تحقیق رایگان با موضوع تبلیغات شفاهی

داد در 4 محیط خدماتی از جمله رستوران ها، پرداختند. یافته های مطالعه نشان داد که کیفیت و ارزش ادراکی مشتری در بخش رستوران داری با رضایت رابطه مثبت و مستقیمی دارند در حالی که رابطه مستقیم آن دو با نیات رفتاری مورد تأیید قرار نگرفت و مشخص گردید که آن ها از طریق رضایت اثری غیر مستقیم و مثبت با نیات رفتاری دارند.
تحقیقی تحت عنوان رابطه بین کیفیت خدمات با تمایل به عملکرد مالی دریافتند کیفیت خدمات توسط زیتامل و همکاران در سال 1996 انجام شد. نتایج نشان داد، تاثیرات مثبتی بر تمایلات رفتاری دارد، سپس تمایلات رفتاری بر رفتار مشتریان تاثیر می گذارند و رفتار مشتریان نیز بر عملکرد مالی شرکت تاثیر می گذارد. علاوه بر این، این محققان در سال 1996 توضیح می دهند که تمایل رفتاری مفهومی است که شامل دو بخش مثبت و منفی است.
مقاله ای تحت عنوان ” به کارگیری برنامه های بازاریابی رابطه مند در ایجاد ارتباط نیروی فروش- مشتری و شرکت- مشتری: اثرات حاصله بر مبنای دستاوردهای مالی” توسط پالماتیر و همکارانش در سال 2007 انجام شد، محققین نشان دادند که برنامه های مالی، اجتماعی، ساختاری بازاریابی رابطه مند روی کیفیت ارتباط خریدار با نیروی فروش و شرکت تاثیر مثبتی دارد. همچنین کیفیت ارتباط خریدار با هر دو نیروی فروش و شرکت بر روی دست آوردهای مالی فروشنده اثری مثبت می گذارد.
تحقیقی تحت عنوان ” بررسی اثر استراتژی بازاریابی رابطه مند بر وفاداری مشتری” توسط اندوبیسی در سال 2007 در بانک های مالزی انجام گرفت. در این تحقیق اثر چهار عامل کلیدی بازاریابی رابطه مند یعنی اعتماد، تعهد، رابطه، رسیدگی به شکایات مشتریان بر وفاداری مشتریان ارزیابی شد. با استناد به نتایج تحقیق، محقق پیشنهاد نمود که در پرورش مشتریان وفادار ضرورت دارد، توجه ویژه ای به این چهار عامل کلیدی بازاریابی رابطه مند داده شود.
تحقیقی توسط وارلا نیرا تحت عنوان “اثر احساسات بر روی ارزیابی شناختی مشتریان و رضایت در مفهوم شکست و بهبود خدمت” در سال 2008 انجام شد. نتایج نشان داد که احساسات اثری مستقیم بر رضایت کلی مشتری از طریق ارزیابی های شناختی صورت گرفته توسط آن دارد.
