دانلود پایان نامه

تواندازقرارداد امان استفاده کند ،ولی به اهالی یک کشور نمیتواند امان بدهد.
ج)فردفرد مسلمین می توانند یک یا چند نفرازکفار را امان بدهند،ولی اهالی یک شهررا نمی توانند امان بدهند.
3)پیامبرفرمودند:مسلمانان خونشان یکسان وبرابر است ویکدست دربرابر دشمن ایستادگی می کنند و از امانی که کمترینشان می دهد همگی حمایت می کنند.
در تفسیر این حدیث امام صادق(ع) می فرمایند:هرگاه سپاهی ازمسلمین گروهی ازکفار را محاصره نمودند ویکی ازآنها درخواست امان کردوکمترین وپست ترین فرد مسلمان ازنظرمقام به وی امان داد،بربالاترین مقام دولت اسلامی واجب است که به این امان وفادارباشند.
4)اجماع فقهای اسلامی برمشروعیت قرارداد امان”
بیگانگان مستامن درمقابل حقوقی که دارند،وظایفی نیز برعهده دارند:
“ازجمله وظایف بیگانگان می توان به موارد ذیل اشاره کرد:1)رعایت کلیه مقررات وقوانین کشور اسلامی محل اقامت.2)احترام به مقدسات وشعائر دینی مسلمانان. 3)عدم مبادرت به اقدامات خصمانه امنیت کشوراسلامی. 4)عدم مبادرت به جاسوسی به نفع حکومتهای بیگانه. 5)عدم تجاهر به منکرات.”
شرایط قرارداد امان:”تنهاشرط قراداد امان این است که نباید برخلاف مصالح مسلمانان یا واجد مفسده ای باشد،علاوه بر این درقرارداد امان باید مدت تصریح شود ودرباره این که حداکثر برای چه مدتی می تواند باشد،اختلاف نظر وجوددارد” همچنین”برخی ازفقها مشروعیت امان ازطرف آحاد مسلمین راموکول به نظرامام دانسته اند وبرخی نیز درصورتی که امام مسلمین آنهارا از دادن امان نهی نمود،امان آحاد مسلمین را منوط به اجازه امام نموده اند.” و”درمشروعیت قرارداد امان همین مقدارکافیست که ضرربه اسلام و مسلمین نرساند ولی مصلحت داشتن برای اسلام یا مسلمین درآن شرط نیست”

آثارقرارداد امان:
“مستامن ازهمه حقوق ،درحدود قرارداد امان برخورداراست.مال وجان اودرامنیتی کامل خواهدبود،حتی گفته شده است که اگرکافری پس از گرفتن امان به دارالکفر مهاجرت کند،ولی اموالش را در دارالاسلام باقی گذارد،امان نسبت به جان او برطرف می شود ولیکن نسبت به مالش باقی می ماند.” وهمچنین :هرگاه مستامنین به طور ناشناخته مورد تعرض مسلمین قرارگیرند،دولت اسلامی موظف است از بیت المال کلیه خسارتهای ناشی ازتعرض را به آنان بپردازد.در روایتی از امیرالمومنین علی(ع) نقل شده است:کسی که متعرض جان مردی که امان گرفته ، بشود من از او بیزارم ،گرچه مقتول دچارعذاب الهی درآخرت باشد”

2-1-1)قرارداد هدنه:
“هدنه درلغت به معنای متارکه جنگ است ودراصطلاح فقه سیاسی اسلام به قراردادی گفته می شود که بین دارالاسلام و دارالکفربرای مدت معینی جهت برقراری آتش بس ویا اجتناب ازجنگ منعقدمی گردد.” ویا به عبارت دیگر”قراردادی برای توقف جنگ درمدت معین است. ” بنابراین قرارداد هدنه ، یک قرارداد متارکه جنگ است.
طرفین قرارداد هدنه:
“این قرارداد میان نمایندگان تام الاختیار طرفین منعقد می گردد،یعنی دوطرف این قرارداد، دارای شخصیت حقوقی وسیاسی هستند” و”فقها مهادنه با همه گروهها وملتهای غیرمسلمان رامشروع شمرده وفرقی درآن ،بین اهل کتاب وغیرکتاب قائل نشده اند”

