تاثیر بیش اعتمادی مدیریت بر تجدید ارائه صورتهای مالی- قسمت ۷

پ) دلایل ناشی از ویژگی های استانداردهای حسابداری
عده ای تغییرات صورت گرفته در حرفه حسابداری طی سال های اخیر که شرکت ها را ملزم به اعمال کنترل های سخت تر در زمینه گزارشگری مالی و اصلاح اشتباهات نموده است وافزایش پیچیدگی استانداردها و قواعد حسابداری و گزارشگری را در رشد تجدید ارائه صورت های مالی مؤثر تشخیص
داده اند(گونزالس و همکاران، ۲۰۰۴).
ت)دلایل ناشی از کیفیت حسابرسی صورت های مالی
عامل قابل ذکر دیگر کیفیت حسابرسی است .درتحقیقات گذشته این نکته نیز تأیید شده است که هرچه کیفیت حسابرسی و میزان شناخت حسابرس از فعالیت صاحبکار بالاتر باشد، احتمال تجدید ارائه صورت های مالی در سال های آتی به شدت کاهش می یابد(گونزالس و همکاران).

۲-۲-۲) واکنش به علل ارائه مجدد صورت های مالی

اگرچه ممکن است فشارها و مشکلات دیگری نیز وجود داشته باشد که جایگاه شرکت را تنزل دهد، به هر حال، عوامل مهم اثرگذار بر میزان نیت و قصد مدیریت و میزان تحریف صورت های مالی، شرح داده شدند. درباره واکنش به عوامل موثر بر ارائه مجدد صورت های مالی، محققان پنج روش ارائه نموده اند که می توان با استقرار، تقویت و به کارگیری آن ها میزان آسیب وارده به شهرت و اعتبار مدیریت و شرکت را محدود نمود. به بیان دیگر، محققان معتقدند با به کارگیری صحیح راه حل های مطرح شده، می توان میزان قصد و نیت مدیریت و تحریف صورتهای مالی را کنترل نمود(کراس و همکاران[۷]، ۲۰۰۴).
روش های مطرح شده توسط محققان برای واکنش به علل ارائه مجدد عبارتند از:
۱) تایید ماهیت مشکلات[۸]
۲) پذیرش خطا و تقصیر [۹]
۳) ارتباطات آزادانه[۱۰]
۴) حاکمیت شرکتی[۱۱]
۵) رعایت هنجارها[۱۲]
تایید ماهیت مشکلات و ارتباطات آزادانه، معمولا میزان تحریف صورت های مالی را کاهش می دهند، حاکمیت شرکتی و رعایت هنجارها، عمدتاً منجر به کاهش میزان قصد و نیت بدخواهانه مدیریت می شوند، و پذیرش خطا و تقصیر، هم موجب کاهش نیت بدخواهانه و هم موجب کاهش تحریف خواهد شد(کراس و همکاران، ۲۰۰۴).

