دانلود پایان نامه

25
26
27
28
29
شمارهای که در ستونهای مقابل «مانع» وجود دارد شمارهای است که در طبقهبندی موانع در صفحات قبل قابل مشاهده است؛ و اعداد مقابل «رتبه میانگینی» مربوط است به رتبه میانگینی این موانع که توسط نرمافزار محاسبه شده است؛ و اعداد مقابل «رتبه»، رتبهای است که هر مانع در میان سایر موانع به دست آورده است و یکی از اعداد یک تا 29 (کل تعداد موانع مربوط به اعضای هیأت علمی دانشگاهها) است.
پس از جمع میانگینهای رتبهای این موانع با توجه به طبقهبندی بالا، امتیاز (جمع میانگین) هر بخش، به شکل زیر میباشد:
جدول 5 ـ 2 ـ جدول مجموع میانگین رتبهای موانع فردی اعضای هیأت علمی
نوع مانع
میانگین نمره
نگرشی
4/192
رفتاری
18/148
دانشی
48/93
همانگونه که مشاهده میشود امتیاز موانع نگرشی، بسیار بیشتر از دیگر موانع است و این نشان از این واقعیت دارد که بسیاری از مشکلات و موانع فردی ارتباط اعضای هیأت علمی دانشگاهها با متخصصین بخش صنعت، مربوط به نگرش آنها نسبت به این موضوع است.
همچنانکه در فصل چهار اشاره شد پس از اینکه موانع شناسایی و رتبهبندی شدند مهمترین موانع با توجه به نظر استاد مشاور، جدا شده و در اختیار همان اعضای هیأت علمی قرار گرفت تا راهکارهای رفع آنها را ذکر نمایند و پس از آن، آنها را بر اساس احتمال موفقیتشان در صورت اجرا و پیادهسازی، رتبهبندی نمایند. بر این اساس، 20 درصد اول موانع، که شامل شش مانع اول است جدا شده و در اختیار آنها قرار گرفت. یعنی موانع شماره: 21، 3، 4، 28، 8، و 29 که عبارتند از:
21 ـ اعضای هیأت علمی، تجربۀ کافی برای شروع ارتباط با صنعت یا ادامۀ آن را ندارد
در این مانع، تجربه ناکافی اعضای هیأت علمی دانشگاهها برای شروع کردن یک ارتباط و یا ادامه ارتباطات پیشین، ذکر شده است. این تجربه میتواند شامل تمامی انواع ارتباطات با صنعت شود از جمله انجام تحقیقات قراردادی، مشاوره، چاپ کتب مشترک و…
3 ـ اعضای هیأت علمی، در تجاریسازی نتایج تحقیقات و تولید ثروت، آگاهی و شناخت کافی ندارند
در این مانع، آگاهی و شناخت اعضای هیأت علمی دانشگاه در تجاریسازی نتایج تحقیقات خود و سپس تولید ثروت از آنها مدّ نظر قرار گرفته است. بر خلاف گزینه پیشین که «تجربه» ملاک قرار گرفته بود در اینجا «آگاهی و شناخت» ملاک است. این آگاهی میتواند از طرق مختلف برای اعضای هیأت علمی حاصل شود؛ بعنوان مثال از طریق مطالعه تجربیات دیگران، صحبت با دیگران در مورد تجربیاتشان، رسانههای مختلف دیداری و شنیداری و…
4 ـ اعضای هیأت علمی، در مورد نحوۀ برقراری ارتباط با صنعت، اطلاعات کافی ندارند

دسته‌ها: داغ ترین ها