“اهل عهد، جمعیت وملتی هستند که بین آنها ومسلمین نوعی قرارداد وجود دارد وقرآن کریم درآیه چهارم سوره توبه می فرمایند:تاآخرین لحظه عهدی که با آنان دارید،به آنان وفا دارباشید. ”

شرط مدت:
“قرارداد های متارکه جنگ یا ترک مخاصمه دراصل موقتی هستند،لیکن مدت قرارداد بستگی به مقتضیات واوضاع واحوال وشرایط جنگ وکشورهای طرف قرارداد دارد.درحقوق اسلام درخصوص حداکثر مدت مجازبرای قرارداد هدنه اختلاف نظروجود دارد،ولی برخی فقها نظرامام راملاک دانسته اند، برخی نیزمدت چهارماه وبرخی دیگر مدت ده سال رامجازدانسته اند.”

آثارقراداد هدنه:
آثارقرارداد هدنه به شرح ذیل میباشد:
1)توقف جنگ برای مدت معین شده درقرارداد.

2)جان ومال اتباع کشورطرف قرارداد ،درکشوراسلامی درامان است.
3)افرادکشورطرف قرارداد هدنه برای زیارت ویا سفارت ویا تجارت میتوانند به دارالاسلام مسافرت کنند وطبق قوانین اسلام خرید وفروش نمایند ودرعین حال ازپرداخت جزیه معاف باشند”

1-2)قرارداد های دائم:
1-1-2)قراردادصلح:
دارالصلح به کشورهایی اطلاق می شود که بین آنها ودارالاسلام قرارداد صلح منعقد شده باشد” البته دراین زمینه که آیا فرقی بین قراردادصلح با ذمه، هدنه و امان وجود دارد ،بین فقها اختلاف نظروجود دارد،لکن دریک جمع بندی کلی مشخص می شود که بین قرارداد صلح وبقیه قرادادها تفاوتهایی وجود دارد وباید بصورت مستقل مورد بحث قرارگیرد.
پیامبر بزرگواراسلام همانطور که با جنگهای بسیاری مواجه بودند،درچندین مورد نیز براساس مصلحت اسلام ومسلمانان با دشمنان قراردادآتش بس امضاء کرده اند.دراین بین آنچه که برای پیامبر مهم بود ، مصلحت اسلام است.
مقام صالح برای انعقادقرارداد:
“بی شک تنهاکسی که برای انعقاد قرارداد صلح وبه طورکلی اعلان جنگ وصلح ،صلاحیت دارد،شخص امام (ع)است،مبتنی بر همین نظرفقهای شیعه است که اصل 110 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیزاعلان جنگ وصلح رادرصلاحیت ولی فقیه ونایب عام امام معصوم قرار داده است”

آثارقراداد صلح:
آثارقرارداد صلح به شرح ذیل می باشد:
1)پایان کامل جنگ میان طرفین.
2)مبادله اسرا ومجروحین
3)رفع کامل اختلافات میان طرفین
4)امکان رفت وآمد وترانزیت اتباع طرفین درخاک یکدیگربراساس مقررات قرارداد.
5)سایرمواردی که طرفین درقرارداد براجرای آنها درروابط خود توافق می کنند”

