سایت مقالات فارسی – تاثیر بیش اعتمادی مدیریت بر تجدید ارائه صورتهای مالی- قسمت ۱۴

تعداد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تا پایان سال ۱۳۹۱

۴۷۴

تعداد شرکتهایی که در قلمرو زمانی پژوهش از بورس برون رفت داشته اند

(۱۰۶)

تعداد شرکتهایی که در قلمرو زمانی پژوهش وارد بورس شده اند

(۴۹)

تعداد شرکتهایی که در قلمرو زمانی پژوهش سال مالی آنها به ۲۹/۱۲ختم نمی شوند

(۸۱)

تعداد شرکتهایی که در قلمرو زمانی پژوهش سال مالی تغییر داده اند

(۲۲)

تعداد شرکتهایی که در قلمرو زمانی پژوهش به امور سرمایه گذاری و واسطه گری مالی اشتغال دارند

(۳۵)

تعداد شرکتهایی که در قلمرو زمانی پژوهش بیش از ۳ ماه وقفه معاملاتی داشته اند

(۶۵)

تعداد شرکت های مورد بررسی

۱۱۶

۳-۶) گردآوری اطلاعات
اطلاعات نظری و یافتههای تحقیقات پیشین و دادههای مورد نیاز تحقیق به صورت دقیق از منابع ثانویه گردآوری می گردد. برای گردآوری اطلاعات در مورد ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق و فرمولهای استخراج متغیرهای تحقیق از روش کتابخانهای استفاده میشود. دادههای آماری مرتبط با فرضیههای تحقیق با استفاده از روش اسناد و مدارک سازمانی از صورتهای مالی شرکت ها استخراج و با توجه به فرضیه های تحقیق، دادههای متغیرها از اطلاعات بدست آمده محاسبه شده است. با توجه به اینکه اطلاعات و دادههای گردآوری از اسناد حسابرسی شده استخراج می گردد و در تبدیل آنها از فرمولهایی استفاده میشود که در جامعه علمی مورد استفاده قرار میگیرد، در نتیجه میتوان ادعا نمود که وسیله اندازهگیری دارای اعتبار خواهد بود. با توجه به اینکه در محاسبه شاخصهای مورد مطالعه از فرمولهای خاصی استفاده میشود که به عنوان ابزار استاندارد جهانی محسوب میشوند و طبق اسناد موجود در ادبیات و پایه های نظری مختص اندازهگیری آن صفات محسوب میشوند، بنابراین از این دیدگاه میتوان به روایی وسیله اندازهگیری اطمینان حاصل کرد.بنابراین، داده‌های مورد نیاز این پژوهش از طریق بانک‌های اطلاعاتی رایانه‌ای و مراجعه به کتابخانه سازمان بورس و اوراق بهادار و استفاده از نرم افزار ره‌آورد نوین و مراجعه به وب سایت www.rdis.ir سایت متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار (مدیریت پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی)، جمع‌آوری خواهد گردید همچنین صورت های مالی شرکت ها شامل ترازنامه، صورت جریان وجوه نقد و یاداشت های همراه صورت های مالی در پایان هر سال مالی (۲۹ اسفند ماه) به عنوان ابزار تحقیق مورد استفاده قرار گرفته است.

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.