دانلود پایان نامه

آمار استنباطی
در این بخش، به بررسی برابر بودن یا نبودن رتبههای «موانع فردی ارتباط اعضای هیأت علمی دانشگاه با متخصصین بخش صنعت» و «موانع فردی ارتباط متخصصین بخش صنعت با اعضای هیأت علمی دانشگاهها» پرداخته و در صورت برابر نبودن رتبهها اقدام به مرتب کردن این موانع بر حسب اهمیت خواهد شد. همین کار روی راهکارهای بدست آمده برای رفع هر مانع نیز انجام خواهد شد تا راهکارها نیز به ترتیب احتمال موفقیت، مرتب شوند. پیش از این باید آزمون فریدمن را مورد بررسی قرار داد چراکه تمامی تحلیلهای آماری این تحقیق، وابسته به این آزمون است.
آزمون فریدمن
در آمار پارامتریک، به ناچار باید فرضهایی مثل وجود توزیع نرمال جامعهای که از آن نمونهگیری میشود، مستقل بودن نمونهها، یا برابر بودن واریانسهای جامعه برقرار میشد تا بتوان با استفاده از آزمونهای این نوع آمار، به بررسی میانگینها پرداخت ولی در آمار ناپارامتریک ناچار به استفاده از این مفروضات نیستیم و اصطلاحاً جامعه، آزاد از توزیع است. همچنین می‌توان گفت که روشهای ناپامتریک برای مقیاسهای کیفی (رتبهای) مورد استفاده قرار میگیرند (آذر و مؤمنی، 1389، ص. 299).
یکی از آزمونهای مورد استفاده در آمار ناپارامتریک، آزمون فریدمن است. دادهها در این آزمون، در یک جدول دوبعدی که در آن هر سطر بیانگر یک بلوک و هر ستون بیانگر یک تیمار است نمایش داده میشوند. بنابراین جدول دادهها متشکل از n سطر و k ستون است. در هر سطر، دادهها رتبهبندی میشوند. این آزمون، به دنبال تحلیل مجموع رتبههای ستونها است (همان، ص 330-331) و از آن برای بررسی یکسان بودن اولویتبندی (رتبهبندی) تعدادی متغیر وابسته توسط افراد، استفاده میشود. نکتهای که باید به آن توجه کرد این است که فریدمن تنها میتواند به بررسی یکسان بودن رتبهها بپردازد و اگر فرضیه صفر رد شود تنها میتوان نتیجه گرفت که میانگین رتبهها یکسان نیست (مؤمنی و فعال قیومی، 1389، ص. 107-109).
فرض صفری که آزمون فریدمن به دنبال آزمون آن است عبارت است از (آذر و مؤمنی، 1389، ص. 330):
توزیع احتمال k تیمار، مشابه است :0H
و فرضیه مخالف آن بصورت زیر است:
دست کم توزیع دو تیمار، یکسان نیست :1H
در ادامه، موانع هر بخش (اعضای هیأت علمی دانشگاه، و متخصصین بخش صنعت) بطور جداگانه بررسی شده و با استفاده از نرمافزار SPSS رتبهبندی میشوند.
تجزیه و تحلیلهای مربوط به پاسخهای اعضای هیأت علمی دانشگاهها
تجزیه و تحلیلهای مربوط به موانع فردی ارتباط اعضای هیأت علمی دانشگاهها با متخصصین بخش صنعت
الف. شناسایی موانع:
پس از انجام مراحل اول و دوم تکنیک دلفی، موانع فردی مربوط به اعضای هیأت علمی دانشگاهها که آنها را از برقراری ارتباط با متخصصین بخش صنعت منع میکند شناسایی شدند که این موانع عبارتند از:
اعضای هیأت علمی، در موضوعات و مباحث علمی، تسلط کافی ندارند
اعضای هیأت علمی، نسبت به کاربرد و بکارگیری دانش نظری در صنعت آگاهی و شناخت کافی ندارند
اعضای هیأت علمی، در تجاریسازی نتایج تحقیقات و تولید ثروت، آگاهی و شناخت کافی ندارند
اعضای هیأت علمی، در مورد نحوۀ برقراری ارتباط با صنعت، اطلاعات و تجربۀ کافی ندارند
اعضای هیأت علمی، از واقعیتهای صنعت و جامعه، شناخت کافی ندارند
اعضای هیأت علمی معتقدند متخصصین صنعت، تفکرات سنتی دارند و اصول علمی را در صنعت نمیپذیرند
اعضای هیأت علمی معتقدند متخصصین صنعت، نوآوریها و پیشرفتهای علمی را به کار نمیگیرند
اعضای هیأت علمی معتقدند شروع همکاری باید از طرف صنعت باشد نه دانشگاه
اعضای هیأت علمی معتقدند محل فعالیت آنها فقط دانشگاه است و فقط باید به آموزش، تحقیقات و نوشتن مقاله و کتاب و… بپردازند
اعضای هیأت علمی، به خاطر ترس از شکست تمایلی به وارد شدن به فضای صنعت ندارند
اعضای هیأت علمی معتقدند نظام جبران، و پاداش مناسب در صنعت وجود ندارد

دسته‌ها: داغ ترین ها