رابطه بین متغیرهای بنیادی بازار با بازده سهام در شرکت های پذیرفته شده …

۴-۲٫ شاخص‌های توصیفی متغیرها ۵۹
۴-۳٫ آزمون فرضیه ها ۶۱
۴-۳-۱٫ فرضیه اول ۶۳
۴-۳-۲٫ فرضیه دوم ۶۷
۴-۴٫ آزمون فرضیات در حالت دو متغیره ۷۲
۴-۵٫ آزمون معنی‌داری رگرسیون چندگانه ۷۳
۴-۶٫ آزمون هم‌خطی ۸۴
۴-۷٫ خلاصه نتایج آزمون فرضیه ها ۸۶
نتیجه گیری و پیشنهادات ۸۹
۵-۱٫ مقدمه ۹۰
۵-۲٫ نتایج آزمون فرضیه‌ها ۹۰
۵-۲-۱٫ نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌ها در رگرسیون تک متغیره ۹۰
۵-۲-۲٫ نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌ها در حالت رگرسیون دو متغیره ۹۲
۵-۳٫ نتیجه گیری ۹۲
۵-۴٫ پیشنهادهایی مبنی بریافته‌های تحقیق ۹۴
۵-۵٫ پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی ۹۵
۵-۶٫ محدودیت های تحقیق ۹۵
منابع….. ۹۶
پیوست الف: ۱۰۳
پیوست ب: ۱۱۴
پیوست ج: ۱۲۶
پیوست د: ۱۳۹
پیوست ه: ۱۵۲

چکیده

در اقتصاد روبه‌رشد در حال حاضر مدیران سرمایه گذار و مدیران پرتفوی، همواره به دنبال گزینه‌های مناسب سرمایه‌گذاری هستند تا بتوانند هم سود مورد نظر را کسب کنند و هم در بلند مدت ثروت خود را افزایش دهند. سرمایه‌گذاران به منظور انتخاب بهینه در سرمایه‌گذاری سهام، نیازمند اطلاعاتی از قبیل میزان سود‌آوری سهام، بازده سهام و… هستند. دراین راستا، استفاده از اطلاعات اقلام صورتهای مالی و بازده سهام شاید بتواند راهنمای مناسبی برای سرمایه‌گذاران و مدیران شرکت‌ها جهت نیل به اهداف مورد نظر باشد. این تحقیق که از نوع تحقیق توصیفی– همبستگی بوده، به بررسی ارتباط بین اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار با بازده سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار می‌پردازد. بدین منظور، تعداد ۵۶ شرکت  در طی دوره زمانی۹۲–۱۳۸۷از بین شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار انتخاب گردید و پس از جمع آوری اطلاعات مربوط به متغیرهای مستقل و وابسته و تشکیل پرتفوی بر اساس اندازه و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و به کمک  تجزیه و تحلیل رگرسیون و همبستگی، فرضیات تحقیق مورد آزمون قرار گرفت و معنی‌دار بودن الگوها نیز با استفاده از آزمون آماری F، آزمون T، ضریب تعیین، ضریب همبستگی و آزمون دوربین– واتسون، و بررسی مفروضات رگرسیون مورد سنجش قرار گرفت. نتایج حاصل از آزمون فرضیات نشان می‌دهد که نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار، نسبت به متغیر اندازه شرکت قدرت تبیین بالاتری را برای پیش‌بینی بازده واقعی سهام داشت.
واژگان کلیدی: اندازه شرکت، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار، بازده سهام، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، روش SMB، روش HML

مقدمه

از جمله روش‌های سرمایه‌گذاری، وارد شدن به بورس و خرید و فروش سهام شرکت‌ها است و مهم‌ترین هدف هرسرمایه‌گذار کاهش ریسک و کسب بیشترین سود می‌باشد. برای این منظور، سرمایه‌گذاران، سهام شرکت‌های مختلف را با یکدیگر مقایسه می‌کنند و بهترین‌ها را در سبد سهام خود جای می‌دهند. یکی از ابزارهایی که موجب انتخاب بهینه سهام برای سرمایه‌گذاری می‌شود، کسب بازدهی سهام بالا است چرا که سرمایه‌گذاران بالقوه به سود نقدی سهام و تغییرات قیمت سهام توجه ویژه‌ای دارند و هردو این عوامل در تعیین بازده سهام تاثیرگذار هستند. در بازارهای سرمایه برگ برنده در‌دست سرمایه‌گذاری است که پیش‌بینی مناسبی از بازدهی سهام شرکت‌ها داشته باشد. اطلاعات مربوط به جریان‌های نقدی شرکت‌ها می‌تواند معیار مناسبی برای ارزیابی میزان مبالغ سود نقدی سهام باشد چون بازگو کننده قدرت نقدینگی شرکت است و قدرت نقدینگی نیز بر میزان سود نقدی سهام در آینده تاثیرگذارخواهد بود. همچنین با توجه به این‌که یکی ازعوامل اصلی تغییرات وجه نقد در طی یک دوره مالی، فعالیتهای عملیاتی شرکت‌ها است، لذا ارتباط این متغیر به عنوان یکی از عوامل موثردر پرداخت نقدی سود سهام و تغییرات قیمت سهام مورد توجه قرار می‌گیرد. بنابراین این سوال پیش می‌آید که آیا بین وجه نقد حاصل از  فعالیت‌های عملیاتی و بازده سهام ارتباطی وجود دارد یا خیر؟ به عبارت دیگر وجوه نقد ناشی ازفعالیت‌های عملیاتی تا چه میزان می‌تواند تغییرات بازده سهام را تبیین نماید. جریان نقدی وجوه یکی از عوامل بسیار مهم در ارزیابی عملکرد شرکت‌ها است. سرمایه‌گذاران برای ارزیابی سهام شرکت‌های مختلف، علاقه‌مند به داشتن میزان سود نقدی دریافتی از شرکت‌ها می‌باشند زیرا این عامل در میزان بازده سرمایه‌گذاری(بازده سهام) موثر است.
فصل اول

مقدمه و کلیات تحقیق

مقدمه
لزوم انجام تحقیق
اهداف تحقیق
سوالات تحقیق
مدل مفهومی تحقیق
روش شناسی تحقیق
چارچوب تحقیق
 

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.