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

2-1-2)قرارداد ذمه:
همانطورکه گفته شد اقلیت های مذهبی می توانند درشرایطی درجامعه اسلامی زندگی کنند وبراساس این قرارداد ازیک سری حقوق وتکالیف برخوردار خواهند بود که مهمترین قراردادها قرارداد ذمه می باشد. “ذمه درواقع تعهدی است میان اقلیتهای مذهبی وحکومت اسلامی” درجامعه اسلامی ، افراد غیرمسلمان نیز میتوانند با شرایط خاصی شرکت نموده وبطوررسمی به ملت مسلمان ملحق گشته وطی یک معاهده دوجانبه با مسلمانان متحد وتشکیل ملت واحدی رابدهند.این نوع تابعیت که بطورقرارداد دوجانبه انجام می گیرددراصطلاح فقه اسلامی تحت عنوان ذمه نامیده می شود وکسانی را که چنین پیمانی را با مسلمین امضاء نمایند ذمی میگویند”
درتعریف دیگر گفته می شود:”قرارداد ذمه عبارت است از قراردادی که حاکم مسلمین با اهل کتاب می بندد که درصورت عمل به آن درپناه حکومت اسلام قرارمیگیرند” ” اقلیتهای دینی با انعقاد پیمان ذمه واکتساب تابعیت پیمانی ،مانند افراد مسلمین می توانند درسراسر کشوراسلامی ،هرنقطه ای را که مناسب بازندگی خود می بینند،به عنوان اقامتگاه دائمی یا موقت اختیار نمایند” ویا”اهل کتابی که درقلمرو اسلام زندگی کرده ومطابق قرارداد ذمه ازحکومت اسلامی تبعیت کند،اهل ذمه یااقلیت دینی نامیده می شود” ،به تعبیردیگر “جزیه پاداشی است که اهل ذمه درقبال سکونت درسرزمین اسلامی برای تامین هزینه های دفاعی وامنیتی وامورعام المنفعه خودبه دولت اسلامی می پردازند”

ازدیدگاه اسلام تنها اهل کتاب اهلیت انعقاد قرارداد ذمه رادارند واین امتیاز به دلیل احترام خاصی است که اسلام به پیامبران بزرگ الهی قائل است ،به پیروان آنان نیزبه دیده احترام می نگرد.”اهل کتاب گروههایی هستند که ازآیین های یهود،مسیحیت،ومجوسیت پیروی می کنند”

درخصوص اینکه آیا زرتشتیان نیزاهل کتاب هستند اختلاف نظراتی وجود دارد ولی”یک نظراین است که آنان اهل کتابند” به هرتقدیراسلام خواهان ایجاد محیطی امن و رفتارمسالمت آمیز بین اقلیت های دینی مختلف درقلمرو حکومت اسلامی است که ازطریق انعقاد قرارداد ذمه بین آنان وحکومت اسلامی حاصل می شود.اینکه قرارداد ذمه صرفاً متعلق به اهل کتاب می باشد، هرگزبه معنای نداشتن روابط و رفتارمسالمت آمیزبا دیگر گروههای غیرمسلمان نیست ،چراکه دراسلام برای تحکیم صلح وتامین امنیت بین المللی قراردادهای مختلفی درنظرگرفته شده است. البته دراین زمینه “برخی ازفقیهان عامه ازقبیل :اوزاعی،ثوری،مالکی و..و معتقدند که انعقاد قراداد ذمه اختصاص به اهل کتاب ندارد،بلکه هرفرقه غیرمسلمان اعم ازاهل کتاب وغیر آن می توانند ازاین قرارداد بهره مندشوند” ،یکی ازدلایل اثبات این مسئله که غیراهل کتاب نیر اهلیت قرارداد ذمه رادارند این است که: عادت پیامبراسلام براین بود که هرگاه فرماندهی سپاه مسلمین را بعهده کسی می نهاد ویا سریه ای(دستجات چریکی) گسیل می دادضمن توصیه های خاصی که برفرماندهان وسایرمسلمانان می فرمود وآنان را به پرهیزکاری وترس ازخدا دعوت می نمود،دستور می داد که هنگام روبرو شدن با دشمنان مشرک آنان را به یکی ازسه پیشنهاد دعوت نمائید،هرکدام راپذیرفتند شمانیزقبول کنید،وازدرگیری با آنان خودداری نمائید؛ابتدا آنان را به اسلام دعوت کنید،هرگاه ازقبول آن سرباز زدند پیشنهاد صلح وقرارداد ذمه عرضه کنید ودرصورت پذیرفتن قرارداد صلح شمانیزاقبال نمائید وازهرگونه اقدام خصمانه نسبت به آنان خودداری کنید وهرگاه ازپذیرفتن صلح سرباز زدند ازخدا یاری طلبید وآماده کاروزار شوید. برطبق این روایت پیشنهاد قرارداد صلح ذمه درمورد هردشمن مشرک، مشروع بلکه واجب می باشد و به همین دلیل فرقی بین اهل کتاب وسایرمشرکین نخواهد بود”
ماهیت قراداد ذمه:
هدف اصلی انجام قرارداد ذمه ایجاد محیط امن و رفتار وهمزیستی مسالمت آمیز بین اقلیت های دینی مختلف درحکومت اسلامی است ،به سبب این قرارداد است که اقلیت های دینی نه تنها بیگانه ،بلکه متحد جامعه اسلامی تلقی می شوند.

