تاثير نانو ذره منیزیم بر رشد، بقاء و ترکیب لاشه بچه ماهی قزل آلای رنگین کمان- قسمت 11

فرم تعهد اساتید در قبال نتایج حاصل از پایان‌نامه كارشناسی‌ارشد یا رساله دكتری
اینجانبان اساتید راهنما و مشاور پایان‌نامه آقای مجید محبی، دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته منابع طبیعی گرایش تکثیر و پرورش آبزیان با عنوان تاثیر نانو ذره منیزیم بر رشد، بقاء و ترکیب لاشه بچهماهی قزلآلای رنگینکمان (Oncorhynchus mykiss) متعهد می‌شویم بدون در نظر گرفتن حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران نسبت به انتشار نتایج حاصل از تحقیق مذكور (در قالب كتاب، مقاله، طرح تحقیقاتی، اختراع، اكتشاف و …) اقدام ننمائیم.
نام و نام‌خانوادگی استاد راهنما: دكتر هومن رجبی اسلامی نام و نام‌خانوادگی استاد راهنما:
تاریخ و امضاء تاریخ و امضاء
نام و نام‌خانوادگی استاد مشاور: دكتر مهدی سلطانی نام و نام‌خانوادگی استاد مشاور:
تاریخ و امضاء تاریخ و امضاء
درتاریخ ……………….فرم مزبور كه به امضاء اساتید محترم راهنما و مشاور رسیده‌است، دریافت گردید.
امضاء مدیر پژوهش دانشكده

فرم شماره 2

فرم تعهد دانشجویان در قبال نتایج حاصل از پایان‌نامه كارشناسی‌ارشد یا رساله دكتری
اینجانب مجید محبی ورودی 1391 مقطع کارشناسی ارشد رشته رشته منابع طبیعی گرایش تکثیر و پرورش آبزیان كه موضوع پایان‌نامه‌ام تحت عنوان: تاثیر نانو ذره منیزیم بر رشد، بقاء و ترکیب لاشه بچه ماهی قزلآلای رنگینکمان(Oncorhynchus mykiss) در شورای گروه تخصصی به تصویب رسیده، متعهدمی‌گردم الف) كلیه مطالب و مندرجات پایان‌نامه / رساله ام بر اساس اصول علمی و حاصل از تحقیقات خودم تهیه شود و در صورت استفاده از مطالب، نتایج تحقیقات، نقل قول‌ها، جداول و نمودارهای دیگران در پایان‌نامه/رساله، منابع و ماخذ آن به نحوی كه قابل تشخیص و تفكیک از متن اصلی باشد قید گردد.
ب) در صورتیكه از نتایج تحقیقاتم علاوه بر پایان نامه / رساله، كتاب،‏ مقاله، اختراع، اكتشاف و هر گونه تولیدات علمی حاصل شود، صرفاً بنام دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران بوده و این موضوع صراحتاً در مكاتبات و تولیدات اینجانب درج و بر اساس ضوابط دانشگاه اقدام نمایم.
ج) در صورت استفاده از كمكهای مالی و غیر مالی نهادهای دولتی و غیر دولتی از موضوع تحقیق اینجانب مراتب را كتباً به دانشكده اطلاع دهم در غیر اینصورت دانشكده مجاز به تغییر عنوان پایان‌نامه یا سایر اقدامات حقوقی می‌باشد.
نام و نام‌خانوادگی دانشجو: مجید محبی
تاریخ و امضاء
در تاریخ ……………….. فرم مزبور كه توسط آقای/ خانم …………………………..به امضاء رسیده است، دریافت گردید.
امضاء مدیر پژوهش دانشكده

فرم شماره 5

اینجانبان اساتید راهنما و مشاور پایان نامه / رساله خانم / آقای مجید محبی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته رشته منابع طبیعی گرایش تکثیر و پرورش آبزیان متعهد میشویم در کلیه تولیدات علمی مستخرج از این پایان نامه / رساله (اعم از مقاله، طرح پژوهشی، کتاب، اختراع و ….) که به منظور استفاده از تسهیلات تشویقی، سفرهای علمی، فرصت مطالعاتی و امتیاز ارتقاء علمی (اعضاء هیات علمی واحد و ….) ارائه میگردد، نسبت به درج آدرس دقیق دانشگاه و واحد و رعایت ترتیب و توالی آن به عنوان تنها آدرس خود بصورت زیر اقدام نمائیم. بدیهی است چنانچه تحت هر شرایطی و در هر زمان، دانشگاه خلاف موارد ذکر شده را مشاهده نماید نسبت به تصمیم اتخاذ شده هیچگونه ادعایی نداشته و حق هر گونه اعتراضی را از خود سلب و ساقط مینمائیم.
آدرس دانشگاه و واحد به فارسی: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، گروه شیلات، تهران، ایران.
آدرس دانشگاه و واحد به انگلیسی:
Science and Research branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran. Department of Fisheries,
نام و نام خانوادگی استاد راهنما: هومن رجبی اسلامی نام و نام خانوادگی استاد مشاور: مهدی سلطانی
تاریخ و امضاء: تاریخ و امضاء:
اینجانب مجید محبی دانشجوی ورودی 91 مقطع کارشناسی ارشد رشته رشته منابع طبیعی گرایش تکثیر و پرورش آبزیان متعهد میشوم در کلیه تولیدات علمی مستخرج از پایان نامه / رسالهام با عنوان تاثیر نانو ذره منیزیم بر رشد، بقاء و ترکیب لاشه بچه ماهی قزلآلای رنگینکمان(Oncorhynchus mykiss)به منظور تسویه حساب و یا استفاده از تسهیلات تشویقی و سفرهای علمی و ….. نسبت به درج آدرس دقیق دانشگاه و واحد و رعایت ترتیب و توالی آن بصورت ذیل به عنوان تنها آدرس خود اقدام نمایم. بدیهی است چانچه تحت هر شرایطی و در هر زمان، دانشگاه خلاف موارد ذکر شده را مشاهده نماید نسبت به تصمیم اتخاذ شده هیچگونه ادعایی نداشته و حق هر گونه اعتراضی را از خود سلب و ساقط می نمایم.
Science and Research branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran. Department of Fisheries,
نام و نام خانوادگی دانشجو: مجید محبی
تاریخ و امضاء:

  1. muffle furnace ↑

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *