بررسی منافع به کارگیریERP از دیدگاه حسابداران- قسمت ۱۸

جامعه آماری عبارتند از مجموعه ای از افراد، اشیا که حداقل در یک صفت مشترک باشند به عبارت دیگر جامعه همه اعضای واقعی یا فرضی است که محقق علاقمند است یافته های پژوهش را به آنها تعمیم دهد (خاکی،۱۳۸۴،۲۱۱).بنابراین لایحه ی نمونه گیری محقق تعریف جامعه مورد نظر است با توجه به این که آزمودنی های مورد نظر در این تحقیق بررسی دیدگاه حسابداران در مورد ERP می باشد لذا جامعه آماری مورد نظر در این پژوهش حسابداران شرکتهای کاشی و سرامیک میبد می باشد.
طبق آمار و اطلاعات اداره صنایع شرکت کاشی در حال فعالیت می باشند و با بررسی صورت گرفته تعداد حسابداران کلیه شرکت ها ۲۱۰می باشد .

۳-۴روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه:

در کلیات تحقیقات تعیین حجم نمونه مناسب حائز اهمیت بسیار است اگر نمونه انتخاب شده خیلی بزرگ باشد زمان و منابع را هدر خواهد داد. در حالی که نمونه های کوچک به نتایج غیر دقیق منجر خواهد شد، لذا انتخاب حجم نمونه مناسب برای هر تحقیق به میزان خطای مجاز یا قابل قبول بستگی دارد. وقتی داده های نمونه جمع آوری و نتایجی مثلا میانگین پارامتر خاصی محاسبه می شود این برآورد نمونه ای با میانگین جامعه تفاوت محسوسی خواهد داشت که حداکثر تفاوت در تحقیقات برابر ۵ درصد مجاز می باشد و هر چه خطای نمونه گیری کاهش یابد حجم نمونه افزایش خواهد یافت و بالطبع زمان و هزینه بیشتری را طلب می کند. گزینش نمونه از طریق روش میدانی است. روش میدانی بیشتر شبیه چتری است در بر گیرنده فعالیت های هر روش ممکن برای دستیابی به دانسته های مورد نظر و فرایندهای تحلیل درباره اطلاعات است.
در این پژوهش حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران محاسبه می شودو حجم نمونه ۱۳۰نفر از حسابداران شرکت کاشی وسرامیک شهرستان میبد می باشد
فرمول ۳-۱محاسبه حجم نمونه با فرمول کوکران
n=130 = نشان دهنده حجم نمونه
N=210 = حجم جمعیت آماری
= ۰٫۰۵ α = درصد خطای معیار ضریب اطمینان قابل قبول
p = 0.5 = نسبتی از جمعیت دارای صفت معین
q=1-p = 0.5
d = 0.053 =درجه اطمینان یا دقت احتمالی مطلوب

۳- ۵فرضیه های تحقیق

فرضیه (۱)دیدگاه حسابداران درباره اجرایی بودن ERPبرمیزان بکارگیری تکنیک های حسابداری مدیریت اثر دارد.
فرضیه (۲)دیدگاه حسابداران درباره اجرایی بودن ERP برمیزان منافع حسابداری اثر دارد.
فرضیه (۳) سن بر دیدگاه حسابداران درباره اجرایی بودن ERPاثر می گذارد.
فرضیه (۴)میزان تحصیلات بر دیدگاه حسابداران درباره اجرایی بودن ERPاثر می گذارد.
فرضیه (۵)سابقه کار در دیدگاه حسابداران درباره اجرایی بودن ERPتاثیر دارد.

۳-۶ابزار جمع آوری داده های پژوهش

برای جمع آوری داده ها ی مربوط به مبنای نظری واستخراج عوامل وشاخص های اولیه از منابع کتابخانه ای واینترنتی شامل کتب ،مقالات و مطالعات موردی استفاده شده است . روش کتابخانه ای به عنوان مفیدترین روش برای جمع آوری اطلاعات در زمینه ادبیات و پیشینه پژوهش مورد استفاده قرار می گیرد .در روش گردآوری داده ها به صورت میدانی از ابزار پرسشنامه استفاده می شود ،پرسشنامه بعنوان یکی از متداول ترین ابزار جمع آوری داده ها در تحقیقات پیمایشی می باشد،بنابراین از ابزار پرسشنامه جهت گردآوری داده ها استفاده شده است
پرسشنامه می تواند به صورت سوالات بسته یا ترکیبی از هر دو باشد پرسشنامه بسته برای جمع آوری اطلاعات در پژوهش های که در مورد گونه زیادی از افراد جامعه اجرا می شود وسیله مناسبی است پاسخ دادن به پرسش های آن آسان است وقت چندانی نمی گیرد دقت و توجه پاسخ دهندگان را روی موضوع مورد بررسی متمرکز می کند تا اندازه ای معینی است و تلخیص و فهرست کردن و تجزیه و تحلیل داده های آن به آسانی امکان پذیر است در پرسشنامه پژوهش حاضر جدول جمعیت شناختی و ۲۵ سوال از متغیر های تحقیق بوده است .

۳-۶-۱متغیر های تحقیق ونحوه محاسبه ی آن ها

اساسا در هر کار تحقیقی ،تعیین متغیر های تحقیق یکی از عمده ترین مراحل تحقیق می باشد .در پژوهش حاضر متغیر های تحقیق عبارتند از:
تکنیکهای حسابداری مدیریت،دیدگاه حسابداران درباره اجرایی بودن ERP،منافع حسابداری
جدول ۳ -۱٫متغیر ها، نوع ونحوه محاسبه آن ها

متغیر نوع متغیر سوالات پرسشنامه مقیاس سنجش منبع
تکنیک های حسابداری مدیریت مستقل ۱۱-۱
برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.