دانلود پایان نامه

شباهت وتفاوتهای تئوری مفهوم سازی بنیادین نسبت به سایر روش شناسی های کیفی عبارتست از:
الف- شباهت ها
تئوری مفهومسازی بنیادین با دیگر شیوههای انجام پژوهش کیفی شباهتهایی دارند ازجمله:
منبع جمعآوری دادهها مشابهاند: مصاحبهها و مشاهدات میدانی، مستندات نظیر یاداشتهای روزانه، بیوگرافی، دست نوشتهها، گزارشهای تاریخی، مطالب روزنامهها و دیگر رسانهها و نوارهای ویدئویی.
نظریه پردازان تئوری مفهومسازی بنیادین میتوانند مانندپژوهشگران کیفی از دادههای کمی یا ترکیب فنون تحلیل کمی و کیفی بهره برداری کنند.
حامیان این روششناسی مانند بسیاری از دیگر محققان، برخی از اشکال علم الاجتماع را مطلوب و ممکن میدانند.
نظریهپردازان تئوری مفهومسازی بنیادین مانند دیگر پژوهشگران کیفی، کانونهای معمول علمی را به هدف مطالعه رفتار انسان تعریف مجدد کردهاند.
مانند سایر روششناسیها، نظریهپردازان تئوری مفهومسازی بنیادین بر تفسیر آنچه مشاهده، شنیده و یا خوانده میشود، تاکید دارند (دانایی فرد و دیگران ، 1386: 134).
ب-تفاوت ها
تفاوت عمده بین این روششناسی و دیگر رویکردها نسبت به پژوهش کیفی، تاکید آن بر شکلدهی یا تدوین تئوری است. پژوهشگران میتوانند هنگام استفاده از روشهای تئوری مفهومسازی بنیادین در پی تدوین سطوح مختلف تئوری باشند. در عین حال، اگر چه بیشتر مطالعات تئوری مفهوم سازی بنیادی، در جهت تدوین تئوری بنیادی است ولی این امر به علت علایق شدید پژوهشگران تئوری مفهومسازی بنیادین و نه ماهیت روششناسی آنهاست (دانایی فرد و دیگران ، 1386: 134)
استرن 1980، به لحاظ 5 تفاوت اساسی، تئوری مفهومسازی بنیادین را از سایر روشهای کیفی متمایز میسازد:
چارچوب مفهومی تئوری مفهومسازی بنیادین از مطالعات قبلی ناشی نمیشود، بلکه ناشی از اطلاعات فعلی است.
محقق به جای توصیف واحد تحت مشاهده میکوشد تا فرآیندهای اصلی عرصه اجتماعی را کشف نماید.
محقق هر داده را با تمام دادهها مقایسه میکند.
محقق ممکن است بسته به پیشرفت تئوری، روشهای جمعآوری دادهها را تغییر دهد، به این ترتیب اطلاعات کاذب را کنار میگذارد و سوالات ژرفکاوتری را در صورت لزوم مطرح مینماید.
محقق در حین جمعآوری دادهها، آنها را بررسی و شروع به کدگذاری، طبقه بندی و مفهوم بندی نموده و تقریبا از همان آغاز شروع به نوشتن افکار اولیه خود درباره گزارش تحقیق مینماید (ادیب حاج باقری و دیگران،1386: 125) .
3-2: روش های جمع آوری اطلاعات
مهمترین روشهای گردآوری اطلاعات در این تحقیق بدین شرح است:
مطالعات کتابخانهای: جهت گردآوری اطلاعات در زمینه مبانی نظری و ادبیات تحقیق موضوع، از منابع کتابخانه‌ای، مقالات، کتابهای مورد نیاز و نیز از شبکه جهانی اطلاعات استفاده شده است.
تحقیقات میدانی: به منظور جمع‌آوری داده‌ها و اطلاعات برای تجزیه و تحلیل از روش مصاحبه استفاده گردیده است.
3-2-1: مصاحبه پژوهش کیفی
دیدن، شنیدن، لمس کردن منابع اولیه کسب اطلاعات درباره جهان هستند. مصاحبه یک رویداد جمعآوری اطلاعات است که به دنبال خلق یک فضای شنیداری است که در آن معانی از طریق یک تعامل متقابل و خلق همزمان از دیدگاههای کلامی در جهت علایق دانش علمی ساخته میشوند. امروزه مصاحبه به عنوان یک تولید اطلاعات بسیار بیشتر از همیشه مورد استفاده قرار میگیرد. در میان شکلهای روشمند جمعآوری اطلاعاتی، تخمین زده میشود که 90 درصد همه پژوهشهای علوم اجتماعی از مصاحبه در یک یا چندین مورد استفاده کردهاند. مصاحبه بدون شک یکی از پرکاربردترین تکنیکها برای هدایت پژوهش اجتماعی نظاممند میباشد. بطور ساده، مصاحبهها یک شیوه ایجاد دادههای تجربی درباره جهان اجتماعی بوسیله درخواست از افراد برای صحبت درباره زندگیشان میباشد. در این معنی، مصاحبهها شکلهای خاصی از مکالمه هستند.
مصاحبه از نظر لغوی، به نوعی دروننگری و مبادله نقطه نظراتی اطلاق میگردد که ما بین دو فرد در رابطه با یک موضوع مشترک صورت میپذیرد. بعلاوه مصاحبه شکل خاصی از گفتگو است که در تبادل شفاهی احساسات، مشاهدات، ایدهها و عقاید صورت میپذیرد (Kvale, 1996: 19). معمولاً مصاحبه، به مکالمهای هدفمند با هدف جمعآوری اطلاعات گفته میشود. گاه گفته شده است که فقط عدهیی خاص توانایی ذاتی این را دارند، که مصاحبهگر خوبی باشند و از این دیدگاه، مصاحبه، هنر است نه یک علم یا مهارت. گاه نیز مصاحبه همچون یک بازی توصیف شده است. تعاریف دیگر نیز مصاحبه را همچون یک کنش و واکنش رودررو در نظر گرفتهاند که وجه تمایز آن با سایر تعاملها بستگی به قوهی تخیل انسان دارد (سفیری، 1388: 94).
به نظر کامینگز و وورلی (2002)، مصاحبه متداول‌ترین روش جمعآوری اطلاعات در توسعه سازمانی‌ می‌باشد. در مصاحبه‌های نیمه ساختار یافته یا بدون ساختار، مصاحبه کننده سؤالات مستقیمی را از مصاحبه شونده می‌پرسد و برای روشن شدن بیشتر مفاهیم، سؤالات بعدی را مطرح می‌نماید. این انعطاف در جمع آوری نقطه نظرات مختلف و احساسات افراد در مورد سازمان و کشف مسائل جدید (که هدف ما نیز در این تحقیق اکتشافی همین است) بسیار با ارزش می‌باشد. علاوه بر این، آرمناکیس و همکاران (1993) نیز به مصاحبه به عنوان یکی از روش‌های سنجش آمادگی سازمان برای تغییر اشاره کرده‌اند. برورتون و میلوارد (1385) هم مزایای مصاحبه را داده‌های غنی، انعطاف پذیری، قابلیت دسترسی به مصاحبه کننده، تضمین همکاری و تفاهم و ایجاد اعتماد می‌دانند. البته معایب آن نیز در هزینه و زمان بری بالای آن، قابلیت دسترسی محدود به نمونه و قابلیت اطمینان ضعیف هستند.

دسته‌ها: داغ ترین ها