جستجوی مقالات فارسی – بررسی رفتار نظریه مزد – کارایی در بخش صنعت ایران- قسمت ۳

عنوان

صفحه

فصل اولکلیات پژوهش ……………………………………………………………………………………….
 
مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………..
بیان مسأله ………………………………………………………………………………………………………………..
ضرورت پژوهش …………………………………………………………………………………………………………
اهداف پژوهش …………………………………………………………………………………………………………..
سؤالات پژوهش ………………………………………………………………………………………………………..
فرضیات پژوهش ………………………………………………………………………………………………………..
استفاده کنندگان از نتایج پژوهش ……………………………………………………………………………
نوآوری پژوهش ………………………………………………………………………………………………………….
روش انجام پژوهش ……………………………………………………………………………………………………
روش و ابزار گردآوری اطلاعات …………………………………………………………………………………
جامعه آماری و تعداد نمونه ……………………………………………………………………………………….
واژگان کلیدی ……………………………………………………………………………………………………………
فصل دوم: مروری بر ادبیات پژوهش و پیشینه تحقیق…………………………………………….
 
مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………..
مطالعات صورت گرفته ………………………………………………………………………………………………
مطالعات خارجی …………………………………………………………………………………………………
مطالعات داخلی …………………………………………………………………………………………………..
فصل سوم: روش شناسی تحقیق…………………………………………………………………………..
 
مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………..
مدل اولیه سولو و مزد کارایی ……………………………………………………………………………………
فرضیه مزد کارایی سولو ……………………………………………………………………………………..
نمودار تلاش سولو ………………………………………………………………………………………………
مدل کم کاری و مزد کارایی………………………………………………………………………………………
منحنی ………………………………………………………………………………………………….
مزدهای کارآمد و تهدید اتحادیه به فسخ قرارداد ………………………………………………
مدل انصاف و مزد کارایی ………………………………………………………………………………………….
انصاف مبنایی برای پرداخت مزدهای بالاتر ……………………………………………………….
انصاف و بیکاری …………………………………………………………………………………………………..
فرضیه تلاش- مزد منصفانه ………………………………………………………………………………..
چهار دیدگاه مرتبط با نظریه انصاف …………………………………………………………………..
مدل گردش نیروی کار و مزد کارایی ……………………………………………………………………….

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است