فایل دانشگاهی – بررسی منافع به کارگیریERP از دیدگاه حسابداران- قسمت ۱۷

تاثیر عوامل موثر در سیستم ERP و پیاده سازی آن ، مادیتینوس و همکاران،(۲۰۱۲)

جامعه آماری کارمندان فن آوری اطلاعات It و مدیران که ۳۶۱ پرسشنامه توزیع و ۱۰۸ پرسشنامه قابل استفاده بوده است

کمک مشاوران خارجی در طول فرایند پیاده سازی ERPضروری است اداره موثر بر ارتباطات و حل تعارض میان اعضای سازمان باعث موفقیت سیستم ERPاست.

ارتباط بین سیتم ERPو عملکرد مدیریت زنجیره تامین مالزی ، شاتات و یودین،( ۲۰۱۲)

داده ها از طریق پرسشنامه بین پاسخ دهندگان Misومدیران it شرکت های تولیدی مالزی مورد بررسی قرار گرفت و در مجموع ۸۰ پاسخ قابل استفاده بوده است .

رابطه مثبت ومعنادار بین سیستم ERP و عملکرد ScM است .

تاثیر پیاده سازی ERP در قابلیت های سازمانی و عملکرد شرکت ، هوانگ و همکاران ،(۲۰۱۲)

داده های ثانویه بیش از ۴۰۰ شرکت جمع آوری شده آزمون روابط بین متغیرها صورت گرفته است .

تاثیر مثبت پیاده سازی ERP هنگامی که شرکت از یک استراتژی کسب و کار اکتشافی استفاده می کند این استراتژی توانایی شرکت برای دستیابی به قابلیت سازمانی و عملکرد مالی افزایش می دهد.

تاثیر ERP در عملکرد تامین کنندگان ، هوانگ و همکاران،(۲۰۱۳)

یک جامعه آماری ۵۹۳ شرکت تولیدی کره که متشکل از مدیران و مدیران ارشد سازمان مورد بررسی قرار گرفت که ۲۰۵ پرسش نامه معتبر دریافت شد.

محیط خارجی شرکت دارای نفوذ کمی در تصمیم گیری خود برای اتخاذ و اجرای ERP دارد همچنین ERP می تواند قابلیت عرضه کنندگان کالا را افزایش دهد .

بررسی نقش سیستم کیفیت در پروژه های ERP ، جی وات وهمکاران،(۲۰۱۳)

۲۱۷ شرکت استرالیای با استفاده از ابزار پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفتند .

PSQ سابقه مهمی برای موفقیت در پیاده سازی پروژه های ERP دارد که اثر مثبتی بر اطلاعات دریافت شده آمادگی سازمانی و ارزش استراتژیک اتخاذ شده سازمان دارد .

بررسی مطالعات پیشین نشان می دهد که پژو هشگران به طور عمده به دنبال ساختار و محتوای ERP و اجرایی بودن آن در ساختار شرکت های بزرگ و دولتی متمرکز شده بودند و کمتر تاثیر اتخاذ و پیاده سازی ERP را در مورد شرکت کوچک و متوسط بررسی کرده اند در این پژو هش سعی می شود با توجه به دیدگاه حسابداران عوامل تاثیر گذار بر اجرایی بودن ERP در شرکت های تولیدی متوسط در آن مشخص شود را مورد بررسی قرار می گیرد .

فصل سوم: روش تحقیق

۳-۱مقدمه

پژوهش فرایندی است که از طریق آن می توان درباره ناشناخته به جستجو پرداخت ونسبت به آن شناخت لازم را کسب کرد .در این فرایند از چگونگی گرد آوری شواهد وتبدیل آنها به یافته ها تحت عنوان«روش شناسی»یاد می شود .روش علمی یا روش پژوهش علمی فرایند جستجوی منظم برای مشخص کردن یک موقعیت نامعین است(مقیمی،۱۳۸۶،۱۷).
دستیابی به هدفها ی تحقیق میسر نخواهد بود،مگر زمانی که جستجوی شناخت یاروش شناسی درست صورت پذیرد(خاکی،۱۳۸۴،۱۹۴).انتخاب روش بستگی به هدف ها،ماهیت ،موضوع تحقیق وامکانات اجرایی آن دارد.بنابراین هنگامی می توان در مواردبررسی وانجام یک تحقیق تصمیم گرفت که ماهیت ،موضوع واهداف تحقیق ونیز وسعت دامنه آن مشخص باشد به عبارتی دیگر هدف از انتخاب روش تحقیق آن است که محقق مشخص نماید چه روشی را آغاز کند تااو را هرچه دقیق تر ،آسانتر وسریعتر در دستیابی به پاسخ یا پاسخ ها برای پرسش یا پرسش های تحقیق مد نظر یا ری نماید(حافظ نیا ،۱۳۹۱،۱۰۷).
در این فصل به روش شناسی تحقیق پرداخته می شود تا فرایند چگونگی جمع آوری داده ها وتبدیل آنها به اطلاعات وتحلیل داده هامشخص شود.

۳-۲روش تحقیق:

مک برنی[۳۶](۱۹۹۰)گفته است،بخش روش تحقیق قلب پژوهش نامه است ،وبسیاری از پژوهشگران ابتدا این بخش رامی نویسند(سیف،۱۳۹۰،۲۹)
پژوهش حاضر از آن جهت که به بررسی شناخت و توصیف بیشتر روابط میان متغیر ها در شرایط موجود می پردازد در دسته تحقیقات توصیفی قرار می گیرد در تحقیقات توصیفی به ویژگی جامعه مورد مطالعه از طریق بررسی پیمایشی و نظر سنجی ارزیابی نمود.در این پژوهش دو یا چند متغیرمورد مطالعه قرار می گیرندو محقق با استفاده از این روش قادر خواهد بود رابطه ی بین چند متغیر را همزمان بایک متغیر مورد بررسی قرار دهد وهمچنین امکان بررسی رابطه ی بین متغیر های مستقل با یکدیگر وهمچنین بررسی اثر هر متغیر بر متغیر وابسته با حذف همبستگی آن متغیر با سایر متغیر های مستقل را فراهم می سازد وهیچ دستکاری آزمایشی صورت نمی گیرد از نوع همبستگی می باشد .واز این جهت که حسابداران می توانند نتایج مورد انتظار آن را در برنامه های خود به کار گیرند،از نوع «کاربردی»می باشد

۳-۳جامعه آماری پژوهش :

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است