دانلود پایان نامه

شکل 4-15) مدل نظری دوم. اثر سیستم بازداری رفتاری بر نشانههای ابعادی وسواسی جبری……………………………..120
شکل 4-16) مدل نظری سوم. اثر سیستم جنگ/گریز/بهت بر نشانههای ابعادی وسواسی جبری……………………………121
شکل 4-17) مدل نظری چهارم.اثر سیستم جنگ/گریز/بهت و بازداری رفتاری بر نشانههای ابعادی وسواسی جبری. 123
شکل 4-18) مدل نظری پنجم. اثر عاطفهی مثبت بر نشانههای وسواسی جبری………………………………………………….124
شکل 4-18) مدل نظری ششم. اثر عاطفهی منفی بر نشانههای وسواسی جبری………………………………………………….125
شکل 4-15) مدل نظری هفتم اثر سیستم بازداری رفتاری بر بعد آلودگی/ تمیزی ……………………………………………..126
شکل 4-16) مدل نظری هشتم. اثر سیستم جنگ/گریز/بهت بر بعد آلودگی/ تمیزی…………………………………………..127
شکل 4-17) مدل نظری نهم. اثر سیستم بازداری رفتاری بر مسئولیت در برابر صدمه/ چک کردن………………………..128
شکل 4-18) مدل نظری دهم. اثر سیستم جنگ/گریز/بهت بر مسئولیت در برابر صدمه/ چک کردن……………………..129
شکل 4-19) مدل نظری یازدهم. اثر سیستم جنگ/گریز/بهت بر بعد افکار ناخواسته/ افکار خنثی کننده ………………130
شکل 4-20) مدل نظری دوازدهم. اثر سیستم بازداری رفتاری بر بعد افکار ناخواسته/ افکار خنثی کننده ……………..131
شکل 4-21) مدل نظری سیزدهم. اثر سیستم بازداری رفتاری و جنگ/گریز/بهت بر افکار ناخواسته/ افکار خنثی کننده……….132
شکل 4-22) مدل نظری چهاردهم. اثر سیستم جنگ/گریز/بهت بر بعد تقارن/نظم و ترتیب…………………………………133
شکل 4-23) مدل نظری پانزدهم. اثر سیستم بازداری رفتاری بر بعد تقارن/نظم و ترتیب…………………………………….134
شکل 4-24) مدل نظری شانزدهم. اثر عاطفهی منفی بر بعد آلودگی/ تمیزی………………………………………………………135
شکل 4-25) مدل نظری هفدهم. اثر عاطفهی منفی بر مسئولیت در برابر صدمه/ چک کردن…………………………………137
شکل 4-26) مدل نظری هجدهم. اثر عاطفهی منفی بر بعد افکار ناخواسته/ افکار خنثی کننده………………………………138
شکل 4-27) مدل نظری نوزدهم. اثر عاطفهی منفی بر بعد تقارن/نظم و ترتیب………………………………………………….139
شکل 4-28) مدل نظری بیستم. اثرسیستم فعالساز رفتاری بر عاطفهی مثبت……………………………………………………..139
شکل 4-29) مدل نظری بیست و یکم. اثرسیستم بازداری رفتاری بر عاطفهی منفی…………………………………………….141
شکل 4-30) مدل نظری بیست و دوم. اثر سیستم جنگ/گریز/بهت بر عاطفهی منفی………………………………………….141
شکل 4-31) مدل نظری بیست و سوم. اثر سیستم فعالساز رفتاری بر عاطفهی منفی…………………………………………..142
شکل 4-32) مدل نظری بیست و چهارم. اثرسیستم بازداری رفتاری بر عاطفهی مثبت………………………………………….143
شکل 4-33) مدل نظری بیست و پنجم. اثر سیستم جنگ/گریز/بهت بر عاطفهی مثبت…………………………………………143

دسته‌ها: داغ ترین ها