بررسی منافع به کارگیریERP از دیدگاه حسابداران- قسمت ۱۶

ارائه مدلی برای پذیرش سیستم های برنامه ریزی منابع سازمانی ،شهسواری و آیت اله ممیز،(۱۳۹۱)

با استفاده از ۳۰۹ پرسشنامه داده ها از کاربران شرکت خودرو سازی ایران جمع آوری شدند.

پایین بودن احساس رقابت در شرکت ها خود عاملی موثر در کاهش میل شرکتها برای شناخت سیستم های ERP می باشد.

۲-۱۹-۲پیشینه تحقیق در سطح بین المللی

مطالعه ای تحت عنوان «تاثیر عوامل خارجی در استفاده روزمره از ERP»صورت گرفته است بررسی داده های جمع آوری شده از ۱۶۱ کاربر ERP شرکت مخابرات از طریق پرسشنامه در بر گرفت وراه حل های ERP از طریق سه مرحله چرخه عمر انتخاب ،اجرا وبهر ه برداری مراحل به منظور تاثیر بر رضایت کاربران ERP می باشد که مورد بررسی قرار گرفته است .یافته ها نشان می دهد که عوامل خارجی توسعه یافته از طریق عوامل مرتبه دوم TAM مشاهد کرده اند تاثیر مهم سودمندی بر ERP وسهولت آن دارد همچنین نگرش کاربران ERP نسبت به استفاده از سیستم ERP در مراحل روزمره تاثیر زیادی داشته است(استرنال وهمکاران،۲۰۱۱).
در تحقیقی باعنوان «سازماندهی پس از اجرای ERP یک دیدگاه تئوری احتمالی است »بر اهمیت موضوع کارشناسان SME در پیاده سازی ERP است که آیابه خوبی برقرارشده است ؟ آگاه شدن SME از کسب وکاروسیستم فرایندهای هدایت کننده و تجزیه وتحلیل وپیکر بندی سیستم سازمانی برای اجرای ERP سازماندهی می شودهدف این پژوهش به درک پس از اجرای گزینه های سازمانی زمانی که SMEها حفظ وبازگشت شوندودر یک نظر سنجی از ۶۵ سازمان از شرکت های کوچک ومتوسط وبزرگ که پاسخ دهندگان کلیدی مدیران سازمان ها می باشد.یافته ها نشان می دهد نسبت به اهداف پروژه به سوی یک مدل توزیعی بازگشت شود یا حرکت ترکیبی در حالی که سازمانهای SEM هاکه متمرکز بریک ساختار تابعی هستند و مطابق با تئوری های احتمالی و موقعیت واهداف یک سازمان می باشد(گالار،۲۰۱۱).
پژوهشی با عنوان «تاثیر عوامل موثر در سیستم ERPو پیاده سازی آن » در سال ۲۰۱۲ در یونان انجام گرفته است . این پژوهش با هدف سیستم های برنامه ریزی سازمانی به منظور ارتقاء بهره وری وکیفیت کار ارائه شد ه ویکپارچه سازی استاندارد وتسهیل معاملات تجاری متعدد می باشد که از طریق ۳۶۱ پرسشنامه به کارمندان فناوری اطلاعات IT ومدیران به عنوان پاسخ دهندگان کلیدی انتخاب شده اند پس از اتمام دوره پژوهش در چهار ماه ۱۰۸ پرسشنامه قابل استفاده بوده است که دادههای تجربی با استفاده از معاملات ساختاری وروش مدل سازی lisrel مورد بررسی قرار گرفت نتایج پژوهش نشان می دهد که کمک مشاوران خارجی در طول فرایند پیاده سازی ERPضروری است وانتقال اطلاعات یک عامل بسیار مهم برای موفقیت سیستم ERP است واداره موثر بر ارتباطات وحل تعارض میان اعضای سازمان را دارد(مادیتینوس وهمکاران ،۲۰۱۲).
۴-مقاله ای تحت عنوان «ارتباط بین سیستم ERPمدیریت زنجیره تامین در شرکت تولیدی مالزی »صورت گرفته است پژوهشگران به منظور بهبود عرضه عملکرد مدیریت زنجیره از طریق استفاده موفقیت آمیز از سیستم ERP است .یافته ها از طریق پرسشنامه بین پاسخ دهندگان MIS, مدیران ITبود که در مجموع ۸۰ پاسخ قابل استفاده در شرکت تولیدی مالزی دریافت شد که مورد استفاده قرار گرفت .یافته ها نشان می دهد که رابطه مثبت ومعناداری بین سیستم ERPو عملکرد SCM است. پیاده سازی موفق واستفاده موثر از سیستم ERP می توانددر جهت عملکرد مدیریت زنجیره تامین می باشد در یکپارچه سازی فرایند های کسب وکار داخلی وجریان اطلاعات میان بخش های مختلف در داخل شرکت کمک به بهبود روابط شرکت وهمکاری با تامین کنندگان برون سازمانی ،مشتریان وشرکای زنجیره تامین دارد(شاتات ویودین،۲۰۱۲).
۵-در تحقیقی با عنوان «تاثیر سیستم ERP ونقش حسابداران »صورت گرفته است یافته ها از طریق مصاحبه وپرسشنامه بین حسابداران فارغ التحصیل غیر حسابداری و حسابداری ۴۰ پرسشنامه صادر گردید که ۲۷ پرسشنامه تکمیل شد که در آن محتویات کار حسابداران را از قبل وبعد از پیاده سازی ERP مورد بررسی قرار گرفت .نتایج حاکی از این است نقش حسابداران به طور عمده در معامله رسیدگی به داده ها وارائه گزارشات مالی وارائه دهنده خدمات هستند حسابداران باید در جه معینی از دانش حسابداری مالی سنتی داشته باشند تا با موفقیت ERPرا پیاده سازی کند(جی چین و همکاران،۲۰۱۲).
۶-در پژوهش با عنوان « بررسی نقش سیستم کیفیت در پروژه های ERP » با هدف بررسی نقش سیستم کیفیت مشاهده (PSQ)به عنوان سابقه موفقیت پیاده سازی IMP از پروژه های ERPوروابط متقابل آنها را تحت تاثیر قرار می دهد با یک نظر سنجی از ۲۱۷ شرکت استرالیایی با استفاده از مدل ساختاری مورد بررسی قرار گرفت نتایج حاصل از نظر سنجی نشان می دهد کهPSQ سابقه مهم برای موفقیت در پیاده سازی پروژه های ERP است وهمچنین دارای یک اثر مثبت بر دیگر سوابق سازمانی که شامل کیفیت اطلاعات دریافت شده ،آمادگی سازمانی وارزش استراتژیک است(جی وات ،۲۰۱۳).
۷-مقاله ای تحت عنوان «تاثیر ERP بر عملکرد تامین کنندگان » با هدف تسهیل در پیاده سازی برنامه ریزی ERP در محیط کسب و کار می باشد که حاوی نقش ERP درعملیات زنجیره تامین وارزیابی تاثیر آن برتوانایی های عرضه کنندگان کالا واجرا برنامه ها از دیدگاه زنجیره تامین می باشد از ۵۹۳ شرکت تولیدی کره پرسشنامه توزیع شدو۲۰۵ پرسشنامه معتبر دریافت شد .یافته ها نشان می هد که محیط خارجی شرکت دارای نفوذ کمی در تصمیم گیری خود برای اتخاذ واجرای ERP است وهمچنین ERP می توا