تحقیقی تحت عنوان ” بازاریابی رابطه مند و تغییر رفتار مشتری” توسط چو و همکاران در سال 2009 انجام شد. نتایج نشان دادند که منافع مالی، عوامل اجتماعی و پیوندهای ساختاری ارزش های مصرف کننده را بهبود بخشیده و در نتیجه منجر به افزایش وفاداری مشتری می شوند.
تحقیقی تحت عنوان” بررسی ابعاد کیفیت درک شده بر رضایتمندی ،اعتماد، وفاداری و تبلیغات شفاهی مثبت” توسط کیسیم و همکاران در سال 2010 انجام شد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد کیفیت خدمات درک شده روی رضایتمندی و تبلیغات شفاهی تاثیر مستقیم دارد و کیفیت خدمات درک شده و اعتماد بر تبلیغات شفاهی تاثیر غیر مستقیم دارد.
تحقیقی تحت عنوان” اثرات تصویر شرکت،بازاریابی رابطه مند و اعتماد بر روی تبلیغات شفاهی” توسط لین در سال 2010 انجام شد. نتایج حاصل از همبستگی نشان داد اعتماد بر تبلیغات شفاهی اثر مستقیم و معناداری دارد و تصویر شرکت و بازاریابی رابطه مند از طریق متغیر میانجی اعتماد تاثیر غیرمستقیم بر تبلیغات شفاهی دارد.
تحقیقی تحت عنوان “تاثیر کیفیت خدمات مالی و بی طرفی بر رضایت مشتری” توسط چن و همکاران در سال 2012 انجام شد. هدف این مقاله ایجاد یک درک وسیع تر از عوامل تعیین کننده در رضایت مشتری در کل صنعت خدمات مالی از طریق همراه ساختن یک برداشت بیطرفانه در ارائه خدماتو بیان اینکه چرا و چگونه خدمت عادلانه برای رضایت مشتری مهم است،‌ میباشد. نتایج نشان می دهد که خدمات عادلانه نه تنها دارای تأثیر معنی دار بر رضایت مشتری می باشند،‌ بلکه نقشی معادل کیفیت خدمات در تعیین اعتماد مشتریان و ارزش ارائه شده ایفا می کند که به نوبه خود منجر میگردد به رضایت مشتری.
تحقیقی تحت عنوان “مطالعه اکتشافی روی عوامل موثر بر تبلیغات شفاهی الکترونیکی” در سال 2012 توسط لین و یو انجام شد.نتایج حاصل از همبستگی نشان داد رضایتمندی ، به اشتراک گذاری اطلاعات ، پاداش در بازار اینترنت بر تبلیغات شفاهی تاثیر مستقیم و معناداری دارد.
تحقیقی تحت عنوان” ارائه الگویی برای ارزیابی عوامل موثر بر تبلیغات شفاهی در بازار خدمات”توسط المانی و همکاران در سال 2012 انجام شد.نتایج حاصل از مدلیابی معادلات ساختاری نشان داد رضایتمندی و وفاداری بر تبلیغات شفاهی تاثیر مستقیم و معناداری دارد، و تصویر سازمان، بازاریابی رابطه مند، کیفیت درک شده ، ارزش درک شده و انتظارات مشتری بر تبلیغات شفاهی تاثیر غیر مستقیم دارند.

