دسترسی متن کامل – بررسی منافع به کارگیریERP از دیدگاه حسابداران- قسمت ۲۰

دیدگاه حسابداران درباره اجرایی بودن ERP

%۷۸

۶

منافع حسابداری ERP

%۸۲۸

۱۹

کل پرسشنامه

۸۰۶%

۲۵

جدول فوق آلفای کرونباخ و تعداد سوالات مربوط به متغیرهای پرسشنامه را ارائه می دهد. از آن جایی که مقدار آلفای کرونباخ بزرگتر از ۷/. است .لذا آزمون از پایایی قابل قبولی برخوردارمی باشد.

۳-۸روش تجزیه وتحلیل داده های پژوهش

در این تحقیق توصیف داده‌های جمعیت شناختی تحقیق با استفاده از آمار توصیفی ، جداول فراوانی ، نمودارهای دایره ای و میله ای انجام شده است.از آزمون کلموگروف اسمیرنف برای آزمون نرمال بودن متغیرها و با توجه به نرمال بودن داده ها برای تحلیل از روشهای آماری پارامتریکاستفاده شده است. برای مقایسه متغیرهای پژوهش با حد وسط مقیاس اندازه گیری از آزمون t برای یک نمونهاستفاده شده و به منظور بررسی تفاوت بین سه گروه یا بیشتر برای متغیر ها از آنالیز واریانس یک طرفه (ANOVA) همچنین برای مقایسه زوجی بین میانگین گروه ها آزمون زوجی شفه و برای بررسی رابطه بین دو متغیر نرمال از ضریب همبستگی پیرسون مورد استفاده قرار می گیرد و برای طبقه بندی و تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارهای EXCEL و spss18 استفاده می شود.

۳-۹توضیحات مربوط به آزمون

۳-۹-۱آزمون شفه :

یکی از پر کاربردترین روش ها برای آزمون مقابله های نامتعامد پسین آزمونsشفه (۱۹۵۳) است که به اختصار به آزمون شفه معروف است از آنجا که این آزمون در مقایسه با آزمون های مقابله های نامتعامد پسین که به طور اخص برای مقایسه دو به دوی میانگین های تیماری ابداع شده است دارای توان به مراتب کمتری است آزمون شفه را در این مقوله برای مقایسه های غیر دو به دو به کار می گیرند همچنین چون این آزمون به نرمال نبودن داده ها و اندازه ها نابرابر نمونه ها نیز استوار(غیر حساس) است کاربرد بیشتری نسبت به آزمون های مشابه دارد .
از آنجا که قید تعامد بین مقابله ها در این آزمون وجود ندارد می توان بیش ازa-1 سوال(مقابله)مطرح نمودو آزمود. بنابراین داریم :

۳-۹-۲آزمون کلمو گروف اسمیرنف:

در این موقعیت پژوهشی که در آن دو جامعه ی مستقل از طریق یک متغیر مقوله ای مرتب بیش از دو (چند)ارزشی با یکدیگر مورد مقایسه قرار می گیرند ، ادعا همواره وجود تفاوت بین توزیع های دو جامعه ی مستقل و یا به عبارت دیگر وجود تفاوت بین نسبت های موفقیت دردو جامعه ی مستقل از لحاظ متغیرمقوله ای مرتب چند ارزشی مورد مطالعه است . تفکر بنیادین در این جا بر این اساس است که نه تنها باید فراوانی های (اطلاعات)موجود در هر یک از ارزش های این متغیر مقوله ای مرتب را مد نظر قرار داد بلکه اطلاعات اضافی موجود بین این ارزش ها نیز باید در محاسبات تصمیم گیری لحاظ شود .این زمانی میسر است که بر عکس آزمون همگونی خی دو که تابع های نقطه ای را مد نظر قرار می دهد و در نتیجه تنها اطلاعات موجود در هر طبقه را در نظر می گیرد باید از تابع های انباشته (تجمعی)که اطلاعات اضافی بین طبقه ها را نیز لحاظ می کند استفاده نمود. بنابراین، این گونه نتیجه گیری می شود که اگر تفاوتی بین توزیع های دو جامعه ی مستقل مورد بررسی وجود نداشته باشد انتظار می رود توزیع انباشته (تجمعی )در نمونه شباهت نزدیکی با یکدیگر داشته باشند . در نتیجه مقایسه ی توزیع های انباشته ی دو جامعه ی مستقل از طریق تفاوت بین توزیع های انباشته ی نمونه ای (تجربی) آن ها صورت می پذیرد . به عبارت دیگر
می خواهیم فرض صفرx)) x)) :
را در برابر فرض مقابلx))x)) :
براساس مشاهده های دو نمونه تصادفی به اندازه های و که از دو جامعه ی استخراج و داده ها ی حاصل در یک جدول توافقی r*x درج شده است در سطح معنا دار ی aآزمون نماییم . روش مناسب تحلیل داده های یک چنین موقعیت پژوهشی ، روش آزمون کلمو گروف اسمیرنف دو نمونه ای است که تحت صحیح بودن فرض صفر و بسته به اندازه ی نمونه ها ویک یا دو طرفه بودن آزمون در حالت های زیر مورد بررسی قرار می گیرد . در این جا توجه داشت که چون آماره ی آزمون کلموگوروف اسمیر نوف ، فاصله ی بین توزیع های انباشته ی دو جامعه مورد مطالعه است و افزایش این فاصله به منزله ی وجود تفاوت بین دو توزیع می باشد،ناحیه ی بحرانی آزمون همواره در سمت راست توزیع نمونه گیری آماره ی آزمون قرار می گیرد .

۳-۹-۳ضریب همبستگی پیرسون :

تنها معیار متداول اندازه گیری تغییر توأم متغیرهای فاصله ای یا نسبتی ، ضریب همبستگی گشتاوری است که افتخار ابداع کننده ی آن ، کارل پیرسون ، به ضریب همبستگی (گشتاوری)پیرسون معروف شده است . این ضریب که معمولا برای داده های نمونه با نماد rنشان داده می شود برای دو متغیر فاصله ای یا نسبتی xوyدر یک نمونه ای به اندازه ی n به صورت زیر تعریف می شود
مقدار این ضریب همبستگی که حاصل ضریب گشتاورهای و به دست می آید همواره بین و متغیر است . مقدار ضریب همبستگی پیرسون ،رشدت رابطه و علامت آن جهت تغییر توأم دو متغیر فاصله ای یا نسبتی را نشان می دهد . مقدار یک به معنای همبستگی کامل و علامت و آن به ترتیب به معنای تغییر مستقیم و معکوس و مقدار صفر به معنای عدم وجود همبستگی خطی بین دو متغیراست
۳-۹-۴آزمون همگنی واریانس ها:
از بین آزمون های فوق ،آزمون بارتلت که می تواند برای همه ی مطالعه های آزمایشی تک و چند عاملی به کار رود متداول تر است
این آزمون به نرمال بودن داده ها حساس بوده و می تواند ب

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.

رای اندازه های نمونه های برابر و نابرابر به کار برده شود در این ارتباط ،آزمون هارتلی که مانند آزمون بارتلت به نرمال بودن جامعه ها حساس است فقط برای وضعیتی به کار می رود که اندازه ی نمونه ها برابر باشند . بنابراین ،برای آزمون برابری واریانس های جامعه مورد مطالعه ، در مطالعه های تک عاملی ، یعنی برای آزمون فرض صفر
در برابر فرض مقابل عدم برابری حتی برای یک واریانس:
آماره ی بارتلت تحت صحیح بودن فرض صفر به صورت زیر تعریف می شود:
که در آن
=