دانلود پایان نامه

الف. شناسایی راهکارها:
پس از اینکه موانع شناسایی و رتبهبندی شدند مهمترین موانع با توجه به نظر استاد مشاور، جدا شده و در اختیار همان اعضای هیأت علمی قرار گرفت تا راهکارهای رفع آنها را ذکر نمایند و پس از آن، آنها را بر اساس احتمال موفقیتشان در صورت اجرا و پیادهسازی، رتبهبندی نمایند. بر این اساس، 20 درصد اول موانع، که شامل چهار مانع اول است جدا شده و در اختیار آنها قرار گرفت. یعنی موانع 11، 7، 14، و 19.
راهکارهای شناسایی شده ذیل هر مانع، فهرست شدهاند که عبارتند از:
11 ـ متخصصین صنعت به اعضای هیأت علمی، در ارتباط با مسائل حرفهای اعتماد ندارند (بعنوان مثال، اگر مشکلی در تحقیقات یا اجرای آنها پیش آمد از کمک، دریغ نکنند؛ تعهدات حرفهای خود را بطور کامل انجام دهند؛ یا اطلاعات ضروری در رابطه با طرح مشترک را در اختیار متخصصین صنعت قرار دهند، و…)
راهکارهای این مانع عبارتند از:
حضور صنعتگران در دانشگاه از طرق مختلف؛ ایجاد صندوق ارتباط دانشگاه و صنعت؛ انتقال تجربیات دیگر صنعتگران بااستفاده از رسانههای مختلف؛ اجرای سیاستهای اصل44 قانون اساسی؛ حمایت و پشتیبانی دولتی (وزارت صنعت، وزارت کار و…) از واحدهای صنعتی؛ تدوین استانداردهای تعامل و استفاده از فضای مجازی.
7 ـ متخصصین صنعت، به توانمندیهای علمی اعضای هیأت علمی، اعتقاد ندارند
راهکارهای این مانع عبارتند از:
حضور صنعتگران در دانشگاه از طرق مختلف؛ انتقال تجربیات دیگر صنعتگران با استفاده از رسانههای مختلف؛ اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی؛ حمایت و پشتیبانی دولتی (وزارت صنعت، وزارت کار و…) از واحدهای صنعتی.
14 ـ متخصصین صنعت، فرصت انجام فعالیتهای تجربهپذیر دانشگاهی را به اعضای هیأت علمی نمیدهند
راهکارهای این مانع عبارتند از:
حضور صنعتگران در دانشگاه از طرق مختلف؛ ایجاد صندوق ارتباط دانشگاه و صنعت؛ انتقال تجربیات دیگر صنعتگران با استفاده از رسانههای مختلف؛ اجرای سیاستهای اصل44 قانون اساسی؛ حمایت و پشتیبانی دولتی (وزارت صنعت، وزارت کار و…) از واحدهای صنعتی.
19 ـ احساسات شخصی و تعصبات غیر منطقی متخصصین صنعت، در برقراری ارتباط با اعضای هیأت علمی مؤثر است؛ مثلاً عقدهها و غرضورزیهای آنها
راهکارهای این مانع عبارتند از:
حضور صنعتگران در دانشگاه از طرق مختلف؛ انتقال تجربیات دیگر صنعتگران با استفاده از رسانههای مختلف؛ اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی؛ حمایت و پشتیبانی دولتی (وزارت صنعت، وزارت کار و…) از واحدهای صنعتی.
ب. رتبهبندی راهکارها:
در این قسمت، راهکارهای مربوط به هر مانع، تکتک و بطور جداگانه بررسی خواهد شد.
محاسبات مربوط به راهکارهای مانع شماره 11:
فرضهای آزمون فریدمن برای راهکارهای این مانع عبارتند از:
رتبه راهکارهای این مانع با هم برابر است :0H
و فرضیه مخالف آن بصورت زیر است:
دست کم رتبه دو راهکار، یکسان نیست :1H
نتایج آزمون فریدمن در زیر قابل مشاهده است:
جدول 4 ـ 19 ـ جدول نتایج آزمون فریدمن راهکارهای مانع شماره 11
تعداد پاسخگو

دسته‌ها: داغ ترین ها