بررسی حقوقی حمایت از علامت تجاری درحقوق ایران ، آمریکا وکنوانسیون های بین المللی- قسمت ۳

۳-۱-۱-۱ بند اول: مراجع ثبت علامت…………………………………………………………………………………………………۶۸
الف: ایران…………………………………………………………………………………………………………………………………………۶۸
ب: ایالات متحده امریکا……………………………………………………………………………………………………………………..۶۹
ج: کنوانسیون……………………………………………………………………………………………………………………………………۷۰
د: موافقت نامه مادرید……………………………………………………………………………………………………………………..۷۱
ه: بررسی تطبیقی…………………………………………………………………………………………………………………………….۷۲
۳-۱-۱-۲ بند دوم: شرایط لازم برای ثبت علائم…………………………………………………………………………………۷۳
الف: ایران………………………………………………………………………………………………………………………………………۷۳
ب: ایالات متحده امریکا………………………………………………………………………………………………………………….۷۴
ج: کنوانسیون…………………………………………………………………………………………………………………………………۷۶
د: موافقت نامه مادرید…………………………………………………………………………………………………………………….۷۶
ه: بررسی تطبیقی……………………………………………………………………………………………………………………………۷۷
۳-۱-۱-۳ بند سوم: مدارک مورد نیاز برای ثبت…………………………………………………………………………………۷۸
الف: ایران…………………………………………………………………………………………………………………………………….۷۸
ب: ایالات متحده امریکا…………………………………………………………………………………………………………………۸۰
ج: کنوانسیون………………………………………………………………………………………………………………………………..۸۱
د: موافقت نامه مادرید…………………………………………………………………………………………………………………….۸۱
ه: بررسی تطبیقی……………………………………………………………………………………………………………………………۸۲
۳-۱-۲ گفتار دوم: ثبت علائم تجاری……………………………………………………………………………………………….۸۳
۳-۱-۲-۱ بند اول: ثبت علائم ………………………………………………………………………………………………………..۸۳
الف: ایران………………………………………………………………………………………………………………………………………۸۳
ب: ایالات متحده امریکا…………………………………………………………………………………………………………………..۸۶
ج: کنوانسیون………………………………………………………………………………………………………………………………….۹۱
د: موافقت نامه مادرید……………………………………………………………………………………………………………………..۹۱
ه: بررسی تطبیقی……………………………………………………………………………………………………………………………….۹۲
۳-۱-۲-۲ بند دوم: ثبت تغییرات درعلائم تجاری………………………………………………………………………………….۹۲
الف: ایران…………………………………………………………………………………………………………………………………………۹۲
ب: ایالات متحده امریکا……………………………………………………………………………………………………………………..۹۳
ج: کنوانسیون…………………………………………………………………………………………………………………………………….۹۴
د: موافقت نامه مادرید………………………………………………………………………………………………………………………..۹۴
ه: بررسی تطبیقی……………………………………………………………………………………………………………………………….۹۵
۳-۱-۲-۳ بند سوم: مدت اعتبار ثبت علامت………………………………………………………………………………………..۹۶
الف: ایران…………………………………………………………………………………………………………………………………………۹۶
ب: ایالات متحده امریکا……………………………………………………………………………………………………………………..۹۶
ج: کنوانسیون…………………………………………………………………………………………………………………………………….۹۷
د: موافقت نامه مادرید………………………………………………………………………………………………………………………..۹۸
ه: بررسی تطبیقی……………………………………………………………………………………………………………………………….۹۸
۳-۱-۳ گفتار سوم: نقل و انتقالات علامت تجاری…………………………………………………………………………………۹۸
الف: ایران…………………………………………………………………………………………………………………………………………۹۸
ب: ایالات متحده امریکا……………………………………………………………………………………………………………………..۹۹
ج: کنوانسیون………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۱
د: موافقت نامه مادرید……………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۲
ه: بررسی تطبیقی…………………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۳
۳-۲ مبحث دوم: بررسی شرایط ماهوی……………………………………………………………………………………………..۱۰۳
۳-۲-۱ گفتار اول: زمینه های مطلق امتناع از ثبت علائم تجاری…………………………………………………………….۱۰۳
۳-۲-۱-۱ علائم عاری از تمایز بخشی………………………………………………………………………………………………۱۰۳
الف: ایران……………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۳
ب: ایالات متحده امریکا…………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۴
ج: کنوانسیون………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۴
۳-۲-۱-۲ علائمی که مشابه و یا با سوء نیت داده باشند………………………………………………………………………۱۰۵
الف: ایران………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۰۵
ب: ایالات متحده امریکا…………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۵
ج: کنوانسیون………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۵
۳-۲-۱-۳ علائم توصیفی و جغرافیایی……………………………………………………………………………………………….۱۰۷
الف: ایران………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۰۷
ب: ایالات متحده امریکا…………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۷
ج: کنوانسیون………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۸
۳-۲-۱-۴ علائم مرسوم و معروف…………………………………………………………………………………………………….۱۰۸
الف: ایران……………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۸
ب: ایالات متحده امریکا…………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۹
ج: کنوانسیون…………………………………………………………………………………………………………………………………۱۱۰
۳-۲-۱-۵ علائم خلاف نظم عمومی و اصول اخلاقی…………………………………………………………………………۱۱۲
الف: ایران……………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۱۲
ب: ایالات متحده امریکا………………………………………………………………………………………………………………….۱۱۲
ج: کنوانسیون………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۱۳
۲-۲-۱-۶ نشانها و نمادهای حمایت شده…………………………………………………………………………………………..۱۱۳
الف: ایران………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۱۳

 

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت jemo.ir مراجعه نمایید.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *