جستجوی مقالات فارسی – رابطه بین رقابت در بازار و مدیریت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار …

در یک معادله رگرسیون چندگانه، چنانچه هیچگونه رابطه‌ای میان متغیر وابسته و متغیرهای مستقل وجود نداشته باشد، می‌بایست تمامی ضرایب متغیرهای مستقل در معادله، مساوی صفر باشند. بدین ترتیب ما می‌توانیم معنادار بودن معادله رگرسیون را آزمون کنیم. این کار با استفاده از آماره F با فرض‌های زیر صورت می‌گیرد(عباسینژاد، ۱۳۸۰ و ذوالنور، ۱۳۷۴):
معادله رگرسیون معنادار نیست
معادله رگرسیون معنادار است
چنانچه در سطح اطمینان ۹۵% (خطای ۵%= ) آماره F محاسبه شده از معادله رگرسیون کوچکتر از مقدار F بدست آمده از جدول باشد فرض  را نمیتوان رد کرد و در غیر اینصورت  رد می‌شود. واضح است که در صورت رد شدن  ، معادله رگرسیون معنادار خواهد بود.
۳-۹-۳-۲- آزمون معنادار بودن ضرایب
بعد از آزمون معنادار بودن رگرسیون، بایستی معنادار بودن هر کدام از ضرایب آزمون گردد. هدف از انجام این آزمون آن است که مشخص شود آیا در سطح اطمینان مورد نظر ضریب محاسبه شده مخالف صفر است یا خیر؟ فرضهای این آزمون به شرح زیر است (ذوالنور، ۱۳۷۴):
ضریب جامعه صفر است.
ضریب جامعه مخالف صفر است.
برای آزمون این فرضیات از آماره t استفاده می‌شود. اگر در سطح اطمینان ۹۵% (خطای ۵%=) آماره بدست آمده از آزمون کوچکتر از t بدست آمده از جدول با همان درجه آزادی باشد، فرض  تایید شده و در غیر این صورت رد می‌شود. در این آزمون عدم رد  به مفهوم بی معنا بودن ضریب مورد نظر و رد  به معنی معنادار بودن ضریب مورد نظر است.
۳-۹-۴- آزمون ریشه واحد[۹۷] در داده‌های ترکیبی
به علت غیر ایستا بودن بیشتر متغیرهای اقتصادی، برآورد الگوهای اقتصادسنجی در سری‌های زمانی به کمک این متغیرها باعث بروز رگرسیون کاذب می‌شود. بنابراین، به کارگیری متغیرهای اقتصادی در الگوهای اقتصادسنجی به انجام آزمون پایایی منوط شد. اما بحث پایایی و هم‌جمعی متغیرها و آزمونهای مربوط، در حالتی که از داده‌های ترکیبی مقطعی-سری زمانی استفاده می‌شود، با حالتی که داده‌ها به صورت سری زمانی است، تفاوت عمده‌ای دارد. پارامترهای (گشتاورهای) مربوط به متغیرهای هر مدل اعم از مستقل و وابسته باید در طول زمان در یک مدل رگرسیونی از نوع سری زمانی ثابت باشد، که برای تعیین ایستایی (پایایی) متغیرهای مدل از آزمون ریشه واحد استفاده می‌شود (عباسی‌نژاد، ۱۳۸۰ و هریس[۹۸]، ۱۹۹۵). آزمون‌های ریشه واحد داده‌های ترکیبی که در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته‌اند عبارتند از: آزمون‌های لوین[۹۹]، لین[۱۰۰] و چو[۱۰۱] (۲۰۰۲)، ایم[۱۰۲]، پسران[۱۰۳] و شین[۱۰۴] (۱۹۹۷)، دیکی فولر تعمیم یافته[۱۰۵] (۱۹۸۱)، فیلیپس-پرون[۱۰۶] (۱۹۹۸) و هاردی[۱۰۷] (۲۰۰۳). چنان‌چه آزمون‌های ریشه واحد، ناایستا بودن متغیرها را نشان دهد، باید از آزمون‌های هم‌جمعی داده‌های ترکیبی پدرونی[۱۰۸] و کائو[۱۰۹] استفاده کرد که این مورد در هیچ یک از متغیرهای این پژوهش مشاهده نشده است.
در این پژوهش، به منظور انجام آزمون‌های آماری مطرح شده از نرم‌افزارهایSPSS ویرایش ۱۸، EViews ویرایش ۷ و Stata ویرایش ۹٫۱ برای تجزیه و تحلیل اطلاعات استفاده شده است.
۳-۱۰- خلاصه فصل
در این فصل ابتدا تعریفی از علم و پژوهش ارائه شد. در ادامه به تشریح روش پژوهش و گردآوری داده‌ها، فرضیه‌های پژوهش، متغیرهای پژوهش، جامعه و نمونه آماری پرداخته شد. سرانجام، در قسمت روش تجزیه و تحلیل داده‌ها و آزمون فرضیه‌ها به بیان تحلیل واریانس یک طرفه، رگرسیون چند متغیره، آزمون معنادار بودن معادله رگرسیون، آزمون معنادار بودن ضرایب، نبود خود همبستگی، داده‌های ترکیبی پویا و مدل گشتاورهای تعمیم‌یافته پرداخته شد. روش استفاده از دادها و آزمون ریشه واحد در داده‌های ترکیبی نیز در قسمت روش تجزیه و تحلیل داده‌ها و آزمون فرضیه‌ها بیان شد.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده‌ها
۴-۱- مقدمه
این پژوهش به بررسی رابطه بین رقابت در بازار محصول و مدیریت سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌پردازد. در فصل قبل، ابتدا تعریفی از پژوهش ارائه شد. در ادامه روش پژوهش، فرضیه‌های پژوهش، جامعه آماری، نمونه آماری و روش جمع‌آوری داده‌ها تشریح گردید. در این فصل نیز به تجزیه و تحلیل داده‌ها و تفسیر نتایج حاصل از آزمون‌های آماری پرداخته خواهد شد.
۴-۲- مدل شاخص مدیریت سود
در پژوهش حاضر، مطابق با پژوهش دیتا و همکاران (۲۰۱۳)، از اقلام تعهدی اختیاری به عنوان شاخصی از مدیریت سود استفاده شده است. جدول شماره ۴-۱، آمار توصیفی متغیر وابسته و متغیرهای مستقل مدل شاخص مدیریت سود و جدول شماره ۴-۲، نتایج حاصل از آزمون پایایی (ایستایی) متغیرهای این مدل را نشان می‌دهد.
لازم به ذکر است که تعداد مشاهدات مورد بررسی برای برآورد مدل شاخص مدیریت سود ۱۰۱۶ مشاهده سال – شرکت از ۱۲۷ شرکت طی سال‌های ۱۳۸۴ الی ۱۳۹۱ بوده و کلیه متغیرهای این مدل با استفاده از مجموع دارایی‌های دوره گذشته هم‌مقیاس شده است.

جدول ۴-۱: آمار توصیفی متغیرهای مدل شاخص مدیریت سود
متغیرهای پژوهش میانگین میانه بیشینه کمینه انحراف معیار
کل اقلام تعهدی ۰۷۲/۰ ۰۵۳/۰ ۹۸۷/۰
برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.