فصل سوم
روش اجرای تحقیق

3-1) مقدمه
از جمله ویژگیهای مطالعه علمی که هدفش حقیقت یابی است؛ استفاده از یک روش تحقیق مناسب می باشد و انتخاب روش تحقیق مناسب به هدف ها، ماهیت و موضوع مورد تحقیق و امکانات اجرایی بستگی دارد و هدف از تحقیق، دسترسی دقیق و آسان به پاسخ پرسش های تحقیق است. بررسی و تحلیل نقادانه شیوه های خاص تطبیق عام تئوری در هر یک از فنون ویژه علمی، وظیفه شاخه ای از فلسفه علم است که «روش شناسی» خوانده می شود (سکاران،1381، ص 24). پایه هر علمی، روش شناخت آن است و اعتبار ارزش قوانین هر علمی به روش شناختی مبتنی است که در آن علم به کار می رود. از اصطلاح «روش تحقیق» معانی خاص و متمایزی در متون علمی استنباط می شود. این استنباط ها گاه دارای همپوشانی ها و وابستگیهایی هستند ود مواردی هم
«روش تحقیق» و «نوع تحقیق» مترادف منظور شده اند روش تحقیق به عنوان یک فرآیند نظام مند برای یافتن پاسخ یک پرسش یا راه حل یک مساله است. در این باره آمده است روش تحقیق مجموعه ای از قواعد، ابزار و راه های معتبر (قابل اطمینان) و نظام یافته برای بررسی واقعیت ها، کشف مجهولات و دستیابی به راه حل مشکلات است تحقیق‌گر به منظور پاسخ‌گویی به مساله تحقیق ملزم به انتخاب یک متدولوژی و یک استراتژی کلی است؛ تا به کمک اطلاعات و داده‌ها بتواند به تجزیه و تحلیل پرداخته و مسأله را پاسخ دهد) غفاری آشتیانی،1387، ص 65).
در این فصل ابتدا درباره روش تحقیق بحث شده است؛ و سپس توضیحاتی در خصوص جامعه و نمونه آماری و روش جمع‌آوری اطلاعات و ابزار جمع‌آوری اطلاعات و نحوه استخراج داده‌ها از پرسشنامه ارائه گردیده است. در پایان به تشریح روش‌های آماری مورد استفاده جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات و سؤالات پرداخته شده است.
3-2) فرایند اجرای تحقیق
در این تحقیق ابتدا با بررسی ادبیات تحقیق و بر اساس مساله بیان شده، متغیرهای اصلی تحقیق شناسایی شده و فرضیه ها بر اساس چهارچوب نظری و مدل تحقیق شکل گرفتند. سپس داده های مورد نیاز برای سنجش گردآوری شده و اندازه گیری متغیرهای فوق به وسیله پرسشنامه و به صورت میدانی از نمایندگی های بیمه پاسارگاد استان گیلان جمع آوری شده، تبدیل به امتیازات مربوط شده و برای تجزیه و تحلیل با بهره گرفتن از نرم افزارهای SPSS19 وlisrel8.2 آماده گردیدند. در ادامه با محاسبه مشخصههای توصیفی متغیرها و جداول مربوطه، توزیع صفت ها بررسی و در نهایت به آزمون فرضیه ها و ارائه مدل نهایی اقدام شد.
3-3) روش تحقیق
تحقیق حاضر از حیث هدف، کاربردی و از حیث اجرا، توصیفی (غیرآزمایشی) با تاکید بر مدل علّی است و به لحاظ جمعآوری داده ها میدانی ( از طریق توزیع پرسشنامه ) به شمار میآید.
3-4) جامعه و نمونه آماری
3-4-1) جامعه آماری و روش نمونه گیری
جامعهآماری عبارت است از کلیه عناصر و افرادی که در یک مقیاس جغرافیایی مشخص (جهانی یا منطقه ای) دارای یک یا چند صفت مشترک باشند. جمعیت یا جهان مجموعه کل موردهایی است که تحقیق گر مایل است در مورد آنها مطالعه و نتیجهگیری کند (ونوس و همکاران،1375، ص 32(. در تحقیق حاضر جامعهآماری، مشتریان و مراجعه کنندگان به نمایندگی های بیمه پاسارگاد می باشد که از روش نمونه گیری در دسترس استفاده می شود.
جهت توزیع پرسشنامه ابتدا مشخص شد که بین شهر های استان گیلان در کدام شهرها نمایندگی وجو دارد سپس نسبت جمعیت شهر دارای نمایندگی به کل جمعیت استان منهای شهر های فاقد نمایندگی سنجیده شد
جمعیت شهر مورد نظر دارای نمایندگی .
جمعیت شهر های فاقد نمایندگی – جمعیت کل استان
عدد به دست آمده بر مبنای درصد در 384 ( تعداد حجم نمونه ) ضرب شده و تعداد توزیع پرسشنامه در هر شهر به دست آمده این عدد تقسیم بر تعداد نمایندگی هر شهر تقسیم شد و تعداد نمونه در هر نمایندگی بیمه پاسارگاد به دست آمد .
3-4-2) حجم نمونه
نمونه گیری، فرایند انتخاب کردن تعداد کافی از میان جامعه آماری است به طوری که با مطالعه گروه نمونه و فهمیدن خصوصیات یا ویژگی های آزمودنی های گروه نمونه بتوان این خصوصیات را به اعضای جامعه آماری تعمیم داد (سکاران،1385 ص 24). با توجه به این که متغیر مطالعه کمی است و حجم جامعه نامحدود است، از فرمول رابطه (3-1) جهت مشخص کردن تعداد نمونه استفاده شده است (سکاران،1385، ص 24).

