مقاله دانشگاهی – بررسی منافع به کارگیریERP از دیدگاه حسابداران- قسمت ۲۱

هستند این آماره دارای توزیع خی دو با a-1 درجه ی آزادی است و چنانچه شود در سطح معنی داری رد می شود .
۳-۹-۵آزمون واریانس یکطرفه:
مقایسه میانگین های یک صفت کمی را در سه یا بیش از سه گروه با آنالیز واریانس یکطرفه راه حل مناسبی می باشد .
فرض صفر به صورت زیر است
H_0:
مبنی بر تساوی میانگین همه ی گروه ها ویا شباهت گروه ها با یکدیگر ،فرض مقابل این است که حداقل بین دو گروه تساوی میانگین ها برقرار نباشد .یعنی
بارد فرض صفر اختلاف معناداری بین حداقل دو گروه وجود دارد ،اینکه کدام یک از گروه ها متفاوت از بقیه می باشند با آزمون های دیگر مشخص خواهد گشت

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱مقدمه

پژوهشگرپس ازاین که روش تحقیق خودرا مشخص کرد وبا استفاد ه ازابزارهای مناسب داده های مورد نیاز را برای آزمون فرضیه های خود جمع آوری کرد ، اکنون نوبت آن است که با بهره گیری از تکنیک های آماری مناسبی که با روش تحقیق ، نوع متغییر ها …سازگاری دارد ، داده ها ی جمع آوری شده را دسته بندی و تجزیه و تحلیل نماید و در نهایت فرضیه هایی را که تا این مر حله او را در تحقیق هدایت کرده اند ، در بوته آزمون قرار دهد و تکلیف آن ها را روشن کند و سرانجام بتواند را ه حلی و پاسخی برای پرسش تحقیق بیابد . پیوند دادن موضوع تحقیق به رشته ای از اطلاعات موجود مستلزم اندیشه ای خلاق است ،معمولا موضوعی به ذهن محقق خطور می کند که یافتن منابع داده ها ی موجود ، برای بررسی آن مستلزم خلاقیت ذهنی کارمحقق است، آرایش و تنظیم داده ها نیز مستلزم خلاقیت است(خاکی ۳۰۳،۱۳۸۷).فرایند تجزیه و تحلیل داده ها ، فرایندی چند مرحله ای است که طی آن داده هایی که از طریق بکارگیری ابزارهای جمع آوری در جامعه(نمونه)آماری فراهم آمده اند ؛ خلاصه، کد بندی و دسته بندی …و در نهایت پردازش می شوند تا زمینه برقراری انواع تحلیل ها بین این داده ها به منظور آزمون فرضیه ها فراهم آید (همان منبع، ۳۰۵)تجزیه و تحلیل این اطلا عات به عنوان مرحله ای علمی ، از پایه های اساسی هر پژو هش علمی به شمارمی رود، که به این وسیله آن کلیه فعالیت های پژوهش تا رسیدن به نتیجه ، کنترل و هدایت می شوند .در این فصل به توصیف داده های پژوهشی و تجزیه و تحلیل هر یک از فرضیات پرداخته شده است.

۴-۲آمار توصیفی

در این بخش از تجزیه و تحلیل آماری به بررسی چگونگی توزیع نمونه‌های آماری از حیث متغیرهایی چون جنسیت ،وضعیت تاهل، سن، میزان تحصیلات وسابقه کار پرداخته می‌شود.

جدول۴-۱٫توزیع پاسخگویان برحسب متغیر جمعیت شناختی

متغیر گروه فراوانی درصد
جنسیت مرد ۱۰۰ ۷۶/۹
زن ۳۰ ۲۳/۱
وضعیت تاهل متاهل ۸۹ ۶۸/۵
منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است