دسته بندی علمی – پژوهشی : تاثیر بیش اعتمادی مدیریت بر تجدید ارائه صورتهای مالی- قسمت ۳۰

آماره دوربین واتسون

۹۲۵/۱

۴-۶-۱)آزمون فرضیه اول:
“بین بیش اعتمادی مدیریت و تجدید ارائه صورت های مالی شرکتها رابطه معناداری وجود دارد.”
نتیجه آزمون: مطابق با جدول ۴-۹، سطح معنی‌داری (sig) متغیر بیش اعتمادی مدیریت (COC) برابر با ۰۰۰/۰ می باشد، که این مقادیر کمتر از سطح معنی‌داری در نظر گرفته شده در پژوهش حاضر (۵%) است؛ همچنین قدرمطلق آماره t مربوط به این متغیر(۰۷۳/۵) بزرگتر از آماره t بدست آمده از جدول با همان درجه آزادی است. بنابراین در سطح اطمینان ۹۵%، ضریب بدست آمده برای متغیر فوق در مدل رگرسیونی فوق معنادار می باشد ولذا فرضیه اول مبنی بر این که بین بیش اعتمادی مدیریت و تجدید ارائه صورت های مالی رابطه معناداری وجود دارد، تایید می شود.
۴-۶-۲)آزمون فرضیه دوم:
“بین درصد مدیران غیر موظف هیات مدیره و تجدید ارائه صورت های مالی شرکت ها رابطه معناداری وجود دارد.”
نتیجه آزمون: مطابق با جدول ۴-۹، سطح معنی‌داری (sig) متغیر درصد مدیران غیر موظف هیات مدیره (OUTSIDER) برابر با ۰۲۱/۰ می باشد، که این مقادیر کمتر از سطح معنی‌داری در نظر گرفته شده در پژوهش حاضر (۵%) است؛ همچنین قدرمطلق آماره t مربوط به این متغیر(۷۶۱/۲) بزرگتر از آماره t بدست آمده از جدول با همان درجه آزادی است. بنابراین در سطح اطمینان ۹۵%، ضریب بدست آمده برای متغیر فوق در مدل رگرسیونی فوق معنادار می باشد و لذا فرضیه دوم تایید می شود.
۴-۶-۳)آزمون فرضیه سوم:
“بین دوگانگی مدیر عامل و تجدید ارائه صورت های مالی شرکت ها رابطه معناداری وجود دارد.”
نتیجه آزمون: مطابق با جدول ۴-۹، سطح معنی‌داری (sig) دوگانگی مدیر عامل (CEOCHAIR) برابر با ۰۰۰/۰ می باشد، که این مقادیر کمتر از سطح معنی‌داری در نظر گرفته شده در پژوهش حاضر (۵%) است؛همچنین قدرمطلق آماره t مربوط به این متغیر(۵۳۴/۴) بزرگتر از آماره t بدست آمده از جدول با همان درجه آزادی است. بنابراین در سطح اطمینان ۹۵%، ضریب بدست آمده برای متغیر فوق در مدل رگرسیونی فوق معنادار می باشد ، لذا فرضیه سوم مبنی بر این که بین دوگانگی مدیر عامل و تجدید ارائه صورت های مالی شرکت ها رابطه معناداری وجود دارد، تایید می شود.

فصل پنجم

نتیجه گیری و پیشنهادات

۵-۱) مقدمه

گام‌های نهایی تحقیق، از اصلی‌ترین و بنیادی‌ترین مراحل انجام آن می‌باشند. تجزیه و تحلیل دقیق و نتیجه‌گیری درست از داده‌ها و اطلاعات جمع‌آوری شده، بدین دلیل که مبنایی برای برنامه‌ریزی‌های آتی در سازمان ها، مراکز دانشگاهی و یا جامعه مورد تحقیق قرار می‌گیرند، از اهمیت بیشتری برخوردار می‌باشند. در واقع نتیجه‌های به دست آمده، باید آن‌چنان مستند و قابل تشریح باشند که جامعه مورد تحقیق به درستی و صحت آنها اعتماد داشته تا برای اصلاح نواقص و کاستی‌ها با توجه به نتیجه‌های به دست آمده، برنامه‌ریزی جامعی انجام داده و به نتیجه‌های قابل پیش‌بینی دست یابند.
در فصل قبل داده‌های مربوط به پژوهش در قالب سه فرضیه تجزیه و تحلیل شد. در این فصل، ابتدا به نتیجه‌گیری و تفسیر نتایج حاصل پرداخته شده و سپس، با نتایج حاصل از سایر پژوهش‌های انجام شده در داخل و خارج از ایران مورد مقایسه قرار می‌گیرد. در ادامه محدودیت‌های پژوهش و پیشنهادهای کاربردی و پژوهشی بیان خواهد شد.

