دانلود پایان نامه

شکل 4-9 ارزیابی نرمال بودن داده‏های متغیر فناوری اطلاعات 107
شکل 4-10 تحلیل عاملی تأییدی متغیر فناوری اطلاعات با ضرایب غیر استاندارد 108
شکل 4-11 تحلیل عاملی تأییدی متغیر فناوری اطلاعات با ضرایب استاندارد 108
شکل 4-12 تحلیل عاملی تأییدی متغیر فعالیت‏های عملیاتی با ضرایب غیر استاندارد 112
شکل 4-13 تحلیل عاملی تأییدی متغیر فعالیت‏های عملیاتی با ضرایب استاندارد 113
شکل 4-14 تحلیل عاملی تأییدی متغیر عملکرد سازمانی با ضرایب غیر استاندارد 119
شکل 4-15 تحلیل عاملی تأییدی متغیر عملکرد سازمانی با ضرایب استاندارد 119
شکل 4-16 تحلیل عاملی تأییدی متغیر شرایط محیطی با ضرایب غیر استاندارد 124
شکل 4-17 تحلیل عاملی تأییدی متغیر شرایط محیطی با ضرایب استاندارد 124
شکل 4-18 مدل کلی با ضریب غیر استاندارد 135
شکل 4-19 مدل کلی با ضرایب استاندارد 135
شکل 4-20 اصلاح تحلیل عاملی مدل کلی با ضریب غیر استاندارد 149
شکل 4-21 اصلاح تحلیل عاملی مدل کلی با ضریب استاندارد 149
فهرست نمودارها
نمودار 2-1 تعریف تجارت الکترونیکی و کسب و کار الکترونیکی 15
نمودار 2-2 مدل رشد کسب و کار از سنتی به الکترونیکی 29
نمودار 2-3 فرآیند مدیریت 30
نمودار 4-1 توصیف نمونه آماری بر حسب جنسیت 69
نمودار 4-2 توصیف نمونه آماری بر حسب تحصیلات 70
نمودار 4-3 تفکیک نمونه آماری بر حسب سن 71
نمودار 4-4 تفکیک نمونه آماری بر حسب سابقه کاری 72
چکیده
کسب و کار الکترونیکی پدیده‏ای است که تحول همه جانبه در تمام ابعاد فعالیت‏های تجاری شرکت‏ها برای دستیابی به تسهیل تجاری را می‏طلبد. این امر علاوه بر تحولات خرد که در سطح بنگاه اتفاق می‏افتد به شدت مستلزم تحولاتی در محیط حاکم بر شرکتهای تجاری و کشورهاست که به نحو مؤثر می‏تواند بستر لازم را برای توسعه ملی کسب و کار الکترونیکی در اختیار قرار دهد. کسب و کار الکترونیک تاثیر به سزایی بر تمامی کارکرد‏های تجاری دارد. با بروز فناوری‏های جدید اطّلاعاتی در دهه‌ی گذشته، نقش فناوری به خودی خود نمی تواند بیش از این به نحوی نزدیک بینانه به عنوان عاملی در تسهیل فرایند‏های شرکت به شمار آید، بلکه می‏بایست این مساله را به عنوان یکی از عوامل کلیدی استراتژی شرکت در نظر آورد. تسهیل در فرایند‏های تجاری از طریق فناوری‏های کسب و کار الکترونیک به عنوان یک چالش حسّاس و بنیادین برای تمامی صنایع و شرکت‏ها به شمار می‏رود. این مطالعه به دنبال تأثیر کسب و کار الکترونیک بر تحویل به موقع مشتریان است، که بدین منظور با تحلیل عاملی اکتشافی 7 مولفه استخراج شد و جهت نظر خواهی از کارمندان شرکت ایران خودرو 400 پرسشنامه در بین آنها توزیع و جمع‏آوری گشت. داده‏های جمع‏آوری شده با استفاده از روش معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار ایموس گرافیک مورد سنجش قرار گرفت و در نهایت نتایج نشان داد که روابط تمامی مولفه‏ها با تحویل به موقع به مشتریان مورد تایید قرار گرفت است. آلفای کرونباخ محاسبه شده برای این تحقیق 881/0 میاشد که نشان از پایایی بالای آن دارد.
کلید واژگان: کسب و کار الکترونیک ـ تحویل به موقع ـ ایران خودرو.

دسته‌ها: داغ ترین ها