دانلود پایان نامه

3-3: روایی و پایایی ابزار گردآوری اطلاعات پژوهش
تعیین تعمیمپذیری، اعتبار و پایایی یافتههای مصاحبه، مرحله ششم فرایند مصاحبه را تشکیل میدهد. اعتبار به همسانی نتایج حاصل از مصاحبه و پایایی به … مصاحبه در سنجش اهداف مورد نظر اطلاق میگردد. در علوم اجتماعی مدرن به مفهوم تعمیمپذیری، روایی و پایایی، اصطلاح تثلیث اطلاق میگردد.
3-3-1: پایایی مصاحبه
پایایی به سازگاری یافتههای تحقیق اطلاق میگردد. پایایی در مصاحبه، در مراحلی چون موقعیت مصاحبه، نسخهبرداری و تحلیل مطرح میگردد. در رابطه با پایایی مصاحبه شونده به چگونگی هدایت سئوالات اشاره میشود. در پایان نسخه برداری نیز باید به پایایی درون موضوعی نسخه برداریهای انجام شده حیت تایپ متون توسط دو فرد توجه نمود. در طول طبقهبندی مصاحبهها نیز توجه به درصدهای گزارش داده شده توسط دو نفر کدگذار، روشی برای تعیین پایایی تحلیل است. میزان (درصد) توافق درون موضوعی دو کدگذار (60 درصد و بیشتر) در مورد یک ومصاحبه (کنترل تحلیل) نیز روشی برای پایایی تحلیل است (Kvale, 1996: 237).
در تحقیق کنونی از پایایی باز آزمون برای محاسبه پایایی مصاحبههای انجام گرفته استفاده شده است.
3-3-1-1: محاسبه پایایی بازآزمون
برای محاسبه پایایی بازآزمون از میان مصاحبههای انجام گرفته چند مصاحبه به عنوان نمونه انتخاب شده و هر کدام از آنها در یک فاصله زمانی کوتاه و مشخص دو بار کُدگذاری میشوند. سپس کُدهای مشخص شده در دو فاصله زمانی برای هر کدام از مصاحبهها با هم مقایسه میشوند. روش بازآزمایی برای ارزیابی ثبات کدگذاری پژوهشگر بکار میرود ولی با این اشکال روبرو است که نتایج حاصل از آزمون بعد میتواند تحت تاثیر تجربه و حافظه کُدگذار قرار گرفته و بنابراین منجر به تغییر در قابلیت اعتماد کُدگذاری شود. در هر کدام از مصاحبهها، کُدهایی که در دو فاصله زمانی با هم مشابهاند با عنوان «توافق» و کُدهای غیر مشابه با عنوان «عدم توافق» مشخص میشوند. روش محاسبه پایایی بین کُدگذاریهای انجام گرفته توسط محقق در دو فاصله زمانی بدین ترتیب میباشد:
در تحقیق کنونی برای محاسبه پایایی بازآزمون، از این مصاحبههای انجام گرفته، تعداد 3 مصاحبه انتخاب شده و هر کدام از آنها دو بار در یک فاصله زمانی 11 روزه توسط پژوهشگر کُدگذاری شدهاند. نتایج حاصل از این کُدگذاریها در جدول 3-1 آمده است:
جدول 3-1) کُدگذاری مصاحبههای پیش آزمون
ردیف
عنوان مصاحبه
تعداد کل کُدها
تعداد توافقات
تعداد عدم توافقات
پایایی باز آزمون (درصد)
1
M2
73
31
9
84%
2
M4
96

دسته‌ها: داغ ترین ها