=حجم نمونه
=اندازه متغیر مورد بررسی مطابق توزیع نرمال استاندارد با سطح عدم اطمینان ( که از جدول توزیع نرمال اقتباس شده است.
= میزان خطای برآورد نمونه که دراین تحقیق 05/0 می باشد.
= سطح عدم اطمینان معادل 5 درصد.
p احتمال موفقیت در هر آزمایش معادل 5/0و q احتمال شکست در هر آزمایش معادل5/0
3-5) ابزار گردآوری داده ها
یکی از ابزارهای رایج تحقیقات برای جمعآوری داده ها، پرسشنامه می باشد. پرسشنامه مجموعه ای از سوال هاست که در آن از پاسخ دهنده خواسته می شود نظر خود را نسبت به آن ها ارائه نماید. در تحقیق حاضر به منظور استفاده از دیدگاه مشتریان و مراجعه کنندگان نمایندگیهای بیمه پاسارگاد از ابزار پرسشنامه استفاده شد و طیف پاسخی مورد استفاده در آن طیف لیکرت 5 تایی از کاملا مخالفم تا کاملا موافقم به شرح جدول (3-1) بوده است، لازم به ذکر است پرسشنامه به تعداد مساوی بین پاسخ دهندگان توزیع شده است :
جدول 3-1) صفات طیف پاسخی پرسشنامه محیطی(لیکرت،1932)
طیف کلی
کاملا مخالفم
مخالفم
متوسط
موافقم
کاملا موافقم
ارزش عددی
1
2
3
4
5
در این تحقیق از پرسشنامه استاندارد حاصل از کار تحقیقاتی حسنقلی پور و همکاران(1392) و عبدالوند و غفاری آشتیانی(1388) و بحرینی نژاد و ضیایی ( 1391 ) استفاده خواهد شد. تمام سوالات در پرسشنامه در مقیاس لیکرت 5 درجه ای (“کاملاً مخالفم” تا “کاملاً موافقم”) ارزیابی شدند.
تعداد سوالات پرسشنامه نیزشامل 24 سوال بسته می باشد. سهم هریک از مولفه ها و زیر سازه های آن به شرح جدول( 3-2)است. پرسشنامه در پیوست 1 آورده شده است.
جدول 3-2) ترکیب سوالات پرسشنامه
ردیف
متغیرهای مورد بررسی
شماره سؤالات در پرسشنامه
منبع سوالات
1
بازاریابی رابطه مند
5-1
رنجبریان و براری (1388)
2
رضایت مشتری
8-6

 
 
