بررسی تاثیر پایگاه اجتماعی نمایندگان دوره هفتم مجلس شورای اسلامی بر مواضع آنان نسبت به دولت- قسمت ۲۰

‌ای بر جامعه‌شناسی، ترجمه بهروز نبوی و احمد کریمی، تهران، کتابخانه فروردین.
ساروخانی، باقر، (۱۳۷۱) درآمدی بر دایره المعارف علوم اجتماعی، انتشارات کیهان .
سریع القلم، محمود(۱۳۸۴)روش تحقیق در علوم سیاسی و روابط بین الملل، تهران، نشر فروزان.
شجیعی،زهرا، (۱۳۸۳)نخبگان سیاسی ایران از انقلاب مشروطیت تا انقلاب اسلامی: وزارت و وزیران در ایران: وزارت و تطور آن در ایران، جلد۴، نشر سخن.
کلمن، جیمزسمیوئل،(۱۳۹۰) بنیادهای نظریه اجتماعی،ترجمه منوچهر صبوری، نشر نی.
کوین، بروس،(۱۳۸۵) مبانی جامعه شناسی، ترجمه غلامعباس توسلی، انتشارات سمت.
گرب ادواردج،(۱۳۷۳)، نابرابری اجتماعی( دیدگاه های نظریه پردازان کلاسیک و معاصر)، ترجمه محمدرضا سیاهپوش و احمدرضا غروی نژاد، تهران، نشر معاصر.
گولد، جولیوس و کولب، ویلیام‌ل؛(۱۳۷۶)،فرهنگ علوم اجتماعی،، مازیار، تهران چاپ اول.
گیدنز آنتونی، (۱۳۷۱)، جامعه شناسی پیش در آمدی انتقادی، ابوطالب فنایی، شیراز، نشر دانشگاه شیراز.
مارتین لیپست، سیمور(۱۳۸۱) طبقه اجتماعی، ترجمه جواد افشار کهن، نشر نیکا.
محسنی، منوچهر(۱۳۷۵) جامعه شناسی عمومی،تهران، نشر طهوری.
مندراس، هانری، گورویچ، ژرژ (۱۳۸۴) مبانی جامعه شناسی، ترجمه باقر پرهام، نشر امیرکبیر.
مور، برینگتن(۱۳۶۹)ریشه های اجتماعی دیکتاتوری و دموکراسی، ترجمه حسین بشیریه، تهران، مرکز نشر دانشگاهی.
میلبرث، لستر، گوئل، لیل(۱۳۸۵) مشارکت سیاسی، ترجمه سید رحیم ابوالحسنی، تهران،نشر میزان.
نقیب زاده، احمد(۱۳۷۹)درآمدی بر جامعه شناسی سیاسی، تهران، انتشارات سمت.
هانتیگتون، ساموئل،(۱۳۷۹)درک توسعه سیاسی، ترجمه پژوهشکده مطالعات راهبردی.
مجلات:
امیر احمدی، هوشنگ “انتخابات مجلس هفتم و روابط امریکا”، ترجمه حمید رشا محمدی،مجله نامه، ش ۳۰ خرداد و تیر ۱۳۸۳،ص ۱۶٫
مجلس هفتم چه کرد؟، معاونت پژوهشی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، زمستان ۱۳۸۶٫
سایت های اینترنتی:
http://www.rooznamehrasmi.ir , مصوبات مجلس ،۱۶/۷/۱۳۸۳
http://sharghnewspaper.ir, 29/11/1382
http://Kayhannews.ir, 20/11/1381
http:// Iran-newspaper.com, 13/12/1382
http:// www.etemaad.ir , ۱۸/۶/۱۳۸۸
http://www.rajanews.com
http://republic.parsiblog.com
http://www.asriran.com
http://hamshahrionline.ir
http://www.afarinesh-daily.com
http://www.qudsdaily.com
http://www.dukht.ir
http://www.fararu.com
http://www.parsine.com
http://www.aftabnews.ir
http://www.dolat.ir
http://www.tabnak.ir
http://www.donya-e-eqtesad.com
http://www.ical.ir
http://www.ilna.ir
http://www.farsnews.com
http://parliran.ir
http://rc.majlis.ir
Kebro.Harold.R, social stratification and Inequality (class conflict in the united states), (1983), newyork, mcgraw, hillbook company.

 

 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *