دسترسی متن کامل – بررسی منافع به کارگیریERP از دیدگاه حسابداران- قسمت ۱۵

روشها ی تصمیم گیری چند معیاره .A HP وجامعه آماری یکی از شرکت های تولیدی ایران می باشد

مناسب ترین راه برای تضمین موفقیت تصمیم گیری صحیح در مورد سیستم مواد مورد نیاز ERP و انتخاب درست فروشنده می باشد

استخراج و ارزیابی شاخصهای مرتبط با آمادگی صنعت خود رو سازی جهت پیاده سازی ERP ، صارمی و همکاران ، (۱۳۸۵ )

جامعه آماری این تحقیق افراد گروه فناوری اطلاعات شرکت سایپا در تابستان و پاییز سال ۸۴ بوده و ابزار تحقیق پرسشنامه می باشد.

به شرح اجرای ERP و قدرت تصمیم گیری و تغییر پذیری در تیم پیاده سازی ERP

بررسی عوامل بحرانی موفقیت در پیاده سازی پروژه های ERP و رتبه بندی آن ها ، علی رضا علیزاده، (۱۳۸۵)

۶۰ پرسشنامه در زمستان ۱۳۸۵ توزیع شده است

لزوم تغییر نگرش به پروژهای ERP از دیدگاه تکنولوژیکی به دیدگاه کسب وکار که موضوع منعکس کننده این حقیقت که عوامل انسانی ،مدیریتی، جاری کسب وکار در سازمان می باشد.

تعیین عوامل کلیدی موفقیت تعیین عوامل کلیدی موفقیت ERP در سازمان های دولتی ایران ،محمودی و احمدی ، (۱۳۸۷)

۲۲۱ پرسشنامه خارجی وداخلی توزیع شده که از این تعداد ۷۸ عدد فارسی و۶۷عدد خارجی تکمیل شده است.

مدیریت انتخابERPمناسب مدیریت پروژه قوی در دوره پیاده سازی وجود زیر ساخت ارتباطی مناسب با سایر سامانه های امنیت بالای نرم افزار ERPمهم ترین عوامل موفقیت سیستم ERP است.

نیازمندی های ارزیابی هوش تجاری در ERP مطالعه موردی سا زمان توسعه تجا رت ایران ،مهدی غضنفری و همکاران ، (۱۳۸۷)

با استفاده از پرسشنامه به جمع آوری داده ها از۵۹ نفر از کارمندان سازمان توسعه تجارت ایران پرداخته شده است.

اثبات وجود تفاوت در میزان استفاده از سیستم های اطلاعاتی مکانیزه در فرایند تصمیم گیری در میان مدیران سطوح مختلف سازمان که نشان دهنده عمق متفاوت نیاز های پشتیبانی تصمیم گیری از سیستم های ERP می باشد.

ارائه مفهومی برای پذیرش ERP در شرکت های کوچک و متوسط SME ، ملا حسینی وسیوکی ، (۱۳۹۰ )

با استفاده از ۳۰ پرسشنامه داده ها از کاربران شرکت های SME شهر خراسان رضوی جمع آوری شدند .

داشتن محیط پویا ورقابتی و نیز روابط لجستیک قوی با سایر شرکت ها در کنار گردش مالی و رسمیت وتمرکز زیاد که منجر به روی آوردن شرکتها در کنار گردش مالی و رسمیت و تمرکز زیاد منجر به روی آوردن شرکت ها به استفاده از تکنولوژی های تولیدوسیستم های فناوری اطلاعات می گردد.

ارائه مدلی برای شناسایی اثرات سیستمهای برنامه ریزی منابع سازمان ERP در نظام مدیریت کیفیت سازمان، و همکاران سازمان،(۱۳۹۰)

۹۷ پرسشنامه که این تعداد پرسشنامه بین افراد جامعه آماری ارسال و قابل استفاده گردید.

سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان در اثر بخشی و کنترل کیفیت سازمان مؤثراست ویژگی های ماژول کنترل کیفیت در اثر بخشی کنترل کیفیت تاثیر دارند.

شناسایی عوامل موثر بر انتخاب سیستم ها سازمانی برنامه ریزی منابع سازمانی از دیدگاه خبرگان ،بهبودی اصل وهمکاران،(۱۳۹۱)

داده ها با پرسشنامه ای شامل ۳۹ سوال از ۲۰۱ نفر گردآوری گردید.

به شناسایی معیار های مورد نیاز برای انتخاب ERP در داخل کشور پرداخته این معیارها توسط مدیران ایرانی مورد استفاده قرار می گیرند

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.