دسته بندي علمی – پژوهشی : تأثیر به ‌کارگیری سیستم‌ اطلاعات مدیریت بر تصمیمات مالی مدیران حوزه علمیه استان …

 
برای آزمون فرض صفر، فرضی که مدعی است متغیرهای x و y همبستگی با هم نداشته و به صورت تصادفی این زوج‌ها جور شده‌اند، نیازی به فرض خاصی در مورد جامعه مورد نمونه‌گیری نیست. برای مقادیر کوچک n، n≤۱۰، آزمون مبتنی بر جدول مربوطه قرار دارد که از توزیع دقیق نمونه‌گیری rs تعیین می‌شوند. برای مقادیر بزرگ، n>10، توزیع rs را می‌توان با توزیع نرمال تقریب زد که در این صورت، به امید ریاضی و واریانس آن نیاز داریم. پس تحت فرض صفر، امید ریاضی و واریانس rs عبارت‌اند از:
 
 
(آذر و مؤمنی، ۱۳۸۵: ۲/۳۰۳ـ۳۰۵).
فصل چهارم
گردآوری و تجزیه و تحلیل داده‌ها
مقدمه
مرحله عملی و اصلی یک کار پژوهشی، دستیابی به پاسخی است که محقق در بدو تحقیق در ‌پی ‌رسیدن به ‌آن است. جهت رسیدن به این مهم، اطلاعات جمع‌آوری‌شده مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرند. در مرحله تجزیه و تحلیل، نکته مهم این است که محقق باید اطلاعات و داده‌ها را در مسیر هدف تحقیق، پاسخگویی به سؤال یا سؤالات تحقیق و نیز ارزیابی فرضیه‌های خود جهت داده و مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد. تجزیه و تحلیل داده‌ها فرآیندی چندمرحله‌ای است که طی آن، داده‌هایی که از طریق به‌کارگیری ابزارهای جمع‌آوری در نمونه (جامعه) آماری فراهم آمده‌اند، خلاصه، کدبندی و دسته‌بندی و در نهایت پردازش می‌شوند تا زمینه برقراری انواع تحلیل‌ها و ارتباط‌ها بین این داده‌ها فراهم آید. در ‌این فرآیند، داده‌ها هم ‌از لحاظ مفهومی و هم ‌از لحاظ تجربی پالایش می‌شوند و تکنیک‌های گوناگون آماری، نقش بسزایی در استنتاج‌ها و تعمیم‌ها بر عهده دارند.
پس از جمع‌آوری داده‌ها بایستی این داده‌ها به اطلاعات قابل فهم تبدیل شوند و مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند و این کاری است که در این فصل، به‌تفصیل به آن پرداخته شده است. ابتدا با استفاده از جدول‌ها و نمودارها به تجزیه و تحلیل توصیفی داده‌ها پرداخته و سپس با استفاده از آمار استنباطی، فرضیات تحقیق مورد آزمون قرار می‌گیرند.
مطالب اصلی این فصل بدین ترتیب سازمان‌دهی شده‌اند که ‌در بخش اول، ویژگی‌های جمعیتی پاسخ‌دهندگان توصیف می‌شود. این ویژگی‌ها شامل میزان تحصیلات، وضعیت سنی، وضعیت تأهل، سمت و سابقه خدمت افراد پاسخ‌دهنده است. در بخش دوم، فرضیات تحقیق با توجه به پاسخ‌های جمع‌آوری‌شده افراد، تجزیه و تحلیل می‌شوند و در بخش سوم به مقایسه و رتبه‌بندی مؤلفه‌های تحقیق پرداخته می‌شود.
بخش اول:‌ بررسی ویژگی‌های جمعیتی پاسخ‌دهندگان
۴ـ۱ـ۱٫ دانشگاه محل خدمت پاسخ‌دهندگان
جدول ۴ـ۱ـ۱٫ توزیع فراوانی پاسخ‌دهندگان برحسب دانشگاه محل خدمت

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

ردیف عنوان سازمان فراوانی درصد
۱ صندوق قرض الحسنه دفترتبلیغات اسلامی ۹ ۵۴/۱۱
۲ موسسه فرهنگی فردوس وسف ۷ ۹۷/۸
۳ معاونت فرهنگی و تبلیغی ۱۳ ۶۷/۱۶