تعریف دارالذمه:
“به سرزمینی که اهل کتاب (یهودیان،مسیحیان وزردشتیان)طی قرارداد ذمه با دارالاسلام درآن زندگی می کنند،دارالذمه گفته می شود وبدین ترتیب یهودیان ومسیحیان وزردشتیانی که با مسلمین قرارداد ذمه منعقد کرده اند ذمی اطلاق می گردد” اهل ذمه درصورت انعقادقرارداد با حکومت اسلامی موظف به پرداخت جزیه هستند که تعریف آن عبارت است از:”یک نوع تعهدمالی که اهل کتاب پرداخت آن را دربرابر نظام اسلامی به عهده می گیرد”

درصورتی که اهل کتاب به قرارداد ذمه تن دادند درنظام اسلامی محترمند واسلام دستور برخورد انسانی با آنان را داده است، قرآن کریم دراین زمینه می فرمایند:”خداشما را ازنیکی کردن ورعایت عدالت نسبت به کسانی که در دین با شما پیکار نکردند و ازخانه و دیارتان بیرون نکرده اند نهی نمی کند ، چراکه خداوند عدالت پیشه گان را دوست دارد.
روایتی ازمولای متقیان علی(ع) نقل است که”پیرمرد سالخورده ای مشغول گدایی بود،امیرالمومنین(ع) پرسیدند این کیست؟گفتند نصرانی(مسیحی) است .حضرت برآشفت وفرمود :از وی تا جوان بود کارکشیدید اکنون که پیرشده وناتوان گشته او را از احسان وکمک محروم می نمایید.آنگاه به مسئولین بیت المال فرمان داد که نفقه وی را ازبیت المال پرداخت نمایند” همچنین “امام سجاد(ع) فرمودند: حق اهل ذمه(ازاهل کتاب)این است که آنچه را خدا ازآنها پذیرفته است ،پذیرا باشی وتا زمانی که به عهد خدا وفا می کنند برآن ها ستم نکنی” ،همچنین “امیرمومنان می فرماید”به من خبر رسیدکه مردی ازلشکرشام به خانه زنی مسلمان وزنی غیرمسلمان که درپناه حکومت اسلامی بود وارد شده وخلخال ودستبند وگردنبند وگوشواره های آن ها را غارت کرده است،درحالی که هیچ وسیله ای جزء گریه والتماس برای دفاع نداشته اند… .اگرمسلمانی ازاین رخداد تلخ ازروی تاسف بمیرد براوسرزنشی نیست، بلکه نزد من ستوده است”

میزان جزیه:
“تعیین میزان جزیه برعهده امام ودولت اسلامی است ،جزیه می تواند برفرد یا بر زمین وضع شود،ولی نمیتواند آن رابرهردو وضع کرد،جزیه برافراد متناسب با وضعیت مالی آنان وضع می شودیعنی ازفقرا باتوجه به فقرشان وازاغنیاء برحسب ثروتشان،ازاین رو افراد درپرداخت جزیه برابر نیستند” بنابراین “تعیین ونوع ومیزان جزیه(وجه نقدیاجنس)با توجه به وضعیت مالی اهل کتاب با ولی امرمسلمین است که به صورت سرانه ومعمولاٌسالانه اخذ می شود”
درعین حال برخی افراد از دادن جزیه معاف هستند:
“1)اطفال وافراد نابالغ

دسته‌ها: داغ ترین ها

دیدگاهتان را بنویسید