حسنقلی پور و همکاران (1392)
3
وفاداری مشتری
11-9
بحرینی نژاد و ضیایی ( 1391 )
4
کیفیت خدمات
14-12
حسنقلی پور و همکاران(1392)
5
ارزش ادراک شده
18-15
حسنقلی پور و همکاران (1392)
6
اعتماد
21-19
حسنقلی پور و همکاران (1392)
7
تبلیغات شفاهی
24-22
بحرینی نژاد و ضیایی ( 1391 )
پس از تدوین طرح مقدماتی پرسشنامه تلاش گردید تا میزان روایی و پایایی پرسشنامه تعیین گردد.
3-6) روایی و پایایی پرسشنامه
3-6-1) روایی
روایی از واژه «روا» به معنای جایز و درست گرفته شده و روایی به معنای صحیح و درست بودن است. مقصود از روایی آن است که وسیله اندازهگیری، بتواند خصیصیه و ویژگی مورد نظر را اندازه بگیرد. اهمیت روایی از آن جهت است که اندازهگیریهای نامناسب و ناکافی میتواند هر تحقیق علمی را بی ارزش و ناروا سازد. روایی در اصل به صحت و درستی اندازهگیری محقق برمیگردد (سکاران،1385، ص 26). برای تعیین روایی پرسشنامه روش های متعددی وجود دارد که یکی از این روش ها روایی محتوا می باشد. روایی محتوا نوعی روایی است که برای بررسی اجزای تشکیل دهندی یک ابزار اندازهگیری بهکار برده میشود. روایی محتوا یک ابزار اندازه گیری به سوالهای تشکیل دهنده آن بستگی دارد. اگر سوالهای پرسشنامه معرف ویژگیها و مهارتهای ویژهای باشد که محقق قصد اندازهگیری آنها را داشته باشد، آزمون دارای روایی محتوا است. برای اطمینان از روایی محتوا، باید در موقع ساختن ابزار چنان عمل کرد که سوالهای تشکیل دهندی ابزار اندازهگیری معرف قسمت های محتوای انتخاب شده باشد. بنابراین روایی محتوا، ویژگی ساختاری ابزار اندازهگیری است که همزمان با تدوین آزمون در آن تنیده می شود. روایی محتوای یک آزمون معمولا توسط متخصصان و خبرگان در موضوع مورد مطالعه تعیین می شود. که در این تحقیق روایی سوالات توسط 2 نفر از متخصصان صنعت بیمه ( مسئولین بیمه پاسارگاد ) و 2 نفر از اساتید دانشگاه مورد تایید قرار گرفته است.
3-6-2) پایایی پرسشنامه
پایایی یکی از ویژگیهای فنی ابزار اندازه گیری است و با این امر سروکار دارد که ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد. یک آزمون زمانی دارای پایایی است که نمره های مشاهده شده و نمره های واقعی آن دارای ضریب همبستگی بالایی باشند (سکاران،1385، ص 30). در این تحقیق به منظور تعیین پایایی آزمون از روش آلفای کرونباخ استفاده شده که به وسیله نرم افزار SPSS برای مجموعه سوالات مربوط به هر متغیر محاسبه گردیده است. این روش برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازه گیری که خصیصه های مختلف را اندازهگیری می کند به کار میرود. در عمل برای محاسبه ضریب پایایی از روش آلفای کرونباخ، ابتدا یک نمونه اولیه شامل 35 پرسشنامه پیشآزمون گردید و سپس با بهره گرفتن از داده های به دست آمده ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد. برای محاسبه ضریب آلفای کرونباخ ابتدا باید واریانس نمره های هر زیرمجموعه سوال های پرسشنامه و ورایانس کل را محاسبه کرد. سپس با بهره گرفتن از فرمول رابطه (3-2) مقدار ضریب آلفا را محاسبه می کنیم.
که در آن:
J: تعداد زیرمجموعه سوال های پرسشنامه یا آزمون
Sj2: واریانس نمرات هر بخش آزمون
r: ضریب پایایی کل
پایایی پرسش های مطرح شده برای اندازه گیری هر متغیر با بهره گرفتن از ضریب آلفای کرونباخ به صورت جدول (3-3) است. جداول تفصیلی مربوط به متغیرها در پیوست آورده شده است.
جدول 3-3) جدول پایایی مربوط به سوال های پرسشنامه
ردیف

متغیر
ضریب آلفای کرونباخ
1
بازاریابی رابطه مند
832/0
2
رضایت مشتری


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

911/0
3
وفاداری مشتری
887/0
4
کیفیت خدمات
913/0
5
ارزش ادراک شده
912/0
6
اعتماد
953/0
7
تبلیغات شفاهی
853/0
ضریب آلفای کرونباخ بهدست آمده برای تک تک متغیرها بالاتر از 7/0 می باشد و نشان دهنده آن است که پرسشنامه مورد استفاده، از پایایی و یا به عبارت دیگر از قابلیت اعتماد لازم برخوردار میباشد.
3-7) روش تجزیه و تحلیل داده ها
در این تحقیق، برای تجزیه و تحلیل داده های بهدست آمده از نمونه ها، هم از روش های آمار توصیفی و هم از روش های آمار استنباطی استفاده شده است. در این تحقیق برای بررسی روابط بین اجزاء مدل از مدل‌یابی معادلات ساختاری استفاده شده است. در ضمن محقق از مدل‌یابی معادلات ساختاری در جهت تحلیل عاملی تأییدی بهره برده است.
مدل معادلات ساختاری
برای بررسی روابط علّی بین متغیرها به صورت منسجم کوشش های زیادی در دهه اخیر صورت گرفته است. یکی از این روش های نوید بخش در این زمینه، مدل معادلات ساختاری یا تحلیل چند متغیری با متغیرهای مکنون است. بدون توجه به نام یا مفهوم بی شمار آن، این واژه به یک سری مدل های عمومی اشاره می کند؛ که شامل تحلیل عاملی تأییدی، مدل های ساختاری همزمان کلاسیک، تجزیه و تحلیل مسیر، رگرسیون چندگانه، تحلیل واریانس و سایر روش های آماری است

]]>

 

Related articles

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *