دسته بندی علمی – پژوهشی : تاثیر بیش اعتمادی مدیریت بر تجدید ارائه صورتهای مالی- قسمت ۲۶

واریانس های نابرابر هستند. در واقع ما در تخمین رگرسیون که با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی انجام می‌شود ابتدا فرض می‌کنیم که تمامی جملات خطا دارای ‍‍واریانسهای برابر هستند و بعد از ان که مدل را تخمین زدیم سپس با استفاده از یک سری روش‌ها و تکنیک‌ها به بررسی این فرض می‌پردازیم و این که آیا واقعاً در مدل ما واریانس همسانی وجود ندارد؟ سوال طبیعی که اینجا مطرح می‌شود این است که آیا معیاری آماری وجود دارد که میزان نابرابری واریانس‌ها را اندازه گیری کند تا با استفاده ار آن بتوانیم بگوییم که اگر میزان نابرابری واریانس‌ها از مقداری بیشتر باشد مدل ما مشکل واریانس ناهمسانی دارد. برای پاسخگویی به سوال فوق باید گفت که اقتصاددانان از روش‌های گوناگونی استفاده می‌کنند که می‌توان برای مثال روش آزمون پاگان و آزمون وایت و آزمون پارک را نام برد که البته یکی از پرکاربردترین روشها آزمون وایت است. به منظور برآورد واریانس ناهمسانی در این تحقیق از آزمون وایت استفاده شده است. نتایج حاصل از این آزمون به صورت جدول ۴-۷ بیان می شود.
جدول۴-۷ نتایج حاصل از ناهمسانی واریانس

مدل رگرسیونی آماره وایت P-value نتیجه آزمون
۱٫۵۴۳ ۰٫۳۶۷ عدم وجود ناهمسانی

نتایج حاصل از آزمون وایت(آماره F) در جدول (۴-۷) آورده شده است. نتایج نشان دهنده این مطلب است که آماره F مدل رگرسیونی تحقیق در سطح خطای ۰۵/۰معنی دار نیستند در نتیجه فرضیه صفر مبنی بر عدم وجود ناهمسانی واریانس در بین داده های مدل در سطح خطای ۰۵/۰تایید میشود. به همین دلیل می توان از مدل رگرسیونی OLS استفاده نماییم.

۴-۵-۴ آزمون هم خطی متغیرهای مستقل

هر چه تولرانس کم باشد اطلاعات مربوط به متغیر کم بوده و مشکلاتی در استفاده از رگرسیون ایجاد می‌شود. عامل تورم واریانس نیز معکوس تولرانس بوده و هر چقدر افزایش یابد باعث می‌شود واریانس ضرایب رگرسیون افزایش یافته و رگرسیون را برای پیش‌بینی نامناسب می‌سازد. حداقل میزان تولرانس برای متغیرهای مدل در منابع آماری ۱/۰یا ۲/۰در نظر گرفته شده است. همچنین تجربیات عملی حاکی از این است که اگر VIF بزرگتر از عدد ۵ باشد، مبین وجود یک اخطار احتمالی است و درصورتی که بزرگتر از ۱۰ باشد، یک اخطار جدی را یادآور می‌شود و حکایت از آن دارد که ضرایب رگرسیونی مربوطه به علت هم‌خطی چندگانه به صورت ضعیفی برآورد شده‌اند. با توجه به جدول ۴-۸، میزان تولرانس و عامل واریانس برای تمامی متغیرهای مستقل بیشتر از ۲/۰، و عامل تورم واریانس نیز بسیار نزدیک به ۱ است (از ۵ خیلی کمتر است)، در نتیجه فرضیه عدم وجود هم‌خطی بین متغیرهای مستقل تایید می‌شود.
جدول ۴-۸ آزمون هم‌خطی بین متغیر‌های مستقل

شر ح تولرانس عامل تورم
واریانس
COC بیش اعتمادی مدیریت ۱۵۷/۰ ۰۹۷/۱
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.