دانلود پایان نامه

اولویتبندی استراتژیها و راهکارها برای رفع موانع فردی در ارتباطاعضای هیأت علمی دانشگاهها (استادان) و متخصصین بخش صنعت چگونه است؟
تعریف علمیاتی واژگان کلیدی تحقیق
موانع فردی:
موانعی که خاستگاه آنها فرد و احساسات، ادراکات، رفتارها و خصوصیات او میباشد.
اعضای هیأت علمی:
استادان دانشگاه که عضو هیأت علمی دانشگاههای سطح تهران بوده و در رشتههای مختلف گروه مدیریت (مالی، بازرگانی، صنعتی، دولتی، کارآفرینی، فنآوری اطلاعات)، مشغول به تدریس و تحقیق هستند.
متخصصین بخش صنعت:
مدیران و سرپرستان بخشهای مختلف در شرکتهای موجود در سطح شهر تهران و حومۀ آن که توانایی و اختیارات کافی برای برقراری ارتباط (مشاوره، تحقیقات مشترک و…) با اعضای هیأت علمی دانشگاه را داشته باشند.
ارتباط صنعت و دانشگاه:
کنفرانسها و نشستها؛مشاوره و قراردادهای تحقیقاتی (با صنعت)؛ساخت تأسیسات (با کمک مالی صنعت)؛ آموزش (کارشناسان صنعت)؛تحقیقات مشترک (با صنعت) و….
بازاریابی اجتماعی:
برای اجرا و عملیاتی کردن بازاریابی اجتماعی، مدلی تحت عنوان اسمارت ، که توسط نِیجر مطرح شده است استفاده خواهد شد که شامل هفت مرحله است: طراحی اولیه (مرحلۀ اول)، تجزیه و تحلیل جمعیت هدف (مرحلۀ دوم)، تجزیه و تحلیل کانال ارتباطی (مرحلۀ سوم)، تجزیه و تحلیل بازار (مرحلۀ چهارم)، طراحی محتوا و پیشآموزدن آن (مرحلۀ پنجم)، اجرا (مرحلۀ ششم)، و ارزیابی (مرحلۀ هفتم).
تعریف مفهومی واژگان کلیدی
ارتباط صنعت و دانشگاه:
تمامی این موارد، شامل ارتباط صنعت و دانشگاه میشود: کنفرانسها و نشستها، مشاوره و قراردادهای تحقیقاتی (با صنعت)، ساخت تأسیسات (با کمک مالی صنعت)، آموزش (کارشناسان صنعت)، تحقیقات مشترک (با صنعت) (دیاِسته و پاتل، 2007، ص. 1301).
بازاریابی اجتماعی:
کاربرد فناوریهای بازاریابی شکل گرفته در بخش تجاری، برای حل مشکلات اجتماعی است که در آن مسئلۀ اصلی، تغییر رفتار است (اندریسن، 1384، ص. 15).
روش دلفی:
روشی که در آن از نظرات کارشناسان، که طی چند نوبت متوالی جمعآوری شدهاند استفاده میشود و در شرکت رَند، پایهگذاری شده است. هدف آن رسیدن به اجماع قابل اتکا توسط آرای گروهی از متخصصین است (دالکی و هِلمِر، 1963، ص. 458).
فصل دوم
ادبیات تحقیق
مقدمه
توسعۀ صنعتی و پایدار در هر کشور منوط به ایجاد زیرساختهای علمی، پژوهشی و صنعتی است و بارزترین شاخص توسعهیافتگی هر کشور، پژوهشهای علمی و عملی و قابلیتهای فناوری آن کشور است. در این میان، دانشگاه به عنوان یک مولد دانش و یک کانون برای انجام تحقیقات علمی و کاربردی، نقش بسیار مهمی دارد. از طرفی صنعت نیز نقش کلیدی در توسعۀ اقتصادی و ارزش افزوده در یک کشور دارد (حق شناس فرد و زیودار، 1389، ص. 44).
در 20 سال گذشته (در کشورهای غربی)، نسبت سرمایهگذاری در بخش عمومی به تدریج سقوط کرده درحالی که این میزان در بخش خصوصی، به میزان قابل توجهی افزایش یافته است (درصد سرمایهگذاری ناخالص بومی انجام شده از طرف بخش صنعت، در بخش تحقیق و توسعه یا R&D در کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاریهای اقتصادی، از 64 درصد تجاوز کرده است). در برخی بخشهای تکنولوژیک مانند زیستفناوری، تعامل میان دانشگاه و صنعت، نسبت به بخش عمومی، دارای استقلال بیشتری شدهاند. دانشگاهها و شرکتها، توافقات خود را انجام میدهند؛ پروژهها و آزمایشگاههای مشترکشان را تأسیس مینمایند، نیروی انسانی خود را مبادله، و شرکتهای اقماری خود را بدون کمک بدنۀ دولتی، ایجاد میکنند (مدل دو بخشی که شامل دانشگاه و صنعت است). ولی در برخی بخشها، این مدل دوبخشی، نیاز به حمایت بخش عمومی نیز دارد (آنچه که در برخی کشورهای اروپایی نظیر فرانسه، آلمان و ایتالیا وجود دارد). در ایتالیا، حمایت دولت محلی، به ایجاد یک مرکز رشد برای حمایت بیش از 100 شرکت اقماری منجر شد.در برخی بخشها مثل فنآوریهای سبز، هوا و فضا، امنیت، و انرژی، حمایت دولت از ارتباط صنعت و دانشگاه، غیر قابل اجتناب است. در اقتصادهای در حال توسعه نیز نقش بخش عمومی در حمایت از نوآوری، غیر قابل اجتناب است. در کشورهای کمتر توسعهیافته، صنعت، ضعیف است، دانشگاهها فقط مؤسسات آموزشیاند و دولت به شدت نیازمند کمکهای بینالمللی برای انجام پروژههایش است. در کشورهای تازه توسعه یافته، دانشگاهها مشغول فعالیتهای تحقیقاتی و کارآفرینیاند؛ صنعت، متمایل به تشویق تحقیقات (اغلب با همکاری دانشگاهها) بوده، و دولت نیز نقشی خلاق ایفا میکند و با دادن مشوقهایی به صنعت، از طریق کاهش مالیات و دادن کمکهزینه، به دنبال حمایت از تحقیقات است (ویال و اِتزکوویتز، 2010، ص. 2ـ1).
پژوهشهای دانشگاهی، نقش مهمی در توسعۀ محصول، ابداعات و اختراعات صنعتی دارند و بر اساس پژوهشهایی ارتباط صنعت و دانشگاه، کارایی تحقیقات دانشگاهی را افزایش میدهد (وولگار، 2007، ص. 1262). همکاری دانشگاه و صنعت، نزدیک به دو قرن قبل، از عوامل بسیار مهم توسعۀ صنعتی پایدار در قطبهای صنعتی معاصر بوده است (زارعی، 1377، ص. 1).

دسته‌ها: داغ ترین ها