فایل دانشگاهی – تاثیر ریسک و ارزش شرکت بر میزان افشای اختیاری در شرکتهای …

۱- آیا رابطه معنی داری بین ریسک شرکت و میزان افشای اختیاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد؟
فرضیات تحقیق
فرضیه اول: بین ریسک شرکت و میزان افشای اختیاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی داری وجود دارد.
فرضیه دوم: بین ارزش شرکت و میزان افشای اختیاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی داری وجود دارد.
روش تحقیق
این تحقیق، ازجهت همبستگی و روش شناسی تحقیق، از نوع شبهتجربی و پس رویدادی در حوزه ی تحقیقات اثباتی حسابداری است که با اطلاعات واقعی صورت میگیرد. و چون میتواند در فرایند استفاده از اطلاعات کاربرد داشته باشد، لذا نوعی تحقیق کاربردی است . روش پسرویدادی معمولاً به تحقیقاتی اطلاق می شود که در آن ها پژوهشگر با توجه به متغیر وابسته به بررسی علل احتمالی وقوع آن میپردازد. به عبارت دیگر تحقیق روش پسرویدادی گذشتهنگر بوده و سعی برآن دارد که از معلول به علت احتمالی پیبرد. زیرا علت و معلول (متغیر مستقل و وابسته ) پس از وقوع مورد بررسی قرار میگیرد. این تحقیق از لحاظ ماهیت و اهداف از نوع کاربردی است.
جامعه آماری
جامعه آماری عبارتست از کلیهی عناصر و افرادی که در یک مقیاس جغرافیایی(جهانی یا منطقهای) دارای یک یا چند صفت مشترک باشند(حافظ نیا، ۱۳۸۱). جامعه آماری این تحقیق کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که ازابتدای فروردین۱۳۸۶ تا پایان اسفند ۱۳۹۲ در بورس اوراق بهادار تهران فعال می باشند.
۳-۴ نمونه آماری
در این تحقیق، جامعه مورد مطالعه تمام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که گزارشهای مالی مربوط به آنها طی دوره ۷ ساله از ابتدای سال ۱۳۸۶ تا پایان سال ۱۳۹۲ مورد بررسی قرار گرفته است. نمونه آماری از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب شده است. نمونه تحقیق با توجه به جامعهآماری و با استفاده از روش نمونهگیری حذفی انتخاب شده است. به این صورت که شرکتهایی که دارای ویژگی مورد نظر بودند، انتخاب شده اند. همچنین شرکت هایی که ویژگیهای زیر نداشتند از نمونه آماری حذف شدند:
۱-شرکتهایی که قبل از سال ۸۶ مورد پذیرش قرار گرفته باشند.
۲- شرکتهایی که پایان سال مالی آنها ۲۹ اسفند ماه هر سال باشد.
۳-شرکتهایی که در دوره مورد بررسی توقف معامله یا تغییر دوره مالی نداشته باشند.
۴- شرکت مربوط به واسطهگری مالی نباشد.
۵- شرکتهایی که داده های مورد نظر آنها در دسترس باشد.
با توجه به این محدودیتها،تعداد ۶۴ شرکت در دوره زمانی مربوطه انتخاب شده اند.
۱۰- قلمرو تحقیق
الف) قلمرو موضوعی
در این تحقیق، به بررسی تاثیر ریسک و ارزش شرکت بر میزان افشای اختیاری در قالب مدل هایی مجزا پرداخته خواهد شد.
ب) قلمرو زمانی
قلمرو زمانی در این تحقیق از سال ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۲ به مدت ۷ سال میباشد.
ج) قلمرو مکانی
قلمرو مکانی در تحقیق حاضر، شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد.
۱-۱۱ روش گردآوری اطلاعات
در تحقیق حاضر با مراجعه به منابع کتابخانهای شامل کتب، مجلات هفتگی، ماهنامهها فصلنامهها و انتشارات مراکز تحقیقاتی و پژوهشی، پایان نامه های تحصیلی و جستجو در پایگاههای اینترنتی، بخش نظری و ادبیات موضوع مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت و دادههای مورد نیاز شرکتها نیز از پایگاههای اطلاع رسانی سازمان بورس اوراق بهادار تهران و بانکهای اطلاعاتی همانند نرم افزار تدبیرپرداز، صورتهای مالی، یادداشتهای توضیحی و گزارشهای مجمع عمومی شرکتها استخراج و جهت نتیجهگیری، مورد مطالعه، بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
۱-۱۲ روش تجزیه و تحلیل داده ها
بطورکلی میتوان گفت که در تجزیه و تحلیل دادهها، یک بُعد کمّی وجود دارد که آن محاسبات آماری خاص است و یک بعُد کیفی که آن تحلیلها، استدلالها و استنتاجهایی است که بر روی نتایج محاسبات آماری صورت می پذیرد تا بتوان در نهایت آن را به جامعه آماری تعمیم داد. استفاده از روش های آماری به دو شکل توصیفی و استنباطی صورت می گیرد(حافظنیا، ۱۳۷۷).که در پژوهش حاضر به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است.
متغیر های تحقیق
۳-۶-۱ متغیر وابسته و نحوه محاسبه آن
متغیر وابسته متغیری است که هدف محقق تشریح یا پیش بینی تغییرپذیری در آن است، به عبارت دیگر، آن یک متغیر اصلی است که به صورت یک مسئله حیاتی مورد بررسی قرار می گیرد. با تجزیه و تحلیل متغیر وابسته و شناسایی عوامل موثر بر آنرا، می توان پاسخ ها یا راه حل هایی را برای مسئله شناخت. محقق به تعیین مقدار و اندازه گیری این متغیر و متغیر های دیگری که روی این متغیر اثر می گذارند، علاقه مند است(خاکی، ۱۳۷۸).
متغیر وابسته در این تحقیق عبارت است از شاخص افشای اختیاری (VDI)[3]،می باشد. شاخص افشای اختیاری با استفاده از چک لیستی شامل ۶۰ مورد افشای اختیاری اطلاعات محاسبه گردیده است. به طوریکه اگر شرکتها موردی را افشا نموده باشند امتیاز یک و در غیر این صورت امتیاز صفر دریافت خواهند کرد. در نهایت با تقسیم مجموع امتیاز موارد افشا شده به کل موارد قابل افشا، شاخص افشای اختیاری بدست میآید.
۳-۶-۲ متغیرهای مستقل و نحوه محاسبه آن
متغیر مستقل، متغیری است که روی متغیر وابسته به صورت مثبت یا منفی تأثیر