۲-۲-۳) پیامدهای ارائه مجدد صورت های مالی

چند مورد مهم از انواع اشتباهات سهوی و تخلفات عمدی در ادامه مورد بحث قرار می گیرند که منجر به تجدید ارائه صورت های مالی خواهند شد(کراس و همکاران، ۲۰۰۴).
شناسایی درآمد
درآمد حاصل از فروش و خدمات، مرکز ثقل توانایی شرکت برای رشد وپیشرفت است. چنانچه شرکتی درآمد دوره های گذشته خود را بیش از میزان واقعی گزارش نماید، نه تنها عملکرد گذشته آن اغراق آمیز بوده است بلکه ممکن است رشد آینده شرکت نیز متزلزل شود. به بیان دیگر، از منظر سرمایه گذاران، درخصوص روند آتی شرکت ابهام ایجاد خواهد شد. لذا، نگرانی سرمایه گذاران پیرامون رشد آتی شرکت باعث تجدید نظر در ارزش شرکت خواهد شد که به صورت تقلیل ارزش ظاهر خواهد شد. در سا لهای اخیر، اکثر ارائه مجددها دارای اصلاح اشتباه ناشی از شناسایی درآمد هستند و به نظر می رسد شرکت های پیشرفته بیشتر تمایل به تجدید ارائه دارند. آمار نشان می دهد بیش از یک سوم ارائه مجددهای حسابداری در آمریکا مربوط به صنایع پیشرفته بوده است(وو[۱۳]، ۲۰۰۴).
ذخایر
بر اساس اصول حسابداری، شرکت می تواند برای بدهی های قابل پیش بینی، برگشت از فروش و خدمات پس از فروش در حساب ها ذخیره منظور نماید.تخصیص نامناسب ذخیره احتمال وقوع تجدید ارائه صورت های مالی را افزایش خواهد داد. برای نمونه، در شرکت سان بیم علاوه بر مسائل مربوط به شناخت درآمد، یکی دیگر از دلایل ارائه مجدد صور تهای مالی سال ۱۹۹۸ ایجاد ذخیره نامناسب، بود. این شرکت در سال ۱۹۹۶ اقدام به ایجاد ذخیره نمود تا زیان گزارش شده را افزایش دهد و ذخایر مازاد را در سال ۱۹۹۷ به سود منتقل کرد تا بتواند سود شرکت را متورم نماید(وو، ۲۰۰۴).
ارائه بیش از واقع دارایی ها
مقوله ارائه مجدد صور تهای مالی شامل انعکاس بیش از حد دارایی ها نظیر موجودی کالا، دارایی های ثابت مشهود و دارایی های نامشهود است که به دلیل اختلاط هزینه و بهای تمام شده ایجاد می گردد. به عنوان مثال، چنانچه بهای تمام شده موجودی بیش از واقع گزارش گردد به طور تصنعی ارزش موجودی افزایش می یابد و منجر به افزایش سود دوره جاری می گردد. برای نمونه، شرکت Rite Aid
صورت های مالی خود را در سال ۲۰۰۰ به دلیل گزارش بیش از واقع سود خالص دوره گذشته از طریق شیوه های مدیریت ارزش موجودی کالا، تجدید ارائه نمود. مدیریت شرکت بابت سرقت و اَُفت موجودی فیزیکی ذخیره قابل ملاحظ های در نظر نگرفت و بنابراین، بهای تمام شده کالاهای فروش رفته را کمتر گزارش نمود(وو، ۲۰۰۴).
مخارج سرمایه ای
یکی دیگر از دلایل ارائه مجدد صور تهای مالی، طبقه بندی نادرست مخارج به حساب مخارج سرمایه ای به جای هزینه است. در این حالت، هزینه ها کمتر از میزان واقعی گزارش می گردند و سود خالص بیشتر از میزان واقعی گزارش می شود. در حقیقت، زمانی که شرکت از بهای تمام شده جاری در آینده منتفع نمی گردد نباید این مبالغ به حساب مخارج سرمایه ای منظور شود. برای مثال، شرکت Waste Management صورت های مالی خود را برای سالهای ۱۹۹۲ الی۱۹۹۷ به علت سرمایه ای نمودن مخارج جاری، ارائه مجدد نمود. در واقع شرکت سود عملیاتی خود را با کمتر از واقع نشان دادن هزینه های عملیاتی، افزایش داده است(وو، ۲۰۰۴).
ارائه کمتر از واقع بدهی ها و کاهش ارز

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

ش دارایی ها
کمتر از واقع گزارش کردن بدهیها، بیانگر قصور در ثبت بدهیهای برآوردی واحتمالی است. درحقیقت، بیانگر آن است که در شرکت بدهیهای ثبت نشده ای وجود دارد که احتمال وقوع ارائه مجدد را افزایش
می دهد. قصور در ثبت صحیح کاهش ارزش دارایی ها نظیر دریافتنی های غیرقابل وصول، کاهش ارزش دارایی های بلند مدت و ذخیره موجودیهای ناباب نیز منجر به تجدید ارائه صورتهای مالی خواهد شد. بنابراین، شرکت های با درجه اهرم بالا و شرکتهای زیان ده انگیزه بالائی برای تجدید ارائه صورتهای مالی خود دارند. (وو[۱۴]، ۲۰۰۴).

بخش دوم: مبانی نظری هیات مدیره

پژوهش های انجام شده حاکی از آن است که، دستیابی به اهداف راهبری شرکتی با سازوکارهای برون و درون سازمانی زیر تحقق می یابد. به عبارت دیگر سازو کارهای راهبری شرکتی بر دو نوع است(حساس یگانه،۱۳۸۷):
سازو کارهای برون سازمانی
سازو کارهای درون سازمانی

۲-۳-۱) سازو کارهای برون سازمانی

این سازو کارها عمدتا شامل مواردی به این شرح می باشد(کیسی و همکاران[۱۵]،۲۰۰۵، حسینی،۱۳۸۶):
نظارت قانونی: شامل تدوین، تصویب و استقرار قوانین نظارتی مناسب
نظام حقوقی: قوانین موجود در یک کشور می تواند اثر زیادی بر حمایت از سرمایه گذاران داشته و تعیین کننده نوع حاکمیت شرکتها در یک کشور باشد.