تأثیر به ‌کارگیری سیستم‌ اطلاعات مدیریت بر تصمیمات مالی مدیران حوزه علمیه استان …

در تحقیق حاضر ابزار اصلی سنجش، پرسش‌نامه بوده است که یکی از ابزارهای رایج، دقیق و روشی مستقیم برای کسب داده‌های تحقیق می‌باشد. پرسش‌نامه، مجموعه‌ای از سؤال‌هاست که پاسخ‌دهنده با ملاحظه آنها پاسخ لازم را می‌دهد؛ این پاسخ، داده مورد نیاز پژوهشگر را تشکیل می‌دهد.
اجزای اصلی این پرسش‌نامه عبارت‌اند از: الف) نامه همراه و ب) سؤال‌ها.
الف) نامه همراه: در این قسمت، هدف از گرد‌آوری داده‌ها به وسیله پرسش‌نامه و ضرورت همکاری پاسخ‌دهنده در عرضه داده‌های مورد نیاز بیان می‌شود. در صفحه اول پرسش‌نامه مورد استفاده در این تحقیق، هدف فوق برآورده شده است؛ بدین ترتیب که ابتدا ضمن معرفی تحقیق، هدف از انجام تحقیق بیان شده است.
ب) سؤال‌ها: اولین قدم در تعیین نوع سؤال‌های پرسش‌نامه، مشخص کردن متغیرهای پژوهش است. پس از آن محقق می‌تواند در مورد نوع سؤال‌هایی که می‌تواند متغیرها را اندازه‌گیری کند، تصمیم بگیرد. سؤال‌های مورد استفاده در پرسش‌نامه حاضر، سؤال بسته‌ ـ پاسخ است. این نوع سؤال‌ها، مجموعه‌ای از گزینه‌ها را ارائه می‌دهند تا پاسخ‌دهنده از میان آنها یکی را انتخاب کند. مزیت عمده سؤال‌های بسته ـ پاسخ در استخراج و تجزیه و تحلیل آسان و سریع داده‌ها است.
طیف مورد استفاده در پرسش‌نامه‌ها، طیف لیکرت بوده و نحوه چیدمان سؤالات پرسش‌نامه‌ها برای سنجش متغیرهای تحقیق، به صورت زیر می‌باشد:
جدول ۳ـ۳٫ نحوه چیدمان سؤالات پرسش‌نامه‌ها برای سنجش متغیرهای تحقیق

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

عامل مورد مطالعه پرسش‌نامه شماره ۱ پرسش‌نامه شماره ۲
سیستم‌های اطلاعات مدیریت سؤالات ۱ تا ۱۶
تصمیم‌گیری شناسایی مسئله سؤالات ۱ تا ۶
شناسایی و ارزیابی راه‌حل‌ها سؤالات ۷ تا ۱۳
انتخاب راه‌حل سؤالات ۱۴ تا ۲۰
اجرای راه‌حل سؤالات ۲۱ تا ۲۴