سامانه پژوهشی – تأثیر به ‌کارگیری سیستم‌ اطلاعات مدیریت بر تصمیمات مالی مدیران حوزه علمیه استان …

محققان معمولاً برای انجام پژوهش‌های پیمایشی، از روش‌های میدانی نیز استفاده می‌کنند. روش‌های میدانی به روش‌هایی اطلاق می‌شود که محقق برای گردآوری اطلاعات ناگزیر است به محیط بیرون برود و با مراجعه به افراد یا محیط، و نیز برقراری ارتباط مستقیم با واحد تحلیل یعنی افراد، اعم از انسان، مؤسسات، سکونتگاه‌ها، موردها و غیره، اطلاعات مورد نظر خود را گردآوری کند. در واقع، او باید ابزار سنجش یا ظروف اطلاعاتی خود را به میدان ببرد و با پرسشگری، مصاحبه، مشاهده و تصویربرداری آنها را تکمیل نماید و سپس برای استخراج، طبقه‌بندی، و تجزیه و تحلیل به محل کار خود برگردد (حافظ‌نیا، ۱۳۸۵: ۱۷۹).
با توجه به مطالب یادشده، می‌توان گفت پژوهش حاضر از روش پیمایشی ـ میدانی برای بررسی موضوع استفاده می‌کند.
۳ـ۴٫ فرضیات تحقیق
فرضیه عبارت است از حدس یا گمان اندیشمندانه درباره ماهیت، چگونگی و روابط بین پدیده‌ها، اشیا و متغیرها، که محقق را در تشخیص نزدیک‌ترین و محتمل‌ترین راه برای کشف مجهول کمک می‌نماید؛ بنابراین، فرضیه گمانی است موقتی که درست بودن یا نبودنش باید مورد آزمایش قرار گیرد. فرضیه بر اساس معلومات کلی و شناخت‌های قبلی یا تجارب محقق پدید می‌آید. این شناخت‌ها ممکن است بر اساس تجارب یا مطالعات قبلی باشد، از منابع شفاهی به دست آمده باشد، یا در جریان مطالعه ادبیات تحقیق حاصل شده باشد (حافظ‌نیا، ۱۳۸۵: ۱۱۰).
در پژوهش حاضر با مطالعه پیشینه موضوع تحقیق، یک فرضیه اصلی و پنج فرضیه فرعی در نظر گرفته شده است؛ فرضیه اصلی عبارت است از: بین به‌کارگیری سیستم‌های اطلاعات مدیریت و تصمیمات مالی مدیران حوزه علمیه قم رابطه معنی‌داری وجود دارد. این فرضیه را می‌توان بر اساس مدل عقلایی فرآیند تصمیم‌گیری (برگرفته از: هَچ، ۱۳۸۵: ۲/۴۳۸) به پنج فرضیه فرعی زیر بسط داد:
ـ بین به‌کارگیری سیستم‌های اطلاعات مدیریت و شناسایی مسئله رابطه معنی‌داری وجود دارد؛
ـ بین به‌کارگیری سیستم‌های اطلاعات مدیریت و شناسایی و ارزیابی راه‌حل‌ها رابطه معنی‌داری وجود دارد؛
ـ بین به‌کارگیری سیستم‌های اطلاعات مدیریت و انتخاب راه‌حل رابطه معنی‌داری وجود دارد؛
ـ بین به‌کارگیری سیستم‌های اطلاعات مدیریت و اجرای راه‌حل رابطه معنی‌داری وجود دارد؛
ـ بین به‌کارگیری سیستم‌های اطلاعات مدیریت و ارزیابی نتایج رابطه معنی‌داری وجود دارد.
۳ـ۵٫ متغیرهای تحقیق
۳ـ۵ـ۱٫ متغیر مستقل
متغیر مستقل، یک ویژگی از محیط فیزیکی یا اجتماعی است که بعد از انتخاب، دخالت یا دستکاری شدن توسط محقق، مقادیری را می‌پذیرد تا تأثیرش بر روی متغیر دیگر (متغیر وابسته) مشاهده شود (سرمد و دیگران، ۱۳۸۵: ۴۳). متغیر مستقل در این تحقیق، «به‌کارگیری سیستم‌های اطلاعات مدیریت» در نظر گرفته شده است.
۳ـ۵ـ۲٫ متغیر وابسته
متغیر وابسته، متغیری است که تغییرات آن تحت تأثیر متغیر مستقل قرار می‌گیرد (سرمد و دیگران، ۱۳۸۵: ۴۴). در این تحقیق، «تصمیم‌گیری» و مؤلفه‌های آن شامل «شناسایی مسئله»، «شناسایی و ارزیابی راه‌حل‌ها»، «انتخاب راه‌حل»، «اجرای راه‌حل» و «ارزیابی نتایج»، به عنوان متغیر‌های وابسته انتخاب شده‌اند.
۳ـ۶٫ جامعه آماری
یک جامعه آماری عبارت است از مجموعه‌ای از افراد یا واحدها که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند. معمولاً در هر پژوهش، جامعه مورد بررسی یک جامعه آماری است که پژوهشگر مایل است درباره صفت (صفت‌ها) متغیر واحدهای آن به مطالعه بپردازد. برای مثال، اگر پژوهشگری مایل باشد درباره مشکلات اجتماعی ـ اقتصادی دانشجویان ایران به مطالعه بپردازد، جامعه آماری مورد بررسی شامل تمام افرادی است که در نظام آموزش عالی ایران در یک مقطع زمانی مشخص ثبت‌نام کرده‌اند (سرمد و دیگران، ۱۳۸۵: ۱۷۷).
جامعه آماری در این تحقیق، مدیران حوزه علمیه قم، شامل صندوق قرض الحسنه دفترتبلیغات اسلامی، موسسه فرهنگی فردوس وسف، معاونت فرهنگی و تبلیغی، معاونت فرهنگی و تبلیغی ، مرکز امور بین الملل، دانشگاه باقرالعلوم ، موسسه بوستان کتاب ، و پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی می‌باشند. گفتنی است این مدیران در سمت‌های شغلی ریاست، معاون، مدیرکل ، مدیر و سرپرست مورد بررسی قرار گرفته‌اند.
جدول ۳ـ۱٫ توزیع فراوانی مدیران برحسب محل خدمت

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.

ردیف عنوان سازمان فراوانی درصد
۱ صندوق قرض الحسنه دفترتبلیغات اسلامی ۱۸ ۶۱/۱۱
۲ موسسه فرهنگی فردوس وسف ۱۴