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است

می گذارد. یعنی هنگامی که متغیر مستقل وجود داشته باشد متغیر وابسته نیز وجود دارد. به بیان دیگر تغییرات در متغیر وابسته را باید در متغیر مستقل جستجو کرد(خاکی،۱۳۷۸).
متغیر های مستقل در این تحقیق عبارتند از:
۳-۶-۲-۱٫ ارزش شرکت
لگاریتم طبیعی نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام ln(MB)، که این متغیر نیز به عنوان مقیاسی برای ارزش شرکت در نظر گرفته شده است. این نسبت از تقسیم ارزش بازار سهام در چهار ماه پس از گزارشهای پایان سال به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام در پایان سال مالی محاسبه شده است. در نهایت به منظور نرمال کردن دادهها از لگاریتم طبیعی استفاده گردید.
۳-۶-۲-۲٫ ریسک شرکت
معیار ریسک بازار، ضریب β است که شدت تغییرات بازدهی سهم مورد نظر نسبت به بازده بازار یا شاخص شامل آن سهم است.(احمدپور و غلامی ۱۳۸۴)
متغیرهای کنترلی
متغیر های کنترلی در این تحقیق عبارتند از:
اندازه شرکت (SIZE)، که از لگاریتم طبیعی فروش خالص استفاده شده است.