دانلود پایان نامه

دو دیدگاه در مورد مشوقهای تعامل دانشگاهیان با صنعت وجود دارد: دیدگاه اول معتقد است که دانشگاهیان با این هدف با صنعت تعامل دارند که بتوانند تحقیقات خود را تجاری کرده و آنها را به کار گرفته و کسب درآمد کنند؛ و دیدگاه دوم معتقد است که در درجه اول، آنها برای جلب حمایت صنعت از تحقیقاتشان به سمت صنعت سوق پیدا میکنند.
این مشوقها را به چهار بخش تقسیم نمودهاند: اولین مشوق، خود شامل پنج مورد است که همگی مربوط به داشتن فرصت یادگیری در تعامل با صنعت است که میشود آنرا «مشوق یادگیری» نامید؛ دومین مشوق که «دسترسی به منابع وابسته به هم» نام دارد مربوط است به اشتیاق برای دسترسی به منابعی چون مواد، تخصصهای تحقیقاتی، و تجهیزات؛ سومین مورد، در رابطه با انتظار فرد برای«دسترسی به منابع مالی» برای تحقیقات است؛ و آخرین مورد که «تجاریسازی» نام دارد مربوط است به انتظار بازگشت سرمایه.
جدول2 ـ 1ـ جدول نوع مشوق و عناصر تشکیل‏دهنده آن
نوع مشوق
عناصر مشوق
تجاریسازی
درآمد شخصی
کسب حقوق مالکیت فکری
یادگیری
کسب اطلاعات از مشکلات صنعت
دریافت بازخورد از صنعت
کسب اطلاعات از تحقیقات صنعتی
بررسی میزان کاربردی بودن تحقیقات
مشارکت بعنوان عضوی از یک شبکه ارتباطی
دسترسی به منابع وابسته به هم
دسترسی به مواد
دسترسی به تخصصهای تحقیقاتی
دسترسی به تجهیزات
دسترسی به منابع مالی
کسب درآمدهای تحقیقاتی از صنعت
کسب درآمدهای تحقیقاتی از دولت
در این میان، سه مشوق «یادگیری»، «دسترسی به منابع وابسته به هم» و «دسترسی به منابع مالی» با هدف جلب حمایت صنعت از تحقیقات دانشگاهی صورت میگیرد (یعنی همان دیدگاه دوم مورد بحث در بالا) و تنها نوع مشوق «تجاریسازی» با هدف کسب درآمد و منفعت اقتصادی صورت میگیرد (یعنی دیدگاه اول) (دیاسته و پِرکمَن، 2011، ص. 321، 327 ـ 326)
رابطۀ میان نوع مشوق و کانال ارتباطی
نوع مشوق، تأثیر بسزایی در فراوانی تعامل در کانالهای مختلف ارتباطی دارد. کانالهای ارتباطی مورد بحث در اینجا شامل: تحقیقات مشترک، تحقیقات قراردادی، مشاوره، تأسیس شرکتهای اقماری، و فروش پتنت اختراع است. در این میان، مشوق تجاریسازی، رابطۀ معناداری با فراوانی ارتباط با صنعت از نوع مشاوره، تأسیس شرکتهای اقماری، و دریافت پتنت دارد. مشوق یادگیری، دارای ارتباط معنادار با فراوانی رابطه از نوع تحقیقات مشترک، تحقیقات قراردادی و مشاوره است. به همین ترتیب، مشوق دسترسی به منابع مالی، با فراوانی تحقیقات مشترک، تحقیقات قراردادی، و مشاوره؛ و مشوق دسترسی به منابع مشابه، رابطۀ معنادار منفی با فراوانی تعامل از نوع تحقیقات قراردادی، مشاوره، تأسیس شرکتهای اقماری و دریافت پتنت داشته و رابطۀ معناداری با نوع تحقیقات مشترک ندارد (همان، 328).
موارد مؤثر بر تعاملات میان شرکت (صنعت) و دانشگاه

دسته‌ها: داغ ترین ها