تأثیر به ‌کارگیری سیستم‌ اطلاعات مدیریت بر تصمیمات مالی مدیران حوزه علمیه …

۲

α

سطح خطا

۰۵/۰

۳

مقدار آماره z

۹۶/۱

۴

برآورد واریانس جامعه

۸۱۴/۰

۵

ε

میزان دقت

۱۵/۰

۶

N

اندازه نمونه

۷۴

با توجه به حداقل اندازه نمونه به‌دست‌آمده و به دلیل احتمال عدم برگشت برخی از پرسش‌نامه‌ها, تعداد بیشتری توزیع شد که نهایتاً تعداد ۷۸ مورد جمع‌آوری گردید.
۳ـ۸٫ روش گردآوری داده‌ها
روش گردآوری داده‌ها و اطلاعات را به‌طور کلی می‌توان به دو بخش تقسیم کرد: روش‌های کتابخانه‌ای، و روش‌های میدانی. روش‌های کتابخانه‌ای، بسته به نوع سند و موضوع تحقیق، ممکن است با استفاده از فیش یا جدول یا نقشه و کروکی یا فرم‌های شبه‌پرسش‌نامه، یا ترکیبی از همه آنها انجام پذیرد. روش‌های میدانی که از شهرت بیشتری برخوردارند عبارت‌اند از: روش پرسش‌نامه‌ای، روش مصاحبه، روش مشاهده، روش آزمون و روش‌های صوتی و تصویری. هر کدام از این روش‌ها دارای ابزار خاص خود هستند که محقق با به‌کارگیری آنها می‌تواند نسبت به جمع‌آوری و طبقه‌بندی اطلاعات اقدام کند (حافظ‌نیا، ۱۳۸۵: ۱۶۳ـ۱۶۴).
در تحقیق حاضر از دو روش کتابخانه‌ای و میدانی برای جمع‌آوری داده‌ها استفاده شده است. در روش کتابخانه‌ای با مطالعه کتب و مقالات، مطالب مربوط به ادبیات موضوع جمع‌آوری شده و در روش میدانی، با تجزیه و تحلیل پرسش‌نامه‌های توزیع‌شده، داده‌ها گردآوری شده‌اند.
۳ـ۹٫ ابزار جمع‌آوری داده‌ها
در این پژوهش، برای جمع‌آوری داده‌های تحقیق از ابزار پرسش‌نامه استفاده شده است. با استفاده از داده‌های حاصل از پرسش‌نامه یادشده، فرضیه‌های تحقیق مورد ارزیابی و آزمون قرار گرفتند. نمونه پرسش‌نامه این تحقیق در بخش پیوست‌ها آورده شده است.
۳ـ۹ـ۱٫ اجزای پرسش‌نامه
پرسش‌نامه به عنوان یکی از متداول‌ترین ابزار جمع‌آوری اطلاعات در تحقیقات پیمایشی، عبارت است از مجموعه‌ای از پرسش‌های هدف‌دار که با بهره‌گیری از مقیاس‌های گوناگون، نظر، دیدگاه و بینش یک فرد پاسخگو را مورد سنجش قرار می دهد (خاکی، ۱۳۸۶: ۲۴۲).

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است