رابطه بین رقابت در بازار و مدیریت سود شرکت های پذیرفته شده در …

بر اساس آزمون‌ ریشه واحد لوین، لین و چو (۲۰۰۲) چنانچه معناداری آماره آزمون کمتر از ۰۵/۰ باشد، متغیرهای مدل در طی دوره پژوهش در سطح پایا هستند. این بدان معنی است که میانگین و واریانس متغیرها در طول زمان و کوواریانس متغیرها بین سال‌های مختلف ثابت بوده است. همان‌طور که در جدول شماره ۴-۲ ملاحظه می‌شود، برای کلیه متغیرهای مدل شاخص مدیریت سود، سطح معناداری در آزمون‌ ریشه واحد لوین، لین و چو (۲۰۰۲) کوچک‌تر از ۰۵/۰ است که نشان‌دهنده این است که متغیرها پایا هستند. در نتیجه، شرکت‌های مورد بررسی تغییرات ساختاری نداشته و استفاده از این متغیرها در مدل باعث به وجود آمدن رگرسیون کاذب نمی‌شود.
در ادامه، برای برآورد مدل شاخص مدیریت سود، ابتدا، متغیر وابسته یعنی کل اقلام تعهدی به همراه متغیرهای مستقل معکوس دارایی‌های دوره گذشته، تغییرات درآمدها پس از کسر تغییرات حساب‌های دریافتنی، خالص دارایی‌های ثابت مشهود و بازده دارایی‌های دوره گذشته مورد بررسی قرار گرفته است. برای برآورد مدل، ابتدا به منظور گزینش یکی از روش‌های داده‌های تابلوئی و داده‌های تلفیقی (ادغام شده)، از آزمون قابلیت ادغام (آماره F لیمر) استفاده شده است. در صورتی که بین مشاهدات، ناهمگنی یا تفاوت‌های فردی وجود داشته باشد، از روش داده‌های تابلوئی و در غیر این‌صورت، از روش داده‌های تلفیقی (ادغام شده) استفاده می‌شود. زیرا داده‌ها فقط روی هم انباشت شده‌اند و تفاوتی بین آن‌ها لحاظ نشده است. در آزمون قابلیت ادغام، فرضیه صفر بیانگر یکسان بودن عرض از مبدأها (داده‌های تلفیقی) و فرضیه مقابل، نشان‌دهنده ناهمسانی عرض از مبدأها (داده‌های تابلوئی) است. جدول شماره ۴-۳ نتایج حاصل از آزمون قابلیت ادغام برای مدل شاخص مدیریت سود را نشان می‌دهد.

جدول ۴-۳: نتایج حاصل از آزمون قابلیت ادغام مدل شاخص مدیریت سود
آماره آزمون درجه آزادی معناداری
۶۸۴/۲ (۸۸۵ ,۱۲۶) ۰۰۰/۰

چنانچه جدول شماره ۴-۳ نشان می‌دهد، مقدار معناداری آماره‌ F کوچک‌تر از ۰۵/۰ است که برتری استفاده از روش داده‌های تابلوئی در برابر روش داده‌های ادغام شده را نشان می‌دهد. از آنجا که فرضیه صفر آزمون قابلیت ادغام پذیرفته نشده است (روش داده‌های تابلوئی مرجح شناخته شده است)، این پرسش مطرح می‌شود که مدل مورد بررسی، در قالب کدام یک از روش‌های اثرات ثابت یا اثرات تصادفی قابل برآورد است؟ بنابراین، برای انتخاب یکی از روش‌های اثرات ثابت و اثرات تصادفی، از آزمون هاسمن استفاده شده است. در این آزمون، فرضیه صفر عبارت است از استقلال (نبود ارتباط بین) جزء اخلال مربوط به عرض از مبدأ و متغیرهای توضیحی (روش اثرات تصادفی)، در حالی که، فرضیه مقابل حاکی از وجود همبستگی بین جزء اخلال مربوط به عرض از مبدأ و متغیرهای توضیحی است. در صورت پذیرفته شدن فرضیه صفر، از روش اثرات تصادفی و در غیر این صورت از روش اثرات ثابت استفاده می‌شود. جدول شماره ۴-۴ نتایج حاصل از آزمون هاسمن برای مدل شاخص مدیریت سود را نشان می‌دهد.

جدول ۴-۴: نتایج حاصل از آزمون هاسمن مدل شاخص مدیریت سود
برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.