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است

ند قابلیت عرضه کنندگان کالا را افزایش دهد(هوانگ و همکاران ،۲۰۱۳).
۸-مطالعه ای تحت عنوان « تاثیر پیاده سازی ERP در قابلیت های سازمانی و عملکرد شرکت» صورت گرفته است . این پژوهش با هدف بررسی اثر واسطه ای استراتژی کسب و کار و قابلیت سازمانی پرداخته و رابطه بین پیاده سازی ERP و عملکرد شرکت را مورد بررسی قرار می دهد . یافته ها از بررسی داده ها ی ثانویه بیش از ۴۰۰ شرکت جمع آوری شده که از آزمون روابط بین متغیر ها استفاده شده است . نتایج نشان می دهد که اثر مثبت پیاده سازی ERP هنگامی که یک شرکت از یک استراتژی کسب و کار اکتشافی استفاده می کند را نشان می دهد که باعث بالاتر رفتن سطوح عملکرد مالی و قابلیت های سازمانی می شود( هوانگ و همکاران ۲۰۱۲ ).

جدول ۲-۴خلاصه برخی از تحقیقات انجام شده در سطح بین المللی

عنوان تحقیق نویسنده / نویسندگان و سال انجام تحقیق شیوه جمع آوری اطلاعات وجامعه مورد بررسی نتایج اصلی تحقیق
تاثیر عوامل خارجی در استفاده روزمره ازERP،استرنال و همکاران ،(۲۰۱۱) داده ها از طریق پرسش نامه از یک نمره آماری ۱۶۱ کاربر ERPشرکت مخابرات ملی جمع آوری شد عوامل خارجی توسعه یافته از طریق عوامل مرتبه دوم TAMمشاهده کرده اند تاثیر مهمی بر سودمندی ERP و سهولت ERPدارد آنها تاثیر زیادی در نگرش نسبت به استفاده از سیستم ERP توسط کاربران ERPداشته است .
سازماندهی پس از اجرای ERPیک دیدگاه تئوری احتمالی است ، گالار (۲۰۱۱) در یک نظر سنجی از ۶۵ سازمان از شرکت های کوچک و متوسط و بزرگ که پاسخ دهندگان کلیدی مدیران سازمان ها می باشد تدوین یک روش ساختاری برای حمایت از سیستم ERPبین عملکرد و حل بسیاری از مشکلات سازمان به طور همزمان وجود دارد .
تاثیر سیستم ERPو نقش حسابداران ، جی چین و همکاران(۲۰۱۲) از ۴۰ پرسش نامه توزیع شده بین حسابداران سازمان که شامل فارغ التحصیلان غیر حسابداران و حسابداری است ۲۷ پرسش نامه تکمیل شده است حسابداران باید درجه معینی از دانش در حوزه حسابداری مالی سنتی داشته باشند تا پیاده سازی سیستم ERP با موفقیت صورت پذیرد.