تحلیل سوالات مغناطیس و القا کنکور رشته ریاضی و تجربی

 

 

 

 

مغناطیس و القا کنکور نظریه وبر مبتنی بر این واقعیت است که تمام اتم ها به دلیل عملکرد چرخش الکترون های اتم دارای خواص مغناطیسی هستند. گروه های اتمی به هم می پیوندند به طوری که میدان مغناطیسی آنها همه در همان جهت در حال چرخش هستند. میدان مغناطیسی یک میدان بردار است که تاثیر مغناطیسی بارهای الکتریکی را در حرکت نسبی و مواد مغناطیسی شرح می دهد. در سوالات مغناطیس و القا کنکور ، تأثیر میدانهای مغناطیسی معمولاً در آهنرباهای دائمی دیده می شود ، که مواد مغناطیسی (مانند آهن) را به خود می گیرند و سایر آهنرباها را جذب و دفع می کنند. مغناطیس نیرویی است که توسط آهن ربا در هنگام جذب یا دفع یکدیگر ایجاد می شود. مغناطیس ناشی از حرکت بارهای الکتریکی است. هر ماده از واحدهای ریز تشکیل شده است به نام اتم. هر اتم الکترون دارد ، ذراتی که بار الکتریکی دارند. همه آهنرباها دارای قطب شمالی و قطب جنوبی هستند. مانند قطبها دفع می شوند اما قطبهای مخالف یکدیگر را جذب می کنند. الکترونهای موجود در اتمهای آهنربا به دور هسته می چرخند و به این ترتیب دو قطب ایجاد می شوند.

مغناطیس و القا کنکور شامل نیروی مغناطیسی از قطب شمال به سمت قطب جنوبی آهنربا جریان می یابد. موادی که به شدت جذب آهنربا نمی شوند به عنوان ماده پارامغناطیسی شناخته می شوند. مواد دیامغناطیسی. موادی که توسط آهنربایی مانند روی دفع می شوند. مواد فرومغناطیسی. نمونه هایی از نیروی مغناطیسی عبارتند از: قطب نما ، موتور ، آهنربایی که چیزهایی را در یخچال و فریزر ، مسیر قطارها و اسکله های جدید نگه می دارد. تمام بارهای متحرک باعث ایجاد میدان مغناطیسی می شوند و بارهایی که در مناطق آن حرکت می کنند ، نیرویی را تجربه می کنند. خطوط میدان مغناطیسی یا خطوط شار مغناطیسی نامرئی هستند. روش های مختلفی برای دیدن خطوط مغناطیسی یا نحوه مشاهده میدان های مغناطیسی وجود دارد. … شما به راحتی می توانید با استفاده از روغن (یا هر حامل که زنگ نزنید) و مواد آهنی یک میدان دید آهنربا کنید.

مغناطیس و القا کنکور بیانگر قانون بیو-ساوا می تواند برای تعیین قدرت میدان مغناطیسی از یک بخش فعلی استفاده شود. برای مورد ساده یک سیم مستقیم با جریان مستقیم نامتناهی ، به شکل B = μ۰I2πr B = μ ۰ I 2 π r کاهش می یابد. بنابراین ، ابتدایی ترین نیروی بین آهنربا ها ، تعامل دو قطبی و قطبی مغناطیسی است. اگر تمام دوقطبی مغناطیسی که دو آهنربا را تشکیل می دهند شناخته شده باشند ، می توان با جمع کردن تمام این تعاملات بین دو قطب آهنربای اول و دوم ، نیروی خالص در هر دو آهنربا را تعیین کرد. تمام زمینه های مغناطیسی با حرکت ذرات بار دار ایجاد می شوند. ساده ترین الکترومغناطیس صرفاً سیم است که دارای یک جریان است ، که یک میدان مغناطیسی را در سراسر سیم تولید می کند. با پیچیدن سیم به سیم پیچ ، میدان مغناطیسی در مرکز سیم پیچ قوی تر می شود. شار وجود یک میدان نیرو در یک محیط فیزیکی مشخص یا جریان انرژی از طریق یک سطح است. در الکترونیک این اصطلاح برای هر میدان الکترواستاتیک و هر میدان مغناطیسی کاربرد دارد. شار در هواپیما به عنوان “خط” به تصویر کشیده شده است که حاوی قطبهای بار الکتریکی یا قطبهای مغناطیسی را شامل یا از آن عبور می کند.