۵-۲) خلاصه پژوهش و نتیجه گیری

تعدیلات سنواتی و تجدید ارائه صورتهای مالی دوره های قبل، پیامدهای منفی متعددی را به همراه دارد. رقم سود خالص، مبنای محاسبه مواردی نظیر پاداش هیئت مدیره، مالیات و سود تقسیمی به سهامداران است. علاوه بر این، سود هر سهم و نسبت قیمت به سود هر سهم از جمله شاخصهایی است که مورد استفاده تحلیل گران و سرمایه گذاران قرار می گیرد. در نتیجه ارائه نادرست سود، و اصلاح آن در
دوره های بعد، یعنی پس از گرفتن تصمیم های مربوط، آثار اقتصادی و مالی بر ای افراد مختلف خواهد داشت. یکی دیگر از پیامدهای منفی تعدیلات سنواتی، اثر آن بر اعتبار حسابرسان است . هدف حسابرسان اعتباربخشی به صورتهای مالی است و زمانی که صورتهای مالی حسابرسی شده دوره های گذشته به دلیل اشتباهات حسابداری قابل توجه بار ها تجدید ارائه شود، اعتماد جامعه نسبت به اظهارنظر حسابرسان کاهش می یابد(نیکبخت و رفیعی، ۱۳۹۱).
برای درک انگیزه های احتمالی شرکت ها از ارائه نادرست ارقام حسابدار ی و اصلاح آن در دوره های آینده، باید به عواملی توجه کرد که این گونه عمل را توجیه می کند. تحقیقات انجام شده در زمینه گزارشگری متقلبانه، انگیزه های مختلفی را برای چنین اقداماتی برشمرده اند. برخی پژوهشگران با این فرض،که تجدیدارائه صورتهای مالی در انگیزه های مشترکی ریشه دارد، استدلال می کنند که این انگیزه ها می تواند صورت ظاهری بیابد و در ویژگی ها و اطلاعات مالی و اقتصادی این شرکت ها تبلور یابد. بدین ترتیب با توجه به عواملی همچون ساختار حاکمیت شرکتی امکان پیش بینی تجدید ارائه صورتهای مالی فراهم می شود. در واقع هرچه در شرکتی مکانیزم های حاکمیت شرکتی کاراتر و اثر بخش تر باشد، بدلیل کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و نیز کاهش هزینه های نمایندگی انتظار میرود میزان تجدید ارائه صورت های مالی کمتر باشد(نیکبخت و رفیعی، ۱۳۹۱).
از طرفی پیش بینی مدیران اغلب تحت تاثیر اعتقاداتشان قرار می گیر

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

د. مدیران را بر اساس اعتقاداتشان می توان به دو دسته “عقلایی” و “دارای اطمینان بیش از حد به خود” طبقه بندی کرد (سانجای[۱۱۲]، ۲۰۱۲). پیشبینی اصلی این مدل این است که مدیران دارای اطمینان بیش از حد نسبت به مدیران عقلائی سود را بیش از واقع برآورد و پیش بینی می کنند که این امر منجر به افزایش خطا پیش بینی مدیران که به ناچار تعدیل سود و ارقام صورت ها مالی دوره های بعد را به همراه خواهد داشت، بنابراین انتظار میرود هرچه میزان اطمینان بیش از حد مدیران به سود بیشتر باشد، به تبع آن میزان تجدید ارائه صورت های مالی نیز بیشتر باشد(پرسلی و آبوت[۱۱۳]، ۲۰۱۳). همانطور که قبلاً بیان گردید مسئله اصلی که در این تحقیق به آن پاسخ خواهیم گفت، این است که: بیش اعتمادی مدیریت بر تجدید ارائه صورتهای مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر دارند؟
در این راستا، جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران طی سال های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۱ بوده که جامعه مورد بررسی با توجه به روش غربالگری و پس از حذف مشاهدات غیر قابل قبول برابر با ۱۱۶ شرکت (۵۸۰ شرکت طی۵ سال) می باشد.

۵-۳) بررسی یافته‌ها و تفسیر نتایج پژوهش

۵-۳-۱)آزمون فرضیه اول

“بین بیش اعتمادی مدیریت و تجدید ارائه صورت های مالی شرکتها رابطه معناداری وجود دارد.”
نتیجه آزمون: مطابق با جدول ۴-۹ فصل چهارم، متغیر بیش اعتمادی مدیریت (COC) در سطح اطمینان ۹۵%، در مدل رگرسیونی تحقیق معنادار می باشد و لذا فرضیه اول مبنی بر این که بین اطمینان بیش از حد مدیریت به سود و تجدید ارائه صورت های مالی رابطه معناداری وجود دارد، تایید می شود. از سوی دیگر با توجه به علامت مثبت ضریب متغیر مزبور می توان نتیجه گرفت که بین بیش اعتمادی مدیریت و تجدید ارائه صورت های مالی رابطه مستقیم معناداری وجود دارد.

۵-۳-۲)آزمون فرضیه دوم

“بین درصد مدیران غیر موظف هیات مدیره و تجدید ارائه صورت های مالی شرکت ها رابطه معناداری وجود دارد.”
نتیجه آزمون: مطابق با جدول ۴-۹ فصل چهارم، متغیر درصد مدیران غیر موظف هیات مدیره (OUTSIDER) در سطح اطمینان ۹۵%، در مدل رگرسیونی تحقیق معنادار می باشد و لذا فرضیه دوم مبنی بر این که بین درصد مدیران غیر موظف هیات مدیره و تجدید ارائه صورت های مالی شرکت ها رابطه معناداری وجود دارد، تایید می شود. از سوی دیگر با توجه به علامت منفی ضریب متغیر مزبور می توان نتیجه گرفت که بین درصد مدیران غیر موظف هیات مدیره و تجدید ارائه صورت های مالی رابطه معکوس معناداری وجود دارد.

۵-۳-۳)آزمون فرضیه سوم

“بین دوگانگی مدیر عامل و تجدید ارائه صورت های مالی شرکت ها رابطه معناداری وجود دارد.”