دانلود پایان نامه

23
24
25
26
27
28
29
شمارهای که در ستونهای مقابل «مانع» وجود دارد شمارهای است که در طبقهبندی موانع در صفحات قبل قابل مشاهده است؛ و اعداد مقابل «رتبه میانگینی» مربوط است به رتبه میانگینی این موانع که توسط نرمافزار محاسبه شده است؛ و اعداد مقابل «رتبه»، رتبهای است که هر مانع در میان سایر موانع به دست آورده است و یکی از اعداد یک تا 29 (کل تعداد موانع مربوط به اعضای هیأت علمی دانشگاهها) است.
تجزیه و تحلیلهای مربوط به راهکارهای ارتباط اعضای هیأت علمی دانشگاهها با متخصصین بخش صنعت
الف. شناسایی راهکارها:
پس از اینکه موانع شناسایی و رتبهبندی شدند مهمترین موانع با توجه به نظر استاد مشاور، جدا شده و در اختیار همان اعضای هیأت علمی قرار گرفت تا راهکارهای رفع آنها را ذکر نمایند و پس از آن، آنها را بر اساس احتمال موفقیتشان در صورت اجرا و پیادهسازی، رتبهبندی نمایند. بر این اساس، 20 درصد اول موانع، که شامل شش مانع اول است جدا شده و در اختیار آنها قرار گرفت. یعنی موانع شماره: 21، 3، 4، 28، 8، و 29.
راهکارهای شناسایی شده ذیل هر مانع، فهرست شدهاند که عبارتند از:
21 ـ اعضای هیأت علمی، تجربۀ کافی برای شروع ارتباط با صنعت یا ادامۀ آن را ندارد
راهکارها عبارتند از:
تدوین استانداردهای تعامل و استفاده از فضای مجازی؛ ایجاد مراکز انتقال دانش و تکنولوژی و مراکز تحقیقاتی مشترک با صنعت در دانشگاه؛ حرکت دادن دانشگاهها به سوی نسل سوم دانشگاهها (مدل دولت ـ صنعت ـ دانشگاه).
3 ـ اعضای هیأت علمی، در تجاریسازی نتایج تحقیقات و تولید ثروت، آگاهی و شناخت کافی ندارند
راهکارها عبارتند از:
حضور صنعتگران در دانشگاه از طرق مختلف؛ تدوین استانداردهای تعامل و استفاده از فضای مجازی؛ ایجاد مراکز انتقال دانش و تکنولوژی و مراکز تحقیقاتی مشترک با صنعت در دانشگاه؛ انتقال تجربیات دیگر اساتید با استفاده از رسانههای مختلف؛ حرکت دادن دانشگاهها به سوی نسل سوم دانشگاهها (مدل دولت ـ صنعت ـ دانشگاه).
4 ـ اعضای هیأت علمی، در مورد نحوۀ برقراری ارتباط با صنعت، اطلاعات کافی ندارند
راهکارها عبارتند از:
حضور صنعتگران در دانشگاه از طرق مختلف؛ تدوین استانداردهای تعامل و استفاده از فضای مجازی؛ ایجاد مراکز انتقال دانش و تکنولوژی و مراکز تحقیقاتی مشترک با صنعت در دانشگاه؛ انتقال تجربیات دیگر اساتید با استفاده از رسانههای مختلف؛ حرکت دادن دانشگاهها به سوی نسل سوم دانشگاهها (مدل دولت ـ صنعت ـ دانشگاه).
28 ـ اعضای هیأت علمی به انجام رویههای تکراری در دانشگاه (مثلاً آموزش، تحقیقات و…)، عادت کردهاند
راهکارها عبارتند از:
ایجاد مراکز انتقال دانش و تکنولوژی و مراکز تحقیقاتی مشترک با صنعت در دانشگاه؛حرکت دادن دانشگاههابه سوی نسل سوم دانشگاهها (مدل دولت ـ صنعت ـ دانشگاه)؛ ساماندهی نظام تحقیقات دانشگاهی و اختصاص قانونمند بخشی از زمان اساتید برای حضور در صنعت؛ تغییر رویۀوزارت علوم در ارزشیابی استادان دانشگاه.
8 ـ اعضای هیأت علمی معتقدند شروع همکاری باید از طرف صنعت باشد نه دانشگاه

دسته‌ها: داغ ترین ها