دسترسی به منابع مقالات : تاثیر بیش اعتمادی مدیریت بر تجدید ارائه صورتهای مالی- قسمت ۱۰

در شکل ۲-۲ به صورت خلاصه چگونگی تاثیرگذاری و تاثیرپذیری ترکیب هیات مدیره ارائه شده است که در ادامه به تشریح اجزای آن پرداخته می شود(بیک بشرویه، ۱۳۹۰).
شکل ۲-۲٫ چگونگی تاثیرگذاری و تاثیرپذیری ترکیب هیات مدیره
اندازه ترکیب
استقلال هیات مدیره
تنوع جنسیتی
تنوع تخصصی
چند عضویتی بودن اعضاء
ترکیب هیاتمدیره
عوامل
قانونی
عوامل اثرگذار
عوامل
شرکتی
عوامل
حاکمیتی
عوامل
بازاری
عوامل
فرهنگی
عملکرد شرکت
مالی
منابع انسانی
رقابتی
و …
نقش تامین منابع
نقش نظارتی
نقش خدماتی
نقش استراتژیک
اثربخشی نقشی
۲-۳-۴-۳) اثر جنبه های ترکیب بر میزان اثربخشی هیاتمدیره در ایفای نقش استراتژیک
گوداشتاین و دیگران[۴۷] (۱۹۹۴) معتقدند هر چه اندازه هیات مدیره بزرگ تر بوده و از نظر تخصصی متنوع تر باشد، این مسئله علی رغم اثرات مثبت در حوزه های دیگر، در ایفای نقش استراتژیک از جانب هیات مدیره (از جنبه اعمال تغییرات استراتژیک) تاثیر منفی می گذارد. این در حالیست که
روئیگراک و دیگران[۴۸] (۲۰۰۶) میان دو عامل اندازه هیات مدیره و مشارکت استراتژیک هیات مدیره رابطه منفی پیدا ننمودند. از نظر برانینگی و دیگران[۴۹] (۲۰۰۷) و روئیگراک و دیگران (۲۰۰۶) میان تعداد اعضای مستقل هیات مدیره و ایفای اثربخش نقش استراتژیک هیات مدیره رابطه مثبتی وجود دارد. از سوی دیگر بیلیموریا[۵۰] (۲۰۰۰) معتقد است حضور زنان در تیم هیات مدیره می تواند در ایفای نقش استراتژیک (از منظر طرح موضوعات جدید استراتژیک) اثر مثبتی داشته باشد.
۲-۳-۴-۴) اثر جنبه های ترکیب بر میزان اثربخشی هیاتمدیره در ایفای نقش نظارتی
فیچ و شیوداسانی [۵۱](۲۰۰۶) معتقدند چند عضویتی بودن اعضای هیات مدیره بر ایفای نقش نظارتی آنان تاثیر منفی دارد. از سوی دیگر جنسن [۵۲](۱۹۸۶) معتقد است حضور اعضای مستقل در ترکیب هیات مدیره می تواند در ایفای اثربخش تر نقش نظارتی هیات مدیره موثر باشد. از سوی دیگر هیلمن و دالزیل[۵۳] (۲۰۰۳) معتقدند حضور زنان در تیم هیات مدیره می تواند در ایفای نقش نظارتی اثر مثبتی داشته باشد.
۲-۳-۴-۵)اثر جنبه های ترکیب بر میزان اثربخشی هیاتمدیره در ایفای نقش خدماتی
احمد و دیگران[۵۴] (۲۰۰۶) اشاره دارند که اندازه هیات مدیره با اثربخشی هیات مدیره در ایفای نقش خدماتی (از جنبه اطلاع رسانی مالی به ذینفعان) رابطه ای معکوس و تعداد اعضای مستقل حاضر در ترکیب هیات مدیره با اثربخشی هیات مدیره در ایفای این نقش رابطه ای مثبت دارد. چن و جگی[۵۵] (۲۰۰۰) نیز معتقدند با افزایش تعداد اعضای مستقل هیات مدیره بر کیفیت نقش خدماتی هیات مدیره از جنبه