‌و‌تقاضا، وضعیت شرکت، زمان، نوع فعالیت، عملکرد شرکت، مدیریت، سهامداران، وضعیت اقتصادی – سیاسی – فرهنگی، محدوده جغرافیایی و روابط غیر رسمی دخالت دارد.

۲-۲-۵-۴٫ ارزش با فرض تداوم فعالیت

ارزش با فرض تداوم فعالیت یعنی ارزش شرکت به عنوان یک واحد اقتصادی که قرار است فعالیت آن ادامه یابد. در این روش توانایی شرکت از نظر حجم فروش و ایجاد سود مبنای سنجش ارزش شرکت می‌باشد. به عبارتی بر مبنای قدرت سودآوری، که لازمه تداوم فعالیت است، شرکت ارزیابی می‌شود.

۲-۲-۵-۵٫ ارزش با فرض انحلال شرکت

ارزش با فرض انحلال شرکت عبارت است از وجوه نقدی‌ای که در زمان انحلال شرکت، بابت فروش دارایی‌ها پس از کسر بدهی‌ها، دریافت می‌کنند. وجوه نقدی که پس از انحلال شرکت باقی می‌ماند بین سهامداران و مالکان شرکت تقسیم خواهد شد. به ارزش محاسبه شده در این روش، ارزش نهایی یا ارزش تصفیه هر سهم نیز گفته می‌شود. بر اساس رابطه زیر ارزش هر سهم محاسبه می گردد .