تحولات سیاسی اجتماعی

تولید برای خدمت به انسان است و انسان برای تولید ساخته نشده است.
توزیع ثروت تولید شده بر اساس تولید اول بر پایه کار و از سوی دیگر نیاز است که تمام اشکال تولید سرمایه داری از بین می‌برد.
ثروت در فرایند تولید ثانویه در اذای مالکیت کار کارگر برای داردنده ابزار تولید ایجاد می‌گردد که طبق قراردادی کار کارگر را تملک می‌کند.
دستمزدها و مزد ابزار تولید کار توسط دولت با جهت لغو عامل کمبود و ایجاد انحصار مصنوعی در بازار تعیین می‌شود.
در هر زمان که شرایط استثنایی ایجاد شود دولت به صلاح دید خود به مداخله در امور می پردازد.
جلوگیری از احتکار در پول نقد و طلا.
جلوگیری از هر گونه افزایش تولید با قیمت های انحصاری برای بهره‌وری بیشتر.
سیاست اقتصادی دولت برای کاهش شکاف بین تولید کننده و مصرف کننده، و از بین بردن فضای سوئ استفاده در مبادله به عنوان پایه ای برای به دست آوردن سود به طور جداگانه از تولید و اشتغال.
تعیین استاندارد زندگی افراد و بالا بردن سطح رفاه عمومی در جامعه که حداقل های زندگی را تضمین کرده که باعث مشروعیت دولتی گردد.
دولت باید عناصر ثابت اقتصاد اسلامی و عناصر متحرک را مطابق با شاخص های اسلامی تضمین بکند.
فصل پنجم: تحولات عراق نوین و رویکرد جریانهای شیعی عراق
در شرایط کنونی، تحوّل اساسی در حاکمیت عراق و دستیابی شیعیان به قدرت سیاسی و تلاش جهت یافتن جایگاه اصلی خود در پهنۀ سیاسی این کشور به کمک عامل تسریع‌کنندۀ سقوط رژیم بعثی صدام حسین یعنی آمریکا از یک‌سو و پرورش، حمایت و سازمان‌دهی رهبران جدید شیعی توسط ایران در مدّت اقامت‌شان در این کشور از سوی دیگر، از شکنندگی ویژه‌ای برخوردار است. نقش و جایگاه جریان عمدۀ شیعه به عنوان نیروی اکثریت، در پارلمان و دولت عراق که نقش اوّل را در تصمیم‌‌گیری‌ها و تحولات سیاسی اجتماعی عراق پس از صدام ایفا نموده‌است، به خوبی قابل ارزیابی است. آنها با اتخاذ رویکردی عملگرایانه مبتنی بر واقعیتهای نوین این کشور، در دو سطح تحولات عمومی و راهبردی عملکردی را از خود برجای گذاشته اند. این فصل در نظر دارد با ارزیابی تحولات عمومی و راهبردی عراق به عنوان یکی از تأثیرگذارترین همسایگان بر ژئوپلتیک منطقه، ضمن مشاهده هدفمند تحولات و رویدادهای این کشور به گردآوری، تجزیه و تحلیل دادهها و اطلاعات گردآوری شده بپردازد تا بدین وسیله، جایگاه جریان‌های عمدۀ شیعی در عراق معاصر تبیین شود و در آخر خواهیم دید که شیعیان عراقی برای کسب این جایگاه مناسب به چه اقداماتی دست زده‌اند.
تحولات عمومی
نقش جریان‌های عمدۀ شیعی عراق در هر کدام از مسائل چهارگانه فوق غیر قابل انکار بوده‌است.
وقایع داخلی عراق به طور مشخص شامل 4 محور مهم بوده‌است؛
امنیت در عراق
انتخابات عراق و روندهای آن
روند حضور و خروج اشغالگران از شهرهای عراق
احیای فعالیت حزب بعث
امنیت در عراق

]